BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Valstybės tarnautojų veiklos uždaviniai

 1. Dalyvauti Farmacijos produktų ir medicinos prietaisų darbo grupės veikloje, pristatyti Lietuvos poziciją, svarstant ES teisės aktus, rengti medžiagą Coreper posėdžiams svarstomų teisės aktų ir kitais aktualiais klausimais.
 2. Pagal kompetenciją dalyvauti atsako į Covid pandemiją valdyme - dalyvauti IPCR (Integrated Political Crisis Response) veikloje techniniame lygmenyje.
 3. Keistis aktualia informacija su kitomis šalimis ir Europos Komisija per sveikatos apsaugos atašė tinklą.
 1. Įvertinti asmens sveikatos priežiūros specialistų licencijų galiojimo stabdymo ir naikinimo įstatyminį reglamentavimą ir pateikti siūlymus teisiniam reglamentavimui tobulinti.
 2. Organizuoti, koordinuoti ir dalyvauti rengiant numatomo teisinio reguliavimo, reglamentuojančio ilgalaikės priežiūros paslaugų teikimo modelio įgyvendinimą, poveikio vertinimą.
 3. Koordinuoti ir dalyvauti rengiant Ilgalaikės priežiūros įstatymo ir su juo susijusių įstatymų pakeitimų projektus.
 4. Atlikti teisėkūros proceso vykdymo ministerijoje analizę ir pateikti siūlymus teisėkūros procesui tobulinti.
 1. Koordinuoti ir kontroliuoti Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje programos 2023-2025 m. ir jos įgyvendinimo priemonių plano parengimą.
 2. Užtikrinti, kad neviršijant nustatytų asignavimų būtų ugdomas sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų ir pacientų atsparumas (nepakantumas) korupcijai.
 3. Dalyvauti peržiūrint asmens sveikatos priežiūros specialistų licencijų galiojimo stabdymo ir naikinimo pagrindų teisinį reglamentavimą ir  pateikti pasiūlymai.
 4. Koordinuoti ir užtikrinti, kad būtų sukurtos pavyzdinės medicininės įrangos įsigijimo techninės specifikacijos.
 1. Organizuoti ir užtikrinti Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. XIV-72, nuostatas priskirtas ASD kompetencijai, susijusias su projekto „Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas“ inciatyvomis 2022 metais įgyvendinimu.
 2. Organizuoti ir užtikrinti Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. XIV-72, nuostatas priskirtas ASD kompetencijai, susijusias su projekto „Sveikatos sistemos atsparumas grėsmėms ir pasirengimas ateities iššūkiams“ inciatyvomis 2022 metais įgyvendinimu.
 3. Organizuoti ir užtikrinti Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. XIV-72, nuostatas priskirtas ASD kompetencijai, susijusias su projekto „Kompetentingas ir adekvačiai apmokamas sveikatos sistemos specialistas“ inciatyvomis 2022 metais įgyvendinimu.
 1. Organizuoti ir užtikrinti Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. XIV-72, nuostatas, priskirtas Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyriaus kompetencijai "Parengti bazinį asmens sveikatos paslaugų teikimo modelį, sudarantį vienodas sąlygas regionuose visoms visuomenės grupėms, ypač pažeidžiamiems ir socialinės atskirties asmenims, laiku gauti reikalingas ir kokybiškas visuomenės ir asmens sveikatos paslaugas (suorganizavus viešąsias konsultacijas su socialiniais partneriais)".
 2. Organizuoti ir užtikrinti Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. XIV-72, nuostatas, priskirtas Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyriaus kompetencijai "Parengti ir priimti teisės aktų paketą (Greitosios medicinos pagalbos įstatymas ir susiję teisės aktai) – aiškiai reglamentuoti greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo organizavimą, valdymą ir atsakomybę, siekiant užtikrinti, kad greitoji medicinos pagalba žmogų pasiektų laiku".
 3. Organizuoti ir užtikrinti Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. XIV-72, nuostatas, priskirtas Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyriaus kompetencijai, susijusias su projekto „Kompetentingas ir adekvačiai apmokamas sveikatos sistemos specialistas“ inciatyvomis 2022 metais įgyvendinimu "Priimti sprendimą dėl asmens sveikatos priežiūros specialistų savivaldos stiprinimo (licencijavimo, atestavimo, kontrolės ir kvalifikacijos tobulinimo funkcijų perdavimo), atsižvelgiant į viešųjų konsultacijų su socialiniais partneriais rezultatus".
 4. Organizuoti ir užtikrinti Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. XIV-72, nuostatas, priskirtas Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyriaus kompetencijai "Parengti ir patvirtinti Šeimos medicinos plėtros 2016 –2025 m. veiksmų plano pakeitimus – įtraukti naujas priemones, skirtas šeimos medicinos paslaugų plėtrai, perteklinio reglamentavimo ir biurokratinių suvaržymų mažinimui, ir pradėti jas įgyvendinti".
 5. Organizuoti ir užtikrinti Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. XIV-72, nuostatas priskirtas Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyriaus kompetencijai, susijusias su projekto „Sveikatos sistemos atsparumas grėsmėms ir pasirengimas ateities iššūkiams“ inciatyvomis 2022 metais įgyvendinimu.
 1. Organizuoti ir užtikrinti Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. XIV-72, nuostatas priskirtas ASD Specializuotos sveikatos priežiūros skyriaus kompetencijai, susijusias su projekto „Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas“ inciatyvomis 2022 metais įgyvendinimu.
 2. Organizuoti ir užtikrinti Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. XIV-72, nuostatas priskirtas ASD Specializuotos sveikatos priežiūros skyriaus kompetencijai, susijusias su projekto „Sveikatos sistemos atsparumas grėsmėms ir pasirengimas ateities iššūkiams“ inciatyvomis 2022 metais įgyvendinimu.
 3. Organizuoti ir užtikrinti Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. XIV-72, nuostatas priskirtas ASD Specializuotos sveikatos priežiūros skyriaus kompetencijai, susijusias su projekto „Kompetentingas ir adekvačiai apmokamas sveikatos sistemos specialistas“ inciatyvomis 2022 metais įgyvendinimu.
 1. Koordinuoti e. sveikatos sistemos palaikymą, priežiūrą ir saugą.
 2. Koordinuoti ESPBI IS ir IPR IS vystymą ir naudojimą.
 3. Koordinuoti su pakartotinio sveikatos duomenų naudojimo įstatymo įgyvendinimu susijusius procesus, įgyvendinančiųjų teisės aktų projektų parengimą, sveikatos duomenų valdytojų informacinėse sistemose tvarkomų sveikatos duomenims įveiklinimą, kartu užtikrinant asmens duomenų apsaugą.
 4. Koordinuoti sveikatos valdymo sričiai priskiriamų informacinių sistemų ir / ar registrų vertinimo atlikimą ir planuoti plėtojimą.

 

 1. Užtikrinti tinkamą ir savalaikį 2021-2027 m. laikotarpio ES investicijų suplanavimą.
 2. Pagal kompetenciją atlikti veiksmus dėl 2021–2027 m. ES investicinių fondų paramos laikotarpio sveikatos srities prioritetų įgyvendinimo.
 3. Pagal kompetenciją dalyvauti rengiant Sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonę „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą stiprinant kompetencijos centrų ir regioninio bendradarbiavimo modeliu grįstą asmens sveikatos priežiūros įstaigų tinklą“, jos pagrindimo aprašymą bei susijusius priedus.
 4. Organizuoti 2014-2020 m. Veiksmų programos įgyvendinimo priežiūrą ir ministerijos įgyvendinamų priemonių metinių ataskaitų bei informacijos, kurios reikia Partnerystės sutarties įgyvendinimo pažangos ataskaitai, taip pat metinei ir galutinei įgyvendinimo ataskaitoms rengti, pateikimą vadovaujančiajai institucijai.
 1. Siekiant užtikrinti geresnį kompensuojamųjų vaistinių preparatų prieinamumą ir pasirinkimą, koordinuoti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2021 m. spalio 15 d. nutarimo Nr. KT168- N13/2021 "Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 10 straipsnio 1 dalies, Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 57 straipsnio 2 dalies, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. Nutarimo Nr. 994 „Dėl ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų ir paciento priemokų už juos apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir šiuo nutarimu patvirtinto aprašo atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai" įgyvendinimą.
 2. Užtikrinti geresnį inovatyvių vaistinių preparatų prieinamumą pacientams.
 3. Užtikrinti asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir gyventojų aprūpinimą Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijai) gydymui skirtais vaistiniais preparatais.
 1. Organizuoti vidaus teisės aktų peržiūrą dėl Finansinės apskaitos įstatymo ir jo poįstatyminių teisės aktų nuostatų, susijusių su viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimu ir tvarkymu, įgyvendinimo ir pateikti siūlymus dėl jų tobulinimo.
 2. Įvertinti finansų administravimo (finansinių dokumentų judėjimo, finansinių išteklių panaudojimo) procesus, siekiant didesnio jų efektyvumo ir kaštų mažinimo.
 3. Organizuoti Asmens sveikatos priežiūros įstaigų įmokų į sąskaitą, kurioje kaupiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigų įmokos žalai, atsiradusiai dėl paciento sveikatai padarytos žalos, atlyginti, mokėjimo, sąskaitos administravimo ir sąskaitos lėšų naudojimo tvarkos aprašo pakeitimus.
 1. Parengti Sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonės aprašymą.
 2. Parengti ir patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymą dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų ir biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos rezultatų vertinimo rodiklių kalendoriniais metais siektinų reikšmių patvirtinimo.
 3. Parengti Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo pakeitimo projektą – įteisinti LNSS viešųjų įstaigų ir LNSS biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, naujus veiklos rezultatų ir kokybės matavimo rodiklius, pasiūlytus atsižvelgiant į kokybės vertinimo gerąsias tarptautines praktikas.
 1. Organizuoti ir koordinuoti 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Sveikata“ įgyvendinimą.
 2. Organizuoti ir koordinuoti Šveicarijos Konfederacijos skiriamo finansavimo Lietuvos sveikatos sektoriui darbų planavimą.
 3. Organizuoti ir koordinuoti Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos sveikatos sektoriuje tęstinumo užtikrinimą.
 1. Užtikrinti, kad būtų parengtas Sveikatos apsaugos ministerijos pavaldžių įstaigų vadovų žmogiškųjų išteklių valdymo administravimo tvarkos aprašas.
 2. Užtikrinti, kad būtų parengti Sveikatos apsaugos ministerijos žmogiškųjų išteklių valdymo administravimo tvarkos aprašo pakeitimai, siekiant mažinti administracinę naštą tiek darbuotojams, tiek vadovybei.
 3. Užtikrinti, kad būtų peržiūrėti SAM darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, profesinę darbo patirtį pagrindžiantys dokumentai ir nustatyta kiekvieno darbuotojo profesinė darbo patirtis.
 4. Užtikrinti, kad būtų parengtas Sveikatos apsaugos ministerijos tvarkos aprašas, nustatantis visuotinių dalininkų susirinkimų inicijavimo ir organizavimo tvarką pavaldžiose viešosiose sveikatos priežiūros įstaigose.
 1. Pagal kompetenciją organizuoti 2019 m. rugsėjo 26 d. Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 3 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2443 3 straipsnio 3 dalies įgyvendinimą (koordinuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektų rengimą, derinimą su suinteresuotomis institucijomis, pateikimą Lietuvos Respublikos Vyriausybei, patikėjimo sutarčių rengimą).
 2. Pagal kompetenciją organizuoti perteklinės infrastruktūros (valstybės funkcijoms vykdyti nenaudojamo turto) atsisakymą ir perdavimą kitiems subjektams.
 3. Kontroliuoti ir koordinuoti ministerijos atliekamų "žaliųjų" pirkimų vykdymą, siekiant, kad 2022 metais ministerijoje atliekamų "žaliųjų" pirkimų vertė sudarytu ne mažiau kaip 10 procentų nuo visų atliktų pirkimų vertės.
 1. Pagal suderintą su Sveikatos apsaugos ministru Vidaus audito skyriaus 2022 m. veiklos planą organizuoti Sveikatos apsaugos ministerijos, jos pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų vidaus auditus.
 2. Užtikrinti vidaus audito pažangos stebėjimą.
 3. Atlikti Vidaus audito skyriaus veiklos efektyvumo (veiklos, gebėjimų ir išteklių) vertinimą, siekiant nustatyti vidaus audito pažangą, veiklos tobulinimo poreikį, veiklos gerinimo priemones ir vidaus auditorių kvalifikacijos tobulinimo kryptis (vadovaujantis Finansų ministerijos Vidaus audito ir kontrolės metodologijos grupė parengtu „Vidaus audito tarnybos veiklos efektyvumo vertinimo klausimyno rekomendaciniu pavyzdžiu" (2021 m. gruodžio 28 d. redakcija)).
 4. Efektyvinti veiklos organizavimą.
 1. Organizuoti teisės aktų, susijusius su Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų tinklo konsolidavimu parengimą ir jų įgyvendinimą.
 2. Koordinuoti 2021-2030 metų plėtros programos valdytojo Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo plėtros programos įgyvendinimą.
 3. Koordinuoti COVID-19 ligos valdymą, organizuojant ir įgyvendinant visuomenės sveikatos bei užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros priemones.

 

 1. Koordinuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybei Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymo Nr. IX-433 pakeitimo įstatymo projekto rengimą, suderinimą su suinteresuotomis institucijomis ir pateikimą  Lietuvos Respublikos Vyriausybei.
 2. Siekiant įvykdyti skyriui suformuotas užduotis teikti metodinę-konsultacinę pagalbą specialistams, esant poreikiui, inicijuoti sprendžiamo klausimo aptarimą su suinteresuotomis institucijomis, vadovybe ir/ar pavaldžiomis visuomenės sveikatos priežiūros įstaigomis, koordinuoti 7 Lietuvos higienos normų ir 5 Sveikatos apsaugos ministro įsakymų pakeitimų projektų rengimą.
 3. Koordinuoti Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo ir  lydimųjų teisės aktų projektų rengimą, siekiant pertvarkyti žinybinį Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų registrą į valstybės registrą ir sudaryti teisinį pagrindą įteisinti visuomenės sveikatos specialistų kvalifikacines kategorijas.
 1. Pagal kompetenciją koordinuoti užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros ir ekstremalių sveikatai situacijų valdymo klausimus.
 2. Pagal kompetenciją dalyvauti koordinuojant COVID-19 ligos valdymą, teikti siūlymus dėl sprendimų priėmimo ir teikti vertinimą dėl siūlomų priimti sprendimų rizikos epidemiologinio pagrįstumo kontekste.
 3. Pagal kompetenciją koordinuoti sveikatos stiprinimo, visuomenės sveikatos biurų veiklos savivaldybėse klausimus, dalyvauti strateginių dokumentų rengime ir įgyvendinime.
 1. Pagal kompetenciją koordinuoti Valstybinio psichikos sveikatos centro reorganizavimo procesą bei naujo pavaldžios įstaigos struktūrinio padalinio struktūrą ir veiklos planą.
 2. Koordinuoti psichikos sveikatos stiprinimo ir raštingumo psichikos sveikatos srityje didinimo veiklų įgyvendinimą, įgyvendinant Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių planą.
 3. Koordinuoti asmens psichikos sveikatos priežiūros paslaugų pokyčių įgyvendinimą, įgyvendinant Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių planą.
Paskutinė atnaujinimo data: 2023-02-03