BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Valstybės tarnautojų veiklos uždaviniai

1. Tobulinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą.

2. Gerinti slaugos paslaugų kokybę.

3. Įgyvendinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos valdymo srities įstaigų optimizavimą, siekiant efektyvinti ir gerinti įstaigų valdymą.

4. Peržiūrėti SAM pavaldžių biudžetinių įstaigų struktūras, siekiant efektyviau naudoti žmogiškuosius ir finansinius išteklius bei optimizuoti bendrąsias funkcijas.

1. Organizuoti SAM ir SAM pavaldžių įstaigų darbuotojams mokymus dėl asmens duomenų apsaugai taikomų reikalavimų, tiesioginių Reglamento nuostatų taikymo duomenų valdytojams ir tvarkytojams įgyvendinimo įstaigoje ir jai pavaldžiose įstaigose.

2. Įvertinti Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje skiltyje „Asmens duomenų apsauga“, pateiktos informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, duomenų apsaugos pareigūną, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą, asmens duomenų gavėjus, asmens duomenų teikėjus, asmens duomenų tvarkytojus aktualumą.

3. Sudaryti Sveikatos apsaugos ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų pastoviai veikiantį duomenų apsaugos pareigūnų komitetą, kuris teiktų siūlymus ir dalintųsi gerąja praktika asmens duomenų apsaugos srityje, ir koordinuoti jo veiklą.

4. Dalyvauti Sveikatos apsaugos ministerijos veiklos tobulinimo procese.

1. Atstovauti ES Tarybos darbo grupių ir komitetų posėdžiuose, taip pat kituose Europos komisijos organizuojamuose posėdžiuose, kai svarstomi su žmonių sveikatai, aplinkos apsaugai, farmacijos produktams, medicinos prietaisams, e sveikatai bei maisto saugai priskiriami klausimai. Pristatyti LT poziciją.

2. Pasiekti Pažangos ataskaitą dėl Sveikatos technologijų vertinimo reglamento projekto.

3. Atstovauti su sveikatos apsauga susijusiuose tarptautiniuose ir tarpžinybiniuose susitikimuose, pasitarimuose ir renginiuose.

4. Dalyvauti Formaliose ir neformaliose ES Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų Tarybų posėdžiuose ir pasirengime jiems, rengti tezes ir ataskaitas.

Eglė Tamošiūnienė Skyriaus vedėjas

1. Kontroliuoti ir koordinuoti, kad būtų parengta Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2015−2019 metų programos įgyvendinimo priemonių plano ataskaita.

2. Parengti Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2020–2023 metų programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano projektus.

3. Organizuoti ministerijos darbuotojams antikorupcinio švietimo priemones.

4. Rengti ar dalyvauti rengiant teisės aktų, susijusių su korupcijos prevencija ir kontrole, projektus.

Neringa Lipskienė Patarėjas

1. Kartu su kitais skyriaus darbuotojais parengti Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2015−2019 metų programos įgyvendinimo priemonių plano ataskaitą.

2. Atlikti Ministerijos korupcijos pasireiškimo tikimybę pasirinktoje srityje.

3. Vertinti antikorupciniu požiūriu teisės aktų projektus.

4. Nustatyti ministerijos darbuotojų etiško elgesio taisykles.

Snieguolė Reklaitienė Patarėjas

1. Parengti standartizuotas medicininės įrangos (prietaisų), įsigyjamos viešojo pirkimo būdu, technines specifikacijas.

2. Sukurti asmens sveikatos priežiūros įstaigų paramos gavimo ir teikimo apskaitos ir viešinimo sistemą.

3. Įgyvendinti pacientų švietimo, skirto mažinti neoficialius mokėjimus, priemones.

4. Adaptuoti sveikatos priežiūros sistemos įstaigoms Viešųjų pirkimų tarnybos parengtus rekomenduojamus viešųjų pirkimų efektyvumo vertinimo rodiklius.

Vytautas Žerlauskas Patarėjas

1. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatas, Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimus bei rekomendacijas, per I ketvirtį parengti išdėstant nauja redakcija deklaruojančių asmenų sąrašą bei Viešų ir privačių interesų derinimo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijoje tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-692 „Dėl privačių interesų deklaravimo“.  

2. Per I-IV ketvirčius įvertinti antikorupciniu požiūriu 70, bet ne mažiau kaip 45 %, skyriui pateiktų teisės aktų projektų.

3. Iki 2020 m. birželio 1 d. parengti naujos redakcijos Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-65 „Dėl Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, peržiūrint procedūras bei nustatant aktualius įstaigų vertinimo kriterijus, suderintus su kitais galiojančiais teisės aktais.

4. Iki III ketv. parengti ir suderinti su Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija rekomendacijas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijoje sudaromų kolegialių organų narių interesų konfliktų derinimo.

5. Iki 2020 m. lapkričio 1 d. atlikti analizę kaip 2019 m. ir 2020 m. I pusmetį Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžios įstaigos laikėsi Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų, kokius įrankius rizikoms valdyti taikė, kokie pažeidimai buvo nustatyti ir kokia atsakomybė asmenims už nustatytus pažeidimus buvo pritaikyta bei teikti siūlymus dėl efektyvių kontrolės priemonių šioje srityje.

 

 

 

  ASMENS SVEIKATOS DEPARTAMENTAS  
Odeta Vitkūnienė Direktorė

Siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano priemones, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2 strateginį tikslą „Organizuoti kokybišką, saugią ir prieinamą sveikatos priežiūrą“, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės rekomendacijas Sveikatos apsaugos ministerijai, EK, EBPO, PSO ir kitų tarptautinių organizacijų rekomendacijas:

1. Organizuoti ir užtikrinti įstatymus įgyvendinančių teisės aktų pakeitimą sveikatos priežiūros srityje, parengimą, 2 vnt., iki 2020-12-31.

2. Organizuoti ir užtikrinti šeimos medicinos ir slaugos paslaugų kokybės gerinimą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimą, parengimą, 2 vnt., iki 2020-12-31.

3. Organizuoti ir užtikrinti specializuotų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, dienos chirurgijos paslaugų teikimą, organizavimą, kokybės gerinimą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimą, parengimą, 3 vnt., iki 2020-12-31.

4. Organizuoti ir užtikrinti dienos stacionaro paslaugų teikimą, organizavimą, kokybės gerinimą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimą, parengimą, 2 vnt., iki 2020-12-31.

5. Organizuoti ir užtikrinti specializuotų stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, organizavimą, kokybės gerinimą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimą, parengimą, 4 vnt., iki 2020-12-31.

  Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyrius  
Rasa Biekšienė Vedėja

Siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano priemones, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2 strateginį tikslą „Organizuoti kokybišką, saugią ir prieinamą sveikatos priežiūrą“, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės rekomendacijas Sveikatos apsaugos ministerijai, EBPO, PSO ir kitų tarptautinių organizacijų rekomendacijas, pagal kompetenciją, priskirtą Asmens sveikatos departamento Pirminės sveikatos priežiūros skyriui koordinuoti ir užtikrinti:

1. Asmens sveikatos priežiūros politikos ir strategijos vykdymą pagal numatytas asmens sveikatos politikos kryptis nacionaliniu bei vietos lygiu – šeimos medicinos, slaugos paslaugų plėtros, neįgaliųjų asmens sveikatos priežiūros, profilaktinių sveikatos tikrinimų, specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo srityse.

2. Užduočių vykdymą, plėtojant ambulatorines, šeimos medicinos, dienos stacionaro, GMP, slaugos paslaugas.

3. Priemonių vykdymą, mažinant administracinę naštą.

Gitana Ratkienė Patarėja

1. Reglamentuoti šeimos gydytojo komandos paslaugų mastą.

2. Tobulinti šeimos gydytojų komandos paslaugų vertinimą pagal gerus darbo rezultatus

3. Stiprinti pacientų, sergančių dviem ir daugiau lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, priežiūrą.

4. Plėtoti nuotolines sveikatos priežiūros paslaugas, didinant sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą.

5. Vykdant pažymų reformą pirminėje ambulatorinėje asmens sveikatos priežiūroje, tobulinti Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimą.

Viktorija Buzytė Patarėja

1. Pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei su suinteresuotomis institucijomis suderintą Lietuvos Respublikos greitosios medicinos pagalbos įstatymo projektą, siekiant reglamentuoti greitosios medicinos pagalbos užtikrinimą ir organizavimą.

2. Siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. 1V-401/V-652/D1-463 „Dėl Bendrojo pagalbos centro ir pagalbos tarnybų sąveikos mechanizmo įgyvendinimo 2018–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ 4 uždavinį užtikrinti naujo medicininės konsultacijos numerio įsteigimą.

3. Peržiūrėti Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo apmokėjimo tvarką ir esant poreikiui tikslinti.

4. Siekiant užtikrinti kokybišką pirmosios pagalbos teikimą  ir sumažinti įstaigoms administracinę naštą, peržiūrėti  Pirmosios pagalbos rinkinių (sveikatos priežiūros įstaigų ir kitų) sudėtį.

5. Parengti Lietuvos medicinos normos MN 7:1995 „Medicinos gydytojas. Funkcijos, teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ pakeitimo projektą.

Ilona Šakienė Patarėja

1. Koordinuoti ir užtikrinti LRV priemonių, susijusių su slaugos paslaugų plėtra, įgyvendinimą;

2. Koordinuoti ir užtikrinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės struktūros reformų paketo Slaugos plėtros projekto įgyvendinimą (projekto vadovė).

3. Priemonių, skirtų neįgaliųjų asmens sveikatos priežiūros paslaugų gerinimui įgyvendinimas, siekiant įgyvendinti Neįgaliųjų teisių konvenciją (rekomendacijų dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų pritaikymo neįgaliųjų poreikiams parengimas)

4. Priemonių skirtų, ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtrai, įgyvendinimas.

5. Teikti siūlymus dėl medicinos pagalbos priemonių prieinamumo pacientams, turintiems inkontinencijos problemų, gerinimo, rengti teisės aktų projektus.

Birutė Kavaliauskienė Patarėja

1. Reglamentuoti šeimos gydytojo komandos paslaugų mastą

2. Tobulinti šeimos gydytojų komandos paslaugų vertinimą pagal gerus darbo rezultatus

3. Nuolat konsultuoti Sveikatos apsaugos ministerijos specialistus šeimos medicinos klausimais, dalyvauti ir diskutuoti posėdžiuose ir pasitarimuose, rengti informaciją ministro pranešimams, rengti atsakymus pareiškėjams

Elita Radkevič Vyriausioji specialistė

1. Parengti specialiųjų dienos stacionaro vidaus ligų paslaugų suaugusiesiems teikimo reikalavimų projektą;

2. Įvertinti Vidaus ligų profilio paslaugų teikimo specialiuosius reikalavimus, patvirtintus LR sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 29 įsakymu Nr. V-1085 „Dėl vidaus ligų profilio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų patvirtinimo“ ir parengti jo projektą, tikslinant teikiamų paslaugų indikacijas.

3. Įgyvendinti priemones, gerinančias medicininės reabilitacijos paslaugų teikimo organizavimą ir parenti įsakymų projektus: Medicininės reabilitacijos paslaugų teikimo tvarkos aprašas, Vaikų medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų aprašas, Suaugusiųjų medicininės reabilitacijos paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų aprašas.

Kristina Jokimaitė Vyriausioji specialistė

1. Išnagrinėti ir pateikti Sveikatos apsaugos ministerijos vadovybei siūlymus dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų organizavimo procesų tobulinimo, administracinės naštos mažinimo, siekiant gerinti gyventojų profilaktinių sveikatos tikrinimo rodiklius.

2. Siekiant, kad Jūrininko sveikatos pažymėjimo (forma Nr. 048-1-a) turinys atitiktų visus Tarptautinės konvencijos dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų ir su juo susijusio Jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo kodekso reikalavimus, parengti ir pateikti Sveikatos apsaugos ministerijos vadovybei naujos redakcijos Jūrininko sveikatos pažymėjimo projektą.

3. Siekiant efektyvinti profilaktinių patikrinimų procesus, parengti ir pateikti Sveikatos apsaugos ministerijos vadovybei Vairuotojų sveikatos tikrinimo reikalavimų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo projektą.

Artūras Šimkus Vyriausiasis specialistas

1. Siekiant išgryninti sveikatos politikos formavimo ir įgyvendinimo procesus, susijusius su sveikatos priežiūros specialistų kompetencijų nustatymu, peržiūrėti ir pakeisti Medicinos normų rengimo reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 634 „Dėl Medicinos normų rengimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ ir gerinti medicinos normų rengimo procesus ir kokybę.

2. Parengti  Nacionalinės slaugos politikos 2016–2025 metų gairių, patvirtintų LR SAM 2016 m. vasario 10 d. Nr. įsakymu V-222, pakeitimo projektą, siekiant įgyvendinti EBPO, PSO ir EK rekomendacijas stiprinti slaugytojų ir akušerių vaidmenį ir įgalinimą sveikatos sistemoje.

3. Parengti Slaugos valdymo funkcijų aprašo projektą.

4. Siekiant įteisinti slaugytojo savarankišką pacientų konsultavimą, parengiant savarankiškų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo aprašo projektą.

  Specializuotos sveikatos priežiūros skyrius  
Inga Cechanovičienė Vedėja

Siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano priemones, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2 strateginį tikslą „Organizuoti kokybišką, saugią ir prieinamą sveikatos priežiūrą“, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės rekomendacijas Sveikatos apsaugos ministerijai, EBPO, PSO ir kitų tarptautinių organizacijų rekomendacijas:

1. Organizuoti įstatymus įgyvendinančių teisės aktų pakeitimą, parengimą, 2 vnt., iki 2020-12-31.

2. Organizuoti specializuotų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, dienos chirurgijos paslaugų teikimą, organizavimą, kokybės gerinimą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimą, parengimą, 3 vnt., iki 2020-12-31.

3. Organizuoti dienos stacionaro paslaugų teikimą, organizavimą, kokybės gerinimą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimą, parengimą, 2 vnt., iki 2020-12-31.

4. Organizuoti integruotos sveikatos priežiūros galvos smegenų insulto, miokardo infarkto, sunkių traumų atvejais paslaugų teikimą, organizavimą, kokybės gerinimą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimą, parengimą, 2 vnt., iki 2020-12-31.

5. Organizuoti specializuotų stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, organizavimą, kokybės gerinimą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimą, parengimą, 4 vnt., iki 2020-12-31.

Anželika Balčiūnienė Patarėja

1. Siekiant įgyvendinti Pagalbos vaikams, kuriems diagnozuotas autizmas ar kitas raidos sutrikimas, 2019−2020 metų veiksmų plane numatytas priemones (LR sveikatos apsaugos ministro, LR švietimo, mokslo ir sporto ministro, LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019-04-25 įsakymas Nr. V-499/V-487/A1-225):

1.1. parengti Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo, pavirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 728 „Dėl Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, pakeitimo projektą;

1.2. parengti reikalingų teisės aktų pakeitimus, kad autizmo ankstyvos atrankos testus naudotų vaikų profilaktinį sveikatos tikrinimą atliekantys gydytojai ir (ar) slaugytojai;

2. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2 strateginį tikslą „Organizuoti kokybišką, saugią ir prieinamą sveikatos priežiūrą“:

2.1. parengti Vaikų hematologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų pakeitimo projektą;

2.2. parengti Vaikų endokrinologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų pakeitimo projektą;

2.3. parengti Dienos stacionaro paslaugų, teikiamų vaikams, sąrašo pakeitimo projektą.

Asta Einikienė Patarėja

1. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2 strateginį tikslą „Organizuoti kokybišką, saugią ir prieinamą sveikatos priežiūrą“, parengti  Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos stacionarinių vaikų ir suaugusiųjų paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų pakeitimo projektą.

2. Siekiant gerinti būtinosios medicinos pagalbos paslaugų ir integruotos sveikatos priežiūros ,,klasterių“ veiklos organizavimą ir kokybę pacientams:

2.1. parengti Sunkių traumų integruotos sveikatos priežiūros veiklos vertinimo ir kokybės kriterijus.

2.2. parengti Traumą patyrusio paciento apžiūros ir gydymo lapo (formos) projektą.

3. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 17 str. 5 d., parengti Invazinių ir (ar) intervencinių procedūrų, kurios nepažeidžia audinių ir (ar) organų vientisumo ir gali kelti tik nedidelį nepageidaujamą laikiną poveikį paciento sveikatai, sąrašo projektą.

4. Siekiant tobulinti ambulatorinių antrinės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimą, parengti Lietuvos Respublikos sveikatos apaugos ministro 2002 m. spalio 1 d. įsakymo Nr. 481 ,,Dėl Ambulatorinės antrinės asmens sveikatos priežiūros“ pakeitimo projektą.

Alvyda Naujokaitė Patarėja

1. Įgyvendinant Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2014 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XII-964, 109.8 papunktį ir vykdant  Sveikatos apsaugos struktūrinės reformos projektą „Infrastruktūros pertvarka ir pritaikymas gyventojų poreikiams, efektyvumo paskatų sukūrimas“:

1.1. parengti Skubiosios telemedicinos paslaugų teikimo tvarkos aprašo projektą.

1.2. parengti pacientų srautų skubiosios medicinos pagalbos skyriuose valdymo metodikos projektą.

2. Įgyvendinant kraujo direktyvų nuostatas ir atsižvelgiant į Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas, parengti Neatlygintinos kraujo donorystės propagavimo 2021–2025 metų programos projektą.

3. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2 strateginį tikslą „Organizuoti kokybišką, saugią ir prieinamą sveikatos priežiūrą“ ir atsižvelgiant į Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas, parengti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. V-237 ,,Dėl Tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektą.

4. Vykdant Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos rekomendacijas, parengti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. V-78 ,,Dėl Kraujo ir kraujo komponentų įvežimo į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš jos sąlygų bei tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektą.

Genovaitė Klimienė Patarėja

1. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2 strateginį tikslą „Organizuoti kokybišką, saugią ir prieinamą sveikatos priežiūrą“:

1.1. Parengti asmens sveikatos priežiūros paslaugų asmenims, sergantiems cukriniu diabetu, prieinamumo ir kokybės rodiklius;

1.2. Parengti Gastroenterologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų pakeitimo projektą;

1.3. Parengti Endokrinologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų pakeitimo projektą;

1.4. Parengti Reumatologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų pakeitimo projektą.

2. Siekiant įgyvendinti tarptautinių organizacijų rekomendacijas dėl cukrinio diabeto profilaktikos ir kontrolės, parengti cukrinio diabeto profilaktikos ir kontrolės veiksmų plano projektą.
Vilija Kondrotienė Patarėja

1. Įgyvendinant LRV programos įgyvendinimo veiksmų plane numatytą Prioriteto Darni, atsakinga ir sveika visuomenė Krypties Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimas darbą „1.3.3. sveikatos priežiūros įstaigų tinko konsolidavimas“, plėtoti integruotos sveikatos priežiūros paslaugų sunkių traumų atvejais teikimo sistemą (SAM 2017-04-13 įsakymas Nr. V-428, 1.3.3 (4 p.), parengti Ūminio miokardo infarkto be ST segmento pakilimo integruotos sveikatos priežiūros teikimo reikalavimų pakeitimo ir kokybės rodiklių projektą (Sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugpjūčio 3 d. įsakymas Nr. V-940).

2. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2 strateginį tikslą „Organizuoti kokybišką, saugią ir prieinamą sveikatos priežiūrą“:

2.1. Parengti asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų asmenims, sergantiems širdies nepakankamumu, kokybės rodiklius (Sveikatos apsaugos ministro 2015 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. V-1330).

2.2. Kraujagyslių chirurgijos stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų aprašo pakeitimo projektą (Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 758)

2.3. Parengti Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programos pakeitimo projektą  (Sveikatos apsaugos ministro 2005 m. lapkričio 25 d. įsakymas Nr. V-913)

2.4. Parengti Ilgalaikio suaugusiųjų, sergančių lėtinėmis kraujotakos sistemos ligomis, sveikatos būklės stebėjimo sąlygos ir ligų sąrašo pakeitimo projektą (Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. vasario 28 d. įsakymas Nr. V-288)

Romanas Talalajevskis Vyriausiasis specialistas

1. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2 strateginį tikslą „Organizuoti kokybišką, saugią ir prieinamą sveikatos priežiūrą“:

1.1. parengti Sporto medicinos ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašo pakeitimo projektą (Sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 7 d.  įsakymas Nr. V-12)

1.2. parengti Dienos chirurgijos paslaugų teikimo reikalavimus ir dienos chirurgijos paslaugų sąrašo pakeitimo projektą (Sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugpjūčio 21 d. įsakymas Nr. V-668).

2. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės rekomendacijas Sveikatos apsaugos ministerijai:

2.1. Parengti Lietuvos medicinos normą MN 122:2015 „Sporto medicinos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ pakeitimo projektą (Sveikatos apsaugos ministro 2015 m. vasario 17 d. įsakymas Nr. V-214).

2.2. Su kitais Sveikatos apsaugos ministerijos struktūriniais padaliniais įgyvendinti priemonę „Įvertinus IPR ataskaitų rezultatus, identifikavus eilių susidarymo priežastis, parengti ir įgyvendinti eilių mažinimo priemonių planą“

2.3. Su kitais Sveikatos apsaugos ministerijos struktūriniais padaliniais įgyvendinti priemonę „Parengti ir patvirtinti eilių mažinimo priemonių įgyvendinimo rezultatų vertinimo aprašą, numatant priemonių stebėseną, jos rodiklius ir galimas priemonių korekcijas bei rezultatų skelbimą.“

Arvydas Gabrilavičius Vyriausiasis specialistas

1. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2 strateginį tikslą „Organizuoti kokybišką, saugią ir prieinamą sveikatos priežiūrą“:

1.1. Parengti Laboratorinės medicinos paslaugų kokybės rodiklių projektą;

1.2. Parengti Patologijos tyrimų kokybės reikalavimų aprašo pakeitimo projektą;

1.3. Parengti Vaikų ir suaugusiųjų tretinio lygio otorinolaringologijos mikrochirurgijos ir chirurgijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašo pakeitimo projektą.

2. Siekiant standartizuoti laboratorinių tyrimų žymėjimą, parengti Klinikinių laboratorinių tyrimų nomenklatūros projektą.

3. Siekiant nustatyti klinikinės laboratorijos srities kokybės gerinimo kryptis, atlikti galutinį Klinikinių laboratorinių tyrimų kokybės gerinimo programos įgyvendinimo vertinimą.
Inga Laniauskienė Vyriausioji specialistė

1. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2 strateginį tikslą „Organizuoti kokybišką, saugią ir prieinamą sveikatos priežiūrą“:

1.1. parengti Nėštumo nutraukimo operacijos atlikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1994 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 50 „Dėl nėštumo nutraukimo operacijos atlikimo tvarkos“ pakeitimo projektą.

1.2. parengti Bendrųjų neonatologijos stacionarinių antrinio A, antrinio B ir tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų pakeitimo projektą.

1.3. parengti Ginekologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų pakeitimo projektą.

1.4. atlikti Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. rugsėjo 23 d. įsakymu  Nr. V-900 (nauja redakcija 2018 m. liepos 27 d. įsakymas Nr. V-865), įgyvendinimo analizę.

2. Siekiant įgyvendinti Pasaulio sveikatos organizacijos ir Jungtinių Tautų rekomendacijas, parengti seksualinį smurtą patyrusiems asmenims (moteriškos lyties) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo projektą.

Vita Petronytė Vyriausioji specialistė

1. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2 strateginį tikslą „Organizuoti kokybišką, saugią ir prieinamą sveikatos priežiūrą“ parengti Neurologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų pakeitimo projektą (Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymas Nr. 666).

2. Įgyvendinant Organų donorystės skatinimo priemonių planą:

2.1. parengti Organų donorystės skatinimo ir organizavimo stebėsenos tarybos, jos nuostatų ir darbo reglamento projektus.

2.2. parengti Mirusio žmogaus audinių ir organų donorystės, paėmimo, ištyrimo, apdorojimo, konservavimo, laikymo paskirstymo paslaugų teikimo reikalavimų aprašo pakeitimo projektą (Sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 4 d. įsakymas Nr. V-7).

2.3. parengti organų donorystės paslaugų kokybės rodiklius.

 
 
Vilma Telyčėnienė Vedėja

1. Koordinuoti E. sveikatos sistemos 2018–2025 metų plėtros programos įgyvendinimo priemonių plano įgyvendinimą;

2. Skatinti e. sveikatos sistemos naudojimą;

3. Peržiūrėti ir parengti strateginius skaitmeninės sveikatos dokumentus;

4. Koordinuoti Išankstinės pacientų registracijos IS palaikymą ir vystymą;

Simona Gricienė Vyriausioji specialistė

1. ESPBI IS administravimas ir įveiklinimas.

2. Koordinuoti E. sveikatos sistemos 2018–2025 metų plėtros programos įgyvendinimo priemonių planą.

3. Koordinuoti Išankstinės pacientų registracijos IS plėtrą.

4. Peržiūrėti E. sveikatos sistemos 2018–2025 metų plėtros programą.

5. Viešinti ESPBI IS paslaugas.
Raimonda Paškevičienė Vyriausioji specialistė

1. Koordinuoti e. sveikatos sistemos naudojimą.

2. Koordinuoti Išankstinės pacientų registracijos IS plėtrą.

3. Vykdyti „ESPBI IS plėtra“ projektą pagal numatytas ir su Centrine projektų valdymo agentūra bei VĮ Registrų centru suderintas veiklas ir veiklų grafiką.

4. Viešinti ESPBI IS paslaugas.

5. Įvertinti kitų šalių gerąją praktiką, siekiant pakartotinai naudoti sveikatos duomenis.

 

Edita Laurinavičienė Vedėja

1. Organizuoti valstybės projektų planavimo, atrankos ir valstybės projektų sąrašų sudarymo procedūras, užtikrinti, kad projektai būtų atrinkti vadovaujantis kiekvienai priemonei taikytinais Veiksmų programos stebėsenos komiteto patvirtintais projektų atrankos kriterijais.

2. Organizuoti Veiksmų programos įgyvendinimo priežiūrą ir ministerijos įgyvendinamų priemonių metinių ataskaitų bei informacijos, kurios reikia Partnerystės sutarties įgyvendinimo pažangos ataskaitai, taip pat metinei ir galutinei įgyvendinimo ataskaitoms rengti, pateikimą vadovaujančiajai institucijai.

3. Užtikrinti tinkamą pasirengimą naujajai daugiametei 2021-2027 m. finansinei perspektyvai.

4. Inicijuoti 2014-2020 m. ES fondų investicijų sveikatos srityje poveikio vertinimą, kuris pateiktų įrodymus, kokius pokyčius lėmė investicijos ir kaip prisidėjo prie nustatytų tikslų įgyvendinimo.

Asta Suveizdienė Patarėja

1. Administruoti priemonių Nr. 08.1.3-CPVA-V-606 „Onkologinių ligų prevencijos, ankstyvos diagnostikos ir gydymo paslaugų infrastruktūros tobulinimas“ ir Nr. 08.4.2-ESFA-V-619 „Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas onkologinių ligų srityje“ įgyvendinimą.

2. Užtikrinti tinkamą 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų lėšų, skiriamų projektams finansuoti, planavimą.

3. Dalyvauti pasirengimo naujai 2021–2027 m. Europos Sąjungos investicijų finansinei perspektyvai veikloje.

4. Dalyvauti rengiant Sveikatos apsaugos ministerijos 2021–2023 metų strateginio veiklos plano projektą.

Ramunė Abromavičienė Vyriausioji specialistė

1. Pradėti priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-V-614 „Sveikatos priežiūros kokybės ir prieinamumo gerinimas tikslinėms gyventojų grupėms“ įgyvendinimą.

2. Parengti ir esant poreikiui, patikslinti Ministerijos Strateginio veiklos plano priemonių sąmatas, laiku pateikti informaciją apie poreikį tikslinti Ministerijos Strateginio veiklos plano priemonių sąmatas Ministerijos Strateginio valdymo ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriui.

3. Koordinuoti Sveikatos apsaugos ministerijos 2020 metų veiklos plano priemones, vykdomas Europos Sąjungos paramos skyriaus.
Paulius Raugalas Vyriausiasis specialistas

1. Priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-K-616 „Sveikatos priežiūros kokybės ir prieinamumo gerinimas tikslinėms gyventojų grupėms įgyvendinant inovatyvius ir efektyvius sveikatos priežiūros modelius“ įgyvendinimas.

2. Dalyvauti pasirengimo naujai 2021–20278 m. Europos Sąjungos investicijų finansinei perspektyvai veikloje.

Sandra Jarašiūnienė Vyriausioji specialistė

1. Priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-V-604 „Greitosios medicinos pagalbos ir pacientų transportavimo bei skubiosios medicinos pagalbos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“ įgyvendinimas.

2. Priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-V-617 „Specialistų pritraukimas sveikatos netolygumams mažinti“ įgyvendinimas.

3.  Užtikrinti nuolatinį tinkamą tarpinei institucijai pavestą 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemio (toliau - SFMIS2014) administravimą ir reikalingos informacijos registravimą.

Virginija Karalevičiūtė Vyriausioji specialistė

1. Priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-V-610 „Kraujotakos sistemos ligų gydymo ir diagnostikos paslaugų infrastruktūros gerinimas“ įgyvendinimas.

2. Priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-V-601 „Sveiko senėjimo paslaugų kokybės gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų apraše Nr. 3 numatytų investicijų įgyvendinimas.

3. Informacijos, kurios reikia metinei 2014-2020 m. Veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitai parengti, pateikimas vadovaujančiajai institucijai (Finansų ministerijai).
Dalia Lasiauskienė Vyriausioji specialistė

1.Užtikrinti projektinių pasiūlymų ir investicijų projektų, pateiktų pagal Sveikatos apsaugos ministerijos administruojamas priemones kokybišką įvertinimą.

2. Dalyvauti pasirengimo naujai 2021–2027 m. Europos Sąjungos investicijų finansinei perspektyvai veikloje.
Agnė Raukštienė Vyriausioji specialistė

1. Užtikrinti veiksmingą priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygmeniuįgyvendinimą.

2. Atlikti efektyvų priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygmeniu“ administravimą.

 

  Vedėjas  
Miglė Domeikienė Patarėja

1. Siekiant sumažinti vaistinių preparatų ir medicinos priemonių supainiojimo riziką asmens sveikatos priežiūros įstaigose koordinuoti įsakymo projekto ir vaistinių preparatų ir medicinos priemonių žymėjimo protokolų (algoritmų) parengimą (toliau – Įsakymo projektas).

2. Siekiant tobulinti receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų), įvertinti kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams procesus bei įgyvendinti darbo grupės Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos (ESPBI IS) e. recepto posistemės plėtros pasiūlymams pateikti pasiūlymus ir parengti SAM 2002-03-08 įsakymo Nr. 112 „Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektą (toliau – SAM įsakymo Nr. 112 pakeitimo projektas).

3. Atlikti e. recepto posistemės poveikio duomenų apsaugai vertinimą ir pateikti Sveikatos apsaugos ministerijos duomenų pareigūnui.

4. Siekiant užtikrinti ekstemporaliųjų vaistinių preparatų kokybę jų gamybą ir parengti ekstemporaliųjų vaistinių preparatų gamybos tvarkos aprašo projektą ir pateikti derinti SAM struktūriniams padaliniams.
Vilma Meldžiukaitė Patarėja

1. Užtikrinti veiksmingą atlikto sveikatos technologijos, susijusios su vaistiniais preparatais, vertinimo rezultatų nagrinėjimą Vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisijai (toliau – Kompensavimo komisija) priimant sprendimus dėl vaistinio preparato kompensavimo, iš esmės pakeičiant Kompensavimo komisijos sprendimų priėmimo tvarką, nustatytą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakyme Nr. 159 ,,Dėl Ligų, vaistinių preparatų, medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 2. Sutrumpinti klausimų svarstymo Kompensavimo komisijoje laiką, įteisinant naujas Kompensavimo komisijos narių interesų deklaravimo ir interesų valdymo taisykles pagal ES institucijų gerąją praktiką ir ekspertų rekomendacijas ir pakeičiant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 6 d. įsakymą Nr. V-1149 ,,Dėl Vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“.

 3. Užtikrinti LVAT sprendimo įgyvendinimą, perkeliant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. V-267 patvirtintus vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių išbraukimo iš Kainynų pagrindus į aukštesnės galios teisės aktą.

Ieva Greičiūtė-Kuprijanov Patarėja

1. Įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės sveikatos reformos „Priemonių išlaidų vaistams sumažėti sukūrimas“ projektą ir pasiekti projekte numatytą tikslą – vidutinė priemoka kompensuojamiesiems vaistams, tenkanti vienam receptui, siektų 2,5 euro.

2. Užtikrinti projekto „Išmintingasis vaistų sąrašas“ pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-V-613 „Sveiko senėjimo skatinimo iniciatyvos“ administravimą (mokėjimo prašymų, įgyvendinimo ataskaitų ir kitų su projekto įgyvendinimu susijusių dokumentų) tvirtinimą ir teikimą).

3. Užtikrinti kompensuojamųjų plataus veikimo spektro antibiotikų suvartoto kiekio nedalomais vienetais 10 procentų sumažėjimą, lyginant su 2019 m. suvartotu plataus veikimo spektro antibiotikų kiekiu.

4. Užtikrinti generinių ir biologiškai panašių vaistų suvartotų nedalomų vienetų skaičiaus padidėjimą, įgyvendinant kainų konkurenciją kainodaros srityje ir pigiausio vaisto skyrimą skatinančias priemones.
Tomas Alonderis Patarėjas

1. Užtikrinti mažas pajamas gaunančių asmenų priemokų kompensavimo tvarkos patvirtinimą.

2. Atlikti 2019 m. vaistų (kompensuojamųjų ir nekompensuojamųjų) rinkos analizę, įvertinti jos kitimo tendencijas, užtikrinti, kad vaistų, kurie yra įtraukti į kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyną, bet apmokami  pacientų lėšomis įsigijimas sumažėtų 5 procentais

3. Užtikrinti, kad 2020 m. pacientų išlaidų kompensuojamiesiems vaistams procentinė . dalis nuo visų išlaidų kompensuojamiesiems vaistams su valstybės išlaidomis, lyginant su 2019 m., siektų 7 procentus

4. Parengti naują  kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainodaros modelį nustatant vienodą priemoką už visus vaistinius preparatus, nepriklausomai nuo jų bendrinio ar prekinio pavadinimo

Rima Markuvienė Vyriausioji specialistė

1. Siekiant nustatyti teisiškai aiškias Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos kompetencijos vykdant neteisėtos prekybos vaistiniais preparatais priežiūrą bei taikant rinkos ribojimo priemones dėl produktų, kurie turėtų būti tiekiami kaip vaistiniai preparatai, o ne kitų grupių produktai (pvz. kosmetika), parengti Farmacijos įstatymo pataisas (rezultatas – Farmacijos įstatymo pakeitimo projektas pateiktas derinti SAM struktūriniams padaliniams).

2. Įgyvendinant priimtą LR narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo 2, 8, 9, 10, 101, 104, 12, 13, 14, 21, 211, 217 ir 23 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo ketvirtuoju2 skirsniu įstatymo projektą (leidimai vykdyti mokslinius tyrimus), parengti Leidimų mokslinių tyrimų veiklai su medžiagomis, įtrauktomis į I narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašą, išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto LRV 1995 m. gruodžio 28 d. nutarimu Nr. 1630, pakeitimo projektą (rezultatas – LRV nutarimo projektas pateiktas SAM vadovybei).

3. Siekiant įgyvendinti Deleguotojo Reglamento (ES) 2016/161 reikalavimus dėl vaistinių preparatų pakuočių apsaugos priemonių tikrinimo ir deaktyvinimo lygiagrečiai importuojamiems vaistiniams preparatams bei atsisakyti perteklinių administracinių procedūrų išduodant leidimus lygiagrečiai importuoti vaistinius preparatus, parengti Vaistinių preparatų lygiagretaus importo taisyklių, patvirtintų sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-228 „Dėl Vaistinių preparatų lygiagretaus importo taisyklių patvirtinimo“, pakeitimo projektą (rezultatas – įsakymo projektas pateiktas SAM vadovybei).

Anželika Oraitė Vyriausioji specialistė

1. Vykdyti veiklas, turinčias teigiamą poveikį gydymo priemonėmis išvengiamo mirtingumo rodikliui.

2. Užtikrinti projekto „Išmintingasis vaistų sąrašas“ pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-V-613 „Sveiko senėjimo skatinimo iniciatyvos“ paramos sutarties vykdymo priežiūrą.

3. Užtikrinti, kad 2020 m. pacientų išlaidų kompensuojamiesiems vaistams proc. dalis nuo visų išlaidų kompensuojamiesiems vaistams su valstybės išlaidomis, lyginant su 2019 m., siektų 7 procentus.

4. Peržiūrėti Farmacijos įstatymo nuostatas ir parengti Farmacijos įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, siekiant užtikrinti efektyvų farmacijos srities teisinį reguliavimą, vaistinių preparatų prieinamumą bei didinti farmacijos sektoriaus verslo subjektų konkurencines sąlygas.

Rasa Balserienė Vyriausioji specialistė

1. Įgyvendinant FĮ 35(1) str. nuostatas dėl nuotolinės prekybos receptiniais vaistais ir siekiant  įtvirtinti galimybę gyventojams įsigyti jiems paskirtus, Lietuvos Respublikoje registruotus receptinius vaistinius preparatus pagal elektroninius receptus ir (ar) kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones (MPP), parengtą receptinių vaistinių preparatų ir MPP nuotolinės prekybos tvarkos aprašo projektą suderinti su institucijomis ir visuomene, notifikuoti pagal Direktyvą (ES) 2015/1535 Europos Komisijai ir kitoms valstybėms narėms ir pateikti SAM vadovybei.

2. Parengti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-494 „Dėl Geros vaistinių praktikos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo projektą siekiant užtikrinti, kad pacientai, kurie įsigyja receptinius vaistus nuotoliniu būdu, gautų kokybišką farmacinę paslaugą. Projektą suderintą su SAM padaliniais ir suinteresuotais asmenimis pateikti SAM vadovybei.

3. Sudaryti darbo grupę parengti siūlymams dėl farmacinių paslaugų spektro plėtimo (farmacinės rūpybos paslaugos) ir papildomų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo vaistinėse, bei atitinkamai teisinio reglamentavimo šiuo aspektu ir pateikti SAM vadovybei.

4. Užtikrinti darbo grupės imunoprofilaktikos paslaygų teikimo vaistinėse įteisinimo klausimams spręsti LR Asmens sveikatos priežiūros praktikos, išskyrus medicinos praktiką, odontologijos praktiką, burnos priežiūros praktiką, slaugos praktiką ir akušerijos praktiką, įstatymo įgyvendinimuosius teisės aktus.

Lina Liubinaitė-Kadišienė Vyriausioji specialistė

1. Siekiant tobulinti receptų vaistiniams preparatams, medicinos pagalbos priemonėms rašymo ir įvertinti vaistinių preparatų, kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams procesus bei įgyvendinti darbo grupės Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos (ESPBI IS) e. recepto posistemės plėtros pasiūlymams pateikti pasiūlymus, parengti LR SAM 2002-03-08 įsakymo Nr. 112 „Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektą (rezultatas – įsakymo projektas suderintas su SAM struktūriniais padaliniais ir pateiktas SAM vadovybei).

2. Siekiant gerinti pacientams kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių prieinamumą ir įgyvendinant Farmacijos įstatymo Nr. X-709 57 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 15, 27, 28, 30, 31, 33, 35 ir 39 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 262 straipsniu įstatymo nuostatas, parengti sveikatos apsaugos ministro įsakymo projektą, reglamentuojantį kompensuojamųjų medicinos priemonių (prietaisus) išdavimo (pardavimo) tvarką mažmeninės prekybos įmonėse, kurios nėra vaistinės (rezultatas – įsakymo projektas suderintas su SAM struktūriniais padaliniais ir pateiktas SAM vadovybei).

3. Siekiant mažinti administracinę naštą, parengti LR SAM 2006-11-28 Nr. V-1012 „Dėl Vaistininko praktikos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ projektą (rezultatas – įsakymo projektas suderintas su SAM struktūriniais padaliniais ir pateiktas SAM vadovybei).

4. Siekiant gerinti pacientams vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių, parengti LR SAM 2002-03-08 įsakymo Nr. 112 „Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektą dėl nuotolinės vaistinių preparatų prekybos įgyvendinimo (rezultatas – įsakymo projektas suderintas su SAM struktūriniais padaliniais ir pateiktas SAM vadovybei).

5. Siekiant reglamentuoti ekstemporaliųjų vaistinių preparatų gamybą, parengti ekstemporaliųjų vaistinių preparatų gamybos tvarkos aprašo projektą ir pateikti derinti SAM struktūriniams padaliniams (rezultatas – įsakymo projektas pateiktas derinti SAM struktūriniams padaliniams).

 

Renata Beržanskienė

Vedėja

1. Kontroliuoti Sveikatos apsaugos ministerijos informacijos apie ilgalaikio turto, atsargų, pirkėjų skolų, kito turto, tiekėjų skolų, kitų įsipareigojimų apakaitos likučių užpildymą pagal šablonus nustatytais terminai;

2. Inicijuoti  darbo grupės sudarymą ir dalyvauti pagal kompetenciją diegiant  Finansų ministerijos Finansų valdymo ir apskaitos posistemį (toliau – FVAIS);

3. Organizuoti ministerijos darbuotojams instruktažą dėl FVAIS sistemoje atliekamų finansinių išteklių planavimo, ilgalaikio turto, atsargų, pirkimo sutarčių ir plano valdymo, gautinų ir mokėtinų sumų apskaitos procesų ir jų žingsnių;

4. Organizuoti  ministerijos finansų kontrolės procesą reglamentuojančių vidaus teisės aktų pakeitimų projektus.

Gedmilė Bieliauskienė

Patarėja

1. Išanalizuoti sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūros atnaujinimo eigą 2020 m. ir atsižvelgiant į investicijų projektų įgyvendinimą, teikti siūlymus dėl lėšų paskirstymo tarp investicijų projektų tikslinimo.

2. Įvertinti sveikatos priežiūros įstaigų ir savivaldybių pateiktą investicinių lėšų poreikį 2021–2023 m. bei pateikti siūlymus dėl sveikatos apsaugos srities investavimo krypčių ir prioritetų.

3. Išanalizuoti galimybes ir pateikti siūlymus dėl sveikatos priežiūros įstaigų energijos vartojimo efektyvumo didinimo pasinaudojant Klimato kaitos valdymo finansiniais instrumentais.

Joana Načiūnienė

Patarėja

1. Atlikti Rentgeno diagnostikos paslaugų kokybės gerinimo programai įgyvendinti 2019 m. skirtų valstybės biudžeto lėšų investavimo analizę bei pateikti siūlymus komisijai dėl tolesnio programos vykdymo.

2. Peržiūrėti Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų valstybės rinkliavos dydžius ir Finansų ministerijai pateikti siūlymus dėl jų perskaičiavimo.

3. Vykdyti priskirtų Europos Komisijos lėšomis vykdomų projektų išlaidas patvirtinančių dokumentų vertinimą, esant poreikiui inicijuoti jų tikslinimą.

Lina Kanaporienė

Vyriausioji specialistė

1. Organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti sveikatos apsaugos srities valstybės investicijų programos lėšomis finansuojamų investicijų projektų įgyvendinimą.

2. Atlikti investicijų projektų vykdytojų pateiktų mokėjimų prašymų (paraiškų) skirti lėšų poreikį patvirtinančių dokumentų vertinimą, esant poreikiui inicijuoti jų tikslinimą, rengti mokėjimo prašymus (paraiškas) NBFC. 

3. Administruoti Europos Komisijos projekto, skirto Bendriesiems veiksmams inovatyviai partnerystei vėžio kontrolės srityje (Joint Action on Innovative Partnership for Action Against Cancer (IPAAC) biudžeto vykdymą.

Arūnas Sekonas

Vyriausiasis specialistas

1. Organizuoti 2019 m. išankstinių apmokėjimų, per vienus metus gautinų sumų, pinigų ir pinigų ekvivalentų bei įsipareigojimų inventorizaciją.

2. Atlikti valstybės kapitalo investicijų į sveikatos apsaugos sritį (pagal savivaldybes, išlaidų straipsnius, vykdytų investicijų projektų skaičių, investavimo prioritetus) apžvalgą bei pokyčius 2009 – 2019 m.

3. Teisės aktų, reglamentuojančių investicijų projektų įgyvendinimą, analizė.

4. Atlikti viešųjų įstaigų, kurių vienintelė dalininkė yra LR sveikatos apsaugos ministerija, 2019 m. metinių finansinių ataskaitų analizę.

5. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 3 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymo įgyvendinimo veiksmų planą dalyvauti valstybės ilgalaikio materialiojo turto perdavimo viešosioms įstaigoms komisijose.

Aliona Matusevičienė

Vyriausioji specialistė

1. Įvertinti Sveikatos apsaugos ministerijos 2014-12-08 įsakymu Nr. V-1282 patvirtintų Sveikatos apsaugos ministerijos finansų kontrolės taisyklių aktualumą, keitimo poreikį, parengti keitimo projektą.

2. Atlikti LR valstybės kontrolės rekomendacijos dėl kraujo ir jo komponentų apskaitos kraujo donorystės įstaigose priemonių įgyvendinimo stebėseną.

3. Atlikti LRV 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1252 patvirtinto Viešojo sektoriaus subjektų pasirengimo perėjimui prie bendros viešojo sektoriaus finansų valdymo informacinės sistemos ir perėjimo veiksmų plano įgyvendinimo Sveikatos apsaugos ministerijoje analizę.

Rasa Mičiulė

Vyriausioji specialistė

1. Parengti  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vykdomų Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis finansuojamų projektų lėšų panaudojimo suvestinę.

2. Parengti pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų atnaujinimo reglamentuojančių  valstybės biudžeto asignavimus, skirtus rezidento bazinei pareiginei algai mokėti, paskirstymo rezidentūros bazėms.

3. Parengti pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo, reglamentuojančių  Profesinės kvalifikacijos tobulinimo išlaidų kompensavimo tvarkos.

 

Gabrielė Banaitytė Patarėja

1. Suorganizuoti visuomenės nuomonės tyrimą dėl sveikatos apsaugos.

2. Suorganizuoti informacinės kampanijos, skirtos Slaugytojų ir akušerių metams, įgyvendinimą.

3. Suorganizuoti projekto, skirto saugaus gimdymo sveikatos priežiūros įstaigose skatinimui, įgyvendinimą.

4. Parengti ir įgyvendinti Vaikų emocinės gerovės metų komunikacijos planą.

 

 
 
Raimonda Janonienė Vedėja

1. Parengti ir tiesioginiam vadovui pateikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kompetencijai priskirtus strateginius dokumentus ir/ar jų įgyvendinimo projektus/planus/programas

2. Parengti ir tiesioginiam vadovui pateikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijas kompetencijai priskirtų strateginių dokumentų įgyvendinimo ataskaitas

3. Užtikrinti sveikatos priežiūros technologijų vertinimo veiklos organizavimą ir tobulinimą;

4. Užtikrinti Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų ir biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos rezultatų vertinimą ir stebėseną;

5. Koordinuoti veiklas, skirtas sveikatos priežiūros žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir poreikių planavimui gerinti.

Radvilė Jakaitienė Patarėja

1. Suorganizuoti 17-ąjį Baltijos politikos dialogą Lietuvoje.

2. Parengti ir suderinti pasirašymui Dvimetę bendradarbiavimo sutartį tarp Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir PSO Europos regiono biuro 2020-2021 metams.

3. Organizuoti Lietuvos atstovavimą Pasaulio sveikatos organizacijoje.

4. Organizuoti Lietuvos atstovavimą Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje.

Rita Banuškevičienė Patarėja

1. Parengti SAM 2019 m. metinio veiklos plano projektą.

2. Parengti konsoliduoto SAM 2020–2022 m. strateginio veiklos plano projektus.

3. Pakeisti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos valstybės biudžeto sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašą.

4. Vykdyti priemonės ,,Mokėti tarptautinių organizacijų narystės mokesčius ir kofinansuoti projektus“ planavimą ir įgyvendinimą.

Ilona Radvinauskienė Patarėja

1. Koordinuoti Sveikatos apsaugos struktūrinės reformos programinį valdymą;

2. Parengti ir nustatytais terminais pateikti ataskaitą apie Lietuvos Respublikos Vyriausybei Vyriausybės programos įgyvendinimo plano ir apie 2019-2020 metų Tarybos rekomendacijos Lietuvai įgyvendinimo priemonių plano vykdymo pažangą 2019 metais;

3. Organizuoti ir koordinuoti projektinio valdymo sistemos diegimą Ministerijoje,

įgyvendinant Ministerijos prisiimtus įsipareigojimus pagal Bendradarbiavimo sutartį dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonės Nr. 10.1.1-ESFA-V-913 „Valstybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimo tobulinimas“ lėšomis finansuojamo projekto Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0002 „Viešosios politikos pokyčių sistemos sukūrimas ministerijose“ įgyvendinimo, sudarytą tarp Ministerijos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės Kanceliarijos;

4. Parengti tvarkos aprašą, skirtą nustatyti Mokslo įrodymais pagrįstų pasiūlymų sveikatos sektoriaus 

Aistė Šertvytytė-Vičienė Patarėja

1. Atvertų duomenų rinkinių, priskirtų sveikatos apsaugos sričiai ir perkeltų į naują portalą iš opendata.gov.lt įvertinimas ir papildymas, kad valstybės informaciniai ištekliai būtų panaudojami sveikatos politikos valdymui, viešosioms ir administracinėms paslaugoms teikti bei tarptautinės duomenų erdvės kūrimo iniciatyvoms įgyvendinti;

2. Parengti ir nustatytais terminais pateikti apžvalgą apie gerąsias užsienio praktikas naudojant duomenų atvėrimą sveikatos sektoriuje, parengti pasiūlymus dėl valstybės informacinių išteklių panaudojimo;

3. Parengti atvirų rinkinių inventorizacijos, prioritetų nustatymo ir atvirų duomenų vartotojų poreikių įvertinimo aprašą.  

Dalia Valaitienė Vyriausioji specialistė

1. Parengti LR Seimo patvirtinto 2020 metų Sveikatos apsaugos ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų valstybės biudžeto asignavimų darbo užmokesčiui programų sąmatų skaičiavimų projektą, bei dotacijų, skiriamų Neveiksnių asmenų būklės vertinimui užtikrinti, programos sąmatų projektus, 2020 m. Sveikatos apsaugos ministerijos konsoliduoto biudžeto tikslinimo dėl viršplaninių pajamų įmokų pasiūlymą ir nustatytais terminais pateikti derinti skyriaus vadovui.

2. Parengti Sveikatos apsaugos ministerijos ir pavaldžių įstaigų pajamų įmokų į valstybės biudžetą 2021-2023 metų prognozių projektą ir nustatytais terminais VBAMS priemonėmis pateikti LR finansų ministerijai.

3. Parengti 2021-2023 metų sveikatos apsaugos ministro valdymo srities strateginio veiklos plano programų biudžeto asignavimų darbo užmokesčiui bei dotacijų Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti poreikio, maksimalių asignavimų limitų darbo užmokesčiui paskirstymo, išlaidų turtui įsigyti programos sąmatos skaičiavimo formos projektus ir nustatytais terminais pateikti derinti skyriaus vadovui.

4. Atlikti valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų, skirtų 2020 m. savivaldybėms neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo funkcijai atlikti panaudojimo už. devynis mėnesius analizę, parengti dotacijų perskirstymo tarp savivaldybių sąrašo pakeitimo projektą.

Irena Vaitaitienė Vyriausioji specialistė

1. Parengti Įstatymo patvirtintų 2020 metų valstybės biudžeto asignavimų programų sąmatas su skaičiavimais pagal programas, valstybės funkcijas, programos finansavimo šaltinius, biudžetines įstaigas ir suvestinę asignavimų sąmatą.

2. Vadovaujantis LRV nutarimais dalyvauti rengiant Ministerijos 2021-2023 metų SVP projektą (valstybės biudžeto projektą).

3. Vadovaujantis LRV nutarimais bei gavus iš FM apie maksimalių asignavimų limitus dalyvauti tikslinant Ministerijos 2021-2023 metų SVP projektą bei parengti 2021 m. programų sąmatų projektus su skaičiavimais pagal programas, valstybės funkcijas, programos finansavimo šaltinius, biudžetines įstaigas ir suvestinį asignavimų sąmatos projektą. 
Olė Balčiūnaitė Vyriausioji specialistė

1. Atlikti SAM pavaldžių biudžetinių įstaigų MVP įgyvendinimo analizę už 2019 m.

2. Vertinti  SAM pavaldžių biudžetinių įstaigų 2020 MVP .

3. Vertinti ir tikslinti SAM pavaldžių biudžetinių įstaigų 2020 MVP pakeitimų projektus.

4. Reglamentuoti SAM pavaldžių biudžetinių įstaigų MVP rengimo, atsiskaitymo už rezultatus tvarką, atsižvelgiant į pokyčius planavimo srityje.

Jolanta Sinkevič Vyriausioji specialistė

1. Atlikti 2020 m. PSDF biudžeto lėšų paskirstymo teritorinėms ligonių kasoms atitikties sveikatos strateginių dokumentų nuostatoms vertinimą.

2. Vykdant 2019-11-26 LR Seimo nutarimą Nr. XIII-2545 parengti teisės akto, kuriuo būtų patvirtinti kriterijai, kuriais vadovaujantis būtų peržiūrimos asmens sveikatos priežiūros paslaugų bazinės kainos, projektą.

3. Atlikti išlaidų sveikatos priežiūrai analizę pagal Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (toliau – EBPO), Eurostato ir PSO ataskaitose naudojamus rodiklius, suderintus su tiesioginiu vadovu,  kurioje būtų pateikti ES šalių rodikliai bei jų kitimo tendencijos per laikotarpį nuo 2016 iki 2019 arba vėliausių metų, kuriems yra duomenys.

4. Atlikti 2021 m. PSDF biudžeto prognozių ir projektų vertinimą dėl atitikties sveikatos strateginių
Jurgita Kinderienė Vyriausioji specialistė

1. Parengti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymą dėl ministro, ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų, kitų ministrui tiesiogiai pavaldžių darbuotojų, nesančių ministerijos administracijos padalinio sudėtyje, ministerijos kanclerio ir ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos vadovų komandiruočių į užsienį 2020 metais plano patvirtinimo.

2. Pagal kompetenciją koordinuoti savalaikį paklausimų, klausimynų, gautų iš tarptautinių organizacijų užpildymą ir pateikimą.

3. Pagal kompetenciją koordinuoti Tarybos rekomendacijų Lietuvai 2020-2021 įgyvendinimo priemonių plano SAM kompetencijai tenkančios dalies projekto parengimą ir stebėsenos ataskaitų parengimą.

4. Vykdyti EBPO rekomendacijos dėl sveikatos duomenų valdymo įgyvendinimo stebėseną.

Justė Pečeliūnaitė Vyriausioji specialistė

1. Organizuoti atitikties lentelių pildymo mokymus ministerijos struktūrinių padalinių atstovams, kurie atsakingi už atitinkamų ES direktyvų ir kitų ES teisės aktų perkėlimą.

2.  Kiekvieno mėnesio pabaigoje teikti ES teisės aktų perkėlimo vykdymo ataskaitas Teisingumo ministerijai, informuoti tiesioginį vadovą apie galimus perkėlimo vėlavimus bei teikti siūlymus perkėlimo vėlavimams spręsti.

3. Organizuoti nacionalinių įgyvendinimo priemonių, perkeliančių bei įgyvendinančių  Reglamentų (ES) Nr. 273/2004, (EB) Nr. 1272/2008, (EB) Nr. 2019/1010, (ES) Nr. 536/2014, (ES) Nr. 2017/556, (ES) Nr. 2017/745, (ES) Nr. 2017/746, (ES) Nr. 528/2012, Rekomendacijos Nr. 1999/519/EB, straipsnius/priedus į Lietuvos nacionalinę teisę priėmimą laiku iki 2020 m. gruodžio 31 d. Reikalui esant bendradarbiauti bei spręsti iškilusias vėlavimo priežastis, kad nacionalinių priemonių priėmimas vyktų laiku bei kokybiškai.

4.   Nuolat vykdyti Europos Komisijos paklausimų peržiūrą ir vertinimą,  koordinuoti atsakymų ir kitų dokumentų, susijusių su EK paklausimais pateikimą laiku.

5. Parengti Sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. V-736 „Dėl bendradarbiavimo su PSO tvarkos aprašo ir atstovų, atsakingų už bendradarbiavimą su PSO, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo projektą.

Donata Švažaitė

Vyriausioji specialistė

1. Parengti medžiagą 2 ES Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų Taryboms ir 2 neformaliems sveikatos ministrų susitikimams.

2. Pagal kompetenciją koordinuoti Lietuvos Respublikos pozicijų ES institucijose vykstančiuose posėdžiuose parengimą,  derinimą ir pateikimą Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai laiku.

3. Laiku parengti ir pateikti viceministrui pažymas ir medžiagą Vyriausybės ES komisijos posėdžiuose svarstomais klausimais.

4. Parengti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos ir jos pavaldžių įstaigų atstovų, pristatančių Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos Tarybos, Europos Komisijos ir Stojimo į Europos Sąjungą sutarties Akto 52 str. komitetuose ir darbo grupėse, sąrašų patvirtinimo“ projektą.

Jurgita Bilinskaitė Vyriausioji specialistė

1. Parengti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir Kazachstano Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos susitarimo dėl bendradarbiavimo sveikatos srityje projektą ir pateikti Kazachstano pusei.

2.  Parengti tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų pirkimo techninės specifikacijos projektą viešajam pirkimui ir kartu su pirkimo paraiška pateikti jį Valstybės turto valdymo skyriui.

3. Susisteminti informaciją apie turimą dvišalį bendradarbiavimą su užsienio šalimis bei tiesioginiam vadovui pateikti siūlymus dėl tolimesnio dvišalio bendradarbiavimo plėtros.

4.  Parengti medžiagą Baltijos Asamblėjos Sveikatos, socialinės gerovės ir šeimos reikalų komiteto posėdžiams bei tarpvyriausybinių dvišalio bendradarbiavimo su užsienio šalimi komisijų posėdžiams.

5.  2020 m. kovo 5 d. pagal kompetenciją organizuoti tarptautinę konferenciją ,,Ilgalaikė priežiūra Lietuvoje: metas veikti“ (konferencijos vietos organizavimas; maitinimo paslaugos viešojo pirkimo organizavimas; kvietimų užsienio ekspertams parengimas).

Birutė Malinauskienė Vyriausioji specialistė

1. Parengti ir tiesioginiam vadovui pateikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo ,,Dėl Lietuvos gyvybės mokslų industrijos plėtros gairių įgyvendinimo priemonių, už kurių įgyvendinimą atsakinga Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, atsakingų vykdytojų sąrašo patvirtinimo“ projektą.

2. Peržiūrėti ir pakeisti teisės aktus, praplečiant ASPĮ teikiamų paslaugų kokybės rodiklius, nustatant, kad jie būtų analizuojami, vertinami, palyginami ir viešinami.

3. Parengti ir tiesioginiam vadovui pateikti Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimo programos 2019 m. priemonių įgyvendinimo ataskaitą.

4. Parengti ir tiesioginiam vadovui pateikti asmens sveikatos priežiūros įstaigų , teikiančių stacionarines ir ambulatorines paslaugas, veiklos kokybės ir veiklos efektyvumo vertinimo rodiklių vieningo atsiskaitymo ir viešinimo formas. 

Audronė Daiva Dragūnienė Vyriausioji specialistė

1. Parengti teisės aktą (LR sveikatos apsaugos ministro įsakymą) reglamentuojantį sveikatos priežiūros specialistų rengimo naujų / ketinamų vykdyti studijų (ar rezidentūros studijų) programų poreikio vertinimą.  

2. Parengti planuojamų priimti į valstybės finansuojamas aukštojo mokslo studijas (pagal studijų kryptis) ir aukštojo mokslo universitetines studijas (pagal studijų kryptis ir studijų programas) vietų skaičių ir, suderinus su Nacionalinės sveikatos sistemos specialistų rengimo valstybinio užsakymo formavimo komitetu, parengti teikimą (valstybinį užsakymą) Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai.

3. Parengti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. V-1080 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų apmokėjimo už studentų ir gydytojų rezidentų studijas ir Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų paskolų sutarčių sudarymo su gydytojais rezidentais ir kredito įstaigomis gydytojų rezidentų gerovei užtikrinti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimus pagal aktualias problemas, susijusias su šio teisės akto taikymu bei realizavimu.

4. Vykdyti asmens sveikatos priežiūros specialistų rengimo bei poreikio stebėseną, rengti metines suvestines apie biomedicinos srities medicinos ir odontologijos studijų krypčių rezidentų skaičius universitetuose.

Rūta Bartulė Vyriausioji specialistė

1. Parengti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų ir biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos rezultatų vertinimo rodiklių kalendoriniais metais siektinų reikšmių patvirtinimo projektą.

2. Parengti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžių asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2019 metų veiklos finansinių rezultatų ir veiklos rezultatų vertinimo rodiklių siektinų reikšmių įvykdymo ataskaitų suvestinę.

3. Atlikti Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų ir biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, palyginimą pagal 2019 m. veiklos finansinių rezultatų ir veiklos rezultatų vertinimo rodiklių siektinų reikšmių įvykdymą pagal keturias asmens sveikatos priežiūros įstaigų grupes, nustatytas Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 152 straipsnio 8 punkte.

4. Parengti ataskaitą apie 2019 m. asmens sveikatos priežiūros įstaigų pasiektus rezultatus įgyvendinant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. V-731 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų ir biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos rezultatų vertinimo rodiklių 2019 metų siektinų reikšmių patvirtinimo“  veiklos rezultatų vertinimo rodikliui „Įstaigoje iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų apmokėtų brangiųjų tyrimų ir procedūrų, kurių stebėsena atliekama, skaičius, medicinos priemonių, kuriomis atlikti brangieji tyrimai ir procedūros, panaudojimo efektyvumas (taikoma tik antrinio ir tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms įstaigoms)“ nustatytas siektinas reikšmes.

Ieva Blažinskienė Vyriausioji specialistė

1. Parengti ir teikti ataskaitas Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai dėl institucijų pasiekimų įgyvendinant administracinės naštos mažinimo rodiklius už 2020 m. pirmą ir 2020 m. antrą pusmetį.

2. Parengti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo 2016 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 24 „Dėl Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo prioritetų nustatymo ir vertinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, pakeitimo projektą.

3. Užtikrinti tinkamą Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo komiteto procesų eigą Sveikatos apsaugos ministerijoje.

4. Koordinuoti administracinių ir viešųjų paslaugų teikimą Sveikatos apsaugos ministro valdymo srityje.

 

Gytė Sirgedienė Vedėjas

1. Organizuoti ir koordinuoti Šveicarijos Konfederacijos skiriamo finansavimo Lietuvos sveikatos sektoriui darbų planavimą.

2. Organizuoti ir koordinuoti Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos sveikatos sektoriuje tęstinumo užtikrinimą.

3. Organizuoti ir koordinuoti Norvegijos finansinio mechanizmo programos LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ tęstinumo užtikrinimą.

4. Organizuoti ir koordinuoti 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Sveikata“ įgyvendinimą.
Asta Leonienė Patarėja

1. Koordinuoti Vystomojo bendradarbiavimo veiklų sveikatos apsaugos srityje vykdymą ir užtikrinti informacijos apie Vystomojo bendradarbiavimo veiklų rezultatus pateikimą Užsienio reikalų ministerijai.

2. Vertinti ES fondų ir tarptautinės finansinės paramos programų / projektų įgyvendinimo eigą, rezultatų naudojimo efektyvumą.

3. Organizuoti tarptautinės paramos programų / projektų  planavimo / įgyvendinimo dokumentų rengimą bei derinimą su atsakingomis institucijomis.

4. Vykdyti 2014-2021 m. EEE finansinio mechanizmo programos „Sveikata“ Dvišalių santykių stiprinimo veiklą.


Martyna Mickė Vedėja

1. Parengti pasiūlymus dėl SAM atstovavimo teismuose proceso tobulinimo ir pateikti vadovybei.

2. Atnaujinti SAM darbo reglamentą, siekiant užtikrinti sklandų SAM darbą ir procesus bei suderinti su SAM žmogiškųjų išteklių valdymo tvarkos aprašu.

3. Parengti SAM padaliniams rengiantiems teisės aktus ir pristatymus Plenariniams posėdžiams, komitetams, Vyriausybei, tarpinstituciniams pasitarimams, atmintinę (rekomendacijas), kurioje būtų pateikiama informacija apie teisėkūrai keliamus reikalavimus ir tinkamus pristatymus. 
Kazys Rušinskas Patarėjas

1. Pasiūlymai dėl ligonių kasų sutarčių su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis modelio tobulinimo parengimas ir pateikimas Sveikatos apsaugos ministerijos vadovybei.

2. Valstybės laiduojamos nemokamos sveikatos priežiūros reguliavimo atitikties aukštesnės galios teisės aktams analizė ir siūlymų dėl jų keitimo pateikimas Sveikatos apsaugos ministerijos vadovybei.

3. Parengti ir Vyriausybei pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 5 d. nutarimo Nr. 16 „Dėl valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. 1524 „Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos“ pakeitimo“, „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1890 „Dėl valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektus. Projektais turi būti įgyvendintos nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojusios Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 36 straipsnio pakeitimo nuostatos.

4. Pasiūlymai dėl Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo, Lietuvos Respublikos  sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo (prireikus kitų įstatymų) keitimo, siekiant gerinti psichoemocinę kultūrą sveikatos sistemoje. 

Aušrinė Storpirštienė Patarėja

1. Stebėti Seimo Teisės aktų informacinės sistemos Projektų registravimo posistemyje užregistruotus Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo pakeitimo projektus ir informuoti apie juos Sveikatos apsaugos ministerijos vadovybę.

2. Pateikti Seimui Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą (dėl teritorinių ligonių kasų reorganizavimo ir kt.).

3. Seimui priėmus Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo pakeitimo įstatymą, parengti jo įgyvendinamųjų teisės aktų rengimo planą ir teikti informaciją Sveikatos apsaugos  ministerijos vadovybei apie jo įgyvendinimo eigą.

4. Pateikti Vyriausybei Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 9, 24 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą (dėl maksimalių turtinės žalos sumų įtvirtinimo įstatyme ir kt.).

5. Pateikti Vyriausybei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymą“ projektą (dėl įgaliojimo atstovauti valstybei teismuose nagrinėjant bylas dėl žalos paciento sveikatai).

Donatas Keršis Patarėjas

1. Visuomenės sveikatos stiprinimo fondo tarybos formavimo modelio keitimas.

2. Atstovavimo valstybei viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybose ir visuotiniuose dalininkų susirinkimuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V-221, pakeitimas tobulinant stebėtojų tarybos narių pozicijų derinimo tvarką.

3. Pavyzdinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos (ligoninės) struktūros sukūrimas.
Elena Ražanskienė Patarėja

1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų (ne viešojo administravimo) vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo priedo (koeficientų) peržiūrėjimas ir, esant poreikiui, pakeitimo projekto parengimas;

2. Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžių įstaigų tvarkos aprašo, susijusio su žmogiškųjų išteklių valdymu, parengimas;

3. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų darbo santykius reguliuojančių teisės aktų stebėsena ir pasiūlymų pateikimas dėl sveikatos apsaugos ministro įsakymais patvirtintų tvarkų žmogiškųjų išteklių valdymo klausimais tobulinimo.

Rita Cicėnienė Patarėja

1. Atmintinės dėl teisėkūros procedūrų reikalavimų parengimas ir pateikimas ministerijos darbuotojams.

2. Teisėkūros pagrindų įstatymo ir jį įgyvendinančių teisės aktų pakeitimų stebėsena.

3. Sveikatos apsaugos ministerijos darbo reglamento tobulinimas atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos ministerijos Žmogiškųjų išteklių valdymo tvarkos aprašą.

4. Įsakymo projekto dėl neaktualių, įstatyminių pagrindų neturinčių įsakymų panaikinimo už laikotarpį nuo 2001-2003 m. parengimas. 

Sandra Babiedaitė-Miškinienė Patarėja

1. Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo pakeitimo projekto, kurio tikslas suderinti įstatymo nuostatas su Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo nuostatomis, parengimas.

2. Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžių įstaigų (Respublikinės Kauno ligoninės ir Kauno klinikinės ligoninės; Lietuvos medicinos bibliotekos; Ekstremalių sveikatai situacijų centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos) vykdomų pertvarkų/buveinės keitimo įgyvendinimo veiksmų planų eigos koordinavimas ir ataskaitų pateikimas skyriaus vedėjai.

3. Stebėti Seimo Teisės aktų informacinės sistemos Projektų registravimo posistemėje užregistruotus Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros, Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės, Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės, Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymų pakeitimo projektus ir informuoti apie juos skyriaus vedėją.

Danguolė Milkevičiūtė Patarėja

1. Pasiūlymų dėl SAM teismo sprendimų vykdymo proceso tobulinimo pateikimas.

2. Pasiūlymų dėl SAM gautų skundų nagrinėjimo tvarkos tobulinimo pateikimas.

3. Konsultavimas, dokumentų rengimas bei vertinimas.

Donatas Parulis Patarėjas

1. Suderinus su Teisės skyriaus vadovu, aktualios LNSS (Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai / Ministerijai) teisminės praktikos ir jos analizės parengimas, šios informacijos pateikimo (patalpinimo) organizavimas Ministerijos darbuotojams vidiniuose įstaigos tinkluose (informacinėse sistemose), taip pat šios informacijos monitoringas.

2. Siūlymų dėl teisinio reglamentavimo tobulinimo pateikimas, kuriais siekiama spręsti teisės taikymo probleminius klausimus. 

3. Konsultavimas, dokumentų rengimas bei vertinimas.

Viktorija Balčiūnienė Patarėja

1. Pasiūlymų dėl SAM atstovavimo teismuose proceso tobulinimo pateikimas.

2. Išvadų ir siūlymų dėl anoniminių pranešimų apie asmens sveikatos priežiūros įstaigose taikomą mobingą nagrinėjimo Ministerijoje proceso tobulinimo pateikimas.

3. Vedamų teisminių bylų analizės, siekiant išvengti (teikiant siūlymus – tobulinti teisės aktus ar kitus dokumentus – dėl dažniausiai daromų klaidų, sąlygojančių teisminius ginčus) tapačių teisminių ginčų ateityje, atlikimas.

4. Konsultavimas, dokumentų rengimas bei vertinimas.

Daiva Gatelienė Vyriausioji specialistė

1. Parengti SAM pavaldžių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartį, prašymo formas dėl  priemokų skyrimo.

2. Parengti SAM žmogiškųjų išteklių valdymo tvarkos aprašo pakeitimo projektą dėl darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ir valstybės tarnautojų veiklos vertinimų.

Narimantas Satkus Vyriausiasis specialistas

1. Lietuvos Respublikos teisės aktų projektų registre registruotų (ne Sveikatos apsaugos ministerijos parengtų) Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų, Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymų pakeitimų projektų stebėsena.

2. Pasiūlymų dėl Centrinės darbo medicinos komisijos darbo organizavimo tobulinimo parengimas ir pateikimas Sveikatos apsaugos ministerijos vadovybei.

3. Sveikatos apsaugos ministerijos vidaus tvarkos taisyklių pakeitimas siekiant suderinti nuostatas su kitais Sveikatos apsaugos ministerijos darbo procesus reguliuojančiais teisės aktais ir aukštesnės teisinės galios aktais.

4. Dalyvaujant  darbo grupėje „Dėl  kai kurių Palangos ir Klaipėdos sveikatos priežiūros įstaigų reorganizavimo analizės“ veikloje, viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos „Palangos gintaras“ ir viešosios įstaigos Palangos reabilitacijos ligoninės reorganizavimo teisinės analizės parengimas. 

 

Andriejus Bielinskis Vedėjas

1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. T-93 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymo įgyvendinimo veiksmų plano patvirtinimo“ patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymo įgyvendinimo veiksmų plano pagal kompetenciją vykdymas. 

2. LRV programos priemonės ,,Sveikatos priežiūros įstaigų tinklo konsolidavimas – perteklinės infrastruktūros atsisakymas, antrinio lygio stacionarinių paslaugų regioninio planavimo ir valdymo modelio sukūrimas ir įdiegimas, vykdant antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugų teikimo pertvarką“.

3. Kontroliuoti Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – SAM) viešųjų pirkimų plano vykdymą, atliekant pavestus viešuosius pirkimus. 

4. Įgyvendinus gydymo paskirties pastato Santariškių g. 14, Vilniuje, rekonstravimo rangos 2017-11-08 sutartį Nr. S-264, atlikti veiksmus ir parengti dokumentus, reikalingus Viešajai įstaigai Vilniaus universiteto ligoninei Santaros klinikoms perduoti naujai sukurtą / rekonstruotą nekilnojamąjį turtą.

Neringa Gerasimavičienė Patarėja

1. Dokumentų, reikalingų įvykdyti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. T-93 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymo įgyvendinimo veiksmų plano patvirtinimo“ patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymo įgyvendinimo veiksmų planą, rengimas.

2. Imtis priemonių, kad VĮ Turto bankui būtų perduotas valstybei nuosavybės teise priklausantis ir šiuo metu Sveikatos apsaugos ministerijos patikėjimo teise valdomas nekilnojamas turtas, esantis Birutės g. 1, Vilniuje, kuris nuo 2020 m. sausio 20 d. nereikalingas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų veiklai vykdyti, nes infekcinių ligų ir tuberkuliozės gydymas perkeltas į pastatytą ligoninę, esančią Santariškių g. 14, Vilniuje.

3. Imtis priemonių, kad VĮ Turto bankui būtų perduotas valstybei nuosavybės teise priklausantis ir šiuo metu Sveikatos apsaugos ministerijos patikėjimo teise valdomas nekilnojamas turtas, esantis Kauno r., Kulautuvoje, Akacijų al. 2, kuris nereikalingas VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės vykdomai veiklai.

 

Jūratė Jakutienė Vyriausioji specialistė

1. Užtikrinti pavestų atlikti viešųjų pirkimų procedūrų vykdymą, dokumentų rengimą ir skelbimą, ataskaitų (pagal Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintą formą) rengimą ir teikimą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų su pirkimais susijusių teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

2. Užtikrinti Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – SAM) viešųjų pirkimų plano vykdymą, atliekant pavestus viešuosius pirkimus.

3. Parengti ir pateikti SAM mažos vertės pirkimų ataskaitą (Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtinta forma) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

4. Vykdyti SAM perkamų prekių, paslaugų ir darbų verčių skaičiavimą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. Atlikti SAM perkamų prekių, paslaugų ir darbų verčių skaičiavimo kontrolę.

Gediminas Širvinskas Vyriausiasis specialistas

1. Užtikrinti pavestų atlikti viešųjų pirkimų procedūrų vykdymą, dokumentų rengimą ir skelbimą, ataskaitų (Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtinta forma) rengimą ir teikimą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų su pirkimais susijusių teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

2. Parengti 2020 m. SAM viešųjų pirkimų plano (toliau – Planas) projektą.

3. Nustatyta tvarka nagrinėti ir rengti atsakymus į fizinių ir juridinių asmenų paklausimus, prašymus ar skundus dėl SAM vykdomų viešųjų pirkimų.

 
Vytenis Gudelis Vedėjas

1. Pagal suderintą su Sveikatos apsaugos ministru Vidaus audito skyriaus 2020 m. veiklos planą organizuoti Sveikatos apsaugos ministerijos, jos pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų vidaus auditą.

2. Užtikrinti vidaus audito pažangos stebėjimą.

3. Parengti vidaus auditą reglamentuojančius dokumentus (atsižvelgiant į teisės aktų pasikeitimus) – naujus Vidaus audito skyriaus nuostatus ir skyriaus darbuotojų pareigybių aprašus, vidaus audito metodikos pakeitimus ir papildymus.

4. Efektyvinti veiklos organizavimą.

Regina Čepulienė Patarėja

1. Atlikti Vidaus audito skyriaus 2020 metų veiklos plane nurodytus vidaus auditus, pateikiant išvadas ir rekomendacijas.

2. Vykdyti vidaus audito ataskaitose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo kontrolę.

3. Parengti ir pateikti audituojamų subjektų vidaus auditų programas, planus, klausimynus (įvertinant rizikos veiksnius), vidaus auditų ataskaitų projektus, darbo dokumentus ir ataskaitas.

4. Atlikti pažangos stebėjimą.

5. Nustatytais terminais atlikti kitus, nenuolatinio pobūdžio, ministerijos vadovybės, skyriaus vedėjo pavedimus žodžiu ir raštu.

Ina Komarova Vyriausioji specialistė

1. Atlikti Vidaus audito skyriaus 2020 metų veiklos plane nurodytus vidaus auditus, pateikiant išvadas ir rekomendacijas.

2. Vykdyti vidaus audito ataskaitose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo kontrolę.

3. Parengti ir pateikti audituojamų subjektų vidaus auditų programas, klausimynus (įvertinant rizikos veiksnius), vidaus auditų ataskaitų projektus, darbo dokumentus, pažangos stebėsenos pažymas  ir ataskaitas.

4. Atlikti pažangos stebėjimą.

5. Nustatytais terminais atlikti kitus, nenuolatinio pobūdžio, ministerijos vadovybės, skyriaus vedėjo pavedimus žodžiu ir raštu.
Rimanta Jurkevičienė Vyriausioji specialistė

1. Atlikti Vidaus audito skyriaus 2020 metų veiklos plane nurodytus vidaus auditus, pateikiant išvadas ir rekomendacijas.

2. Vykdyti vidaus audito ataskaitose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo kontrolę.

3. Parengti ir pateikti audituojamų subjektų vidaus auditų programas, planus, klausimynus (įvertinant rizikos veiksnius), vidaus auditų ataskaitų projektus, darbo dokumentus, pažangos stebėsenos pažymas  ir ataskaitas;

4. Atlikti pažangos stebėjimą.

5. Nustatytais terminais atlikti kitus, nenuolatinio pobūdžio, ministerijos vadovybės, skyriaus vedėjo pavedimus žodžiu ir raštu.

Ingrida Palijanskienė Vyriausioji specialistė

1. 2020 metais atlikti Vidaus audito skyriaus metiniame veiklos plane nurodytus vidaus auditus, pateikiant išvadas ir rekomendacijas.

2. Skyriaus vedėjo pavedimuose nustatytais terminais parengti audituojamų subjektų vidaus auditų planus, programas, klausimynus, įvertinant rizikos veiksnius. Vidaus audito ataskaitų projektus ir darbo dokumentus skyriaus vedėjui pateikti pagal vidaus audito programose ir pavedimuose nustatytus terminus.

3. Suderinus vidaus auditų rekomendacijų įgyvendinimo priemonių planus, užpildyti rekomendacijų įgyvendinimo kontrolės žurnalą, stebėti rekomendacijų įgyvendinimui numatytų priemonių vykdymą laiku ir apie tai pažymėti rekomendacijų įgyvendinimo kontrolės žurnale.

4. Atlikus rekomendacijų įgyvendinimo kontrolę, surašyti pažangos stebėjimo ataskaitą arba pažymą.

5. Nustatytais terminais atlikti kitus, nenuolatinio pobūdžio, ministerijos vadovybės, skyriaus vedėjo pavedimus žodžiu ir raštu.

 

  VISUOMENĖS SVEIKATOS DEPARTAMENTAS  
Audrius Ščeponavičius Direktorius

1. Organizuoti ir koordinuoti Sveikatos sistemos reformos programos projekto „Naujų sveikos gyvensenos paskatų sukūrimas“ įgyvendinimą.

1.1. Koordinuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės strateginio projekto „Naujų sveikos gyvensenos paskatų ir prevencijos stiprinimas“ priemonių įgyvendinimą, siekiant iki 2021 metų pagerinti savivaldybių vykdomos visuomenės sveikatos priežiūros prieinamumą ir kokybę visiems gyventojams, plečiant įgyvendinamų visuomenės sveikatos stiprinimo ir ligų prevencijos priemonių spektrą bei apimtis, IV ketv., ataskaitų rengimas.

1.2. Visuomenės sveikatos priežiūros savivaldybėse sistemos koordinavimas ir optimizavimas, parengiant Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo planavimo ir veiklos atskaitomybės formą, skirtą visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo valdymo informacinei sistemai įdiegti IV ketv.

1.3. Surinkti ir išanalizuoti informaciją apie savivaldybių visuomenės sveikatos biurų visuomenės sveikatos specialistų, dirbančių ugdymo įstaigose, normatyvus ir darbo krūvių pasiskirstymą ugdymo įstaigose ne mažiau kaip 6 savivaldybėse – parengiant „ienos nuotrauką“ IV ketv.

2. Pasirengimo grėsmių gyventojų sveikatai koordinavimas.

2.1. Koordinuoti gyventojų sveikatos biomonitoringo įgyvendinimą.

2.2. Koordinuoti tarptautinių sveikatos taisyklių išorinio vertinimo rekomendacijų priemonių plano parengimą ir įgyvendinimą.

2.3. Koordinuoti jodo profilaktikos organizavimą gyventojams dėl Baltarusijos Astravo atominės elektrinės veiklos pradžios.

3. Siekiant pagerinti visuomenės sveikatos priežiūros sistemos valdymą, įgyvendinant principą „sveikata visose politikose“, aktyviai koordinuoti visuomenės sveikatos politikos įgyvendinimą nacionaliniu bei vietos lygmeniu, skatinant tarpžinybinį valstybės institucijų, savivaldybių, nevyriausybinių organizacijų, verslo, žiniasklaidos kompleksinį bendradarbiavimą.

3.1. Užtikrinti efektyvų Valstybinės sveikatos reikalų komisijos darbą.

3.2. Koordinuoti Sveikatos stiprinimo fondo programos įgyvendinimą.

3.3. Organizuoti ir koordinuoti visuomenės sveikatos priežiūros savivaldybėse komisijos veiklą.

  Sveikatos saugos skyrius  
Rita Sketerskienė Vedėja

1. Siekiant įvykdyti skyriui suformuotas užduotis (pridedama 5 lapai) teikti metodinę-konsultacinę pagalbą specialistams, esant poreikiui, inicijuoti sprendžiamo klausimo aptarimą su suinteresuotomis institucijomis, vadovybe ir/ar pavaldžiomis visuomenės sveikatos priežiūros įstaigomis.

2. Koordinuoti veiklas, inicijuoti reikalingus sprendimus siekiant įvykdyti  pavojingų cheminių medžiagų nustatymo žmogaus biologinėse terpėse stebėseną (toliau – biomonitoringas), koordinuoti Pavojingų cheminių medžiagų žmogaus biologinėse terpėse stebėsenos padangų perdirbimo įmonės UAB „Ekologistika“ vykusio gaisro poveikio zonoje koordinavimo darbo grupės, patvirtintos Sveikatos apsaugos ministro 2019 m. lapkričio 20 d. įsakymo Nr. V-1322, veiklą ( IV ketv.).

3. Koordinuoti Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo Nr. IX-2499 pakeitimo įstatymo ir, nustačius poreikį, kitų su triukšmo valdymo geresniu reglamentavimu  susijusių įstatymų projektų rengimą, derinimą su suinteresuotomis institucijomis, ir pateikti jį Lietuvos Respublikos Vyriausybei. (IV ketv.).

Veslava Golnis Patarėja

1. I ketv. parengti Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 21 straipsnio 4 dalies pakeitimo projektą, kuriuo mažinama reguliavimo (administracinė, prisitaikymo išlaidos, verslo priežiūros) našta verslui.

2. II ketv. parengti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo projektą, kuriuo būtų sumažinta administracinė našta verslui.

3. IV ketv. parengti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. V-632 „Dėl Leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektą, kuriuo mažinama reguliavimo našta verslui.

Jolanta Mackevičienė Patarėja

1. Siekiant užtikrinti medicinos prietaisų sterilizavimo ir dezinfekcijos procesų priežiūros asmens sveikatos priežiūros įstaigose efektyvumą, suderinti su suinteresuotomis institucijomis ir pateikti tvirtinti Lietuvos higienos normos HN 47-1:2012 ,,Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-946 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ patvirtinimo“, pakeitimą (II ketv.).

2. Siekiant užtikrinti tinkamą reglamentavimą visuomenės sveikatos priežiūros žmogiškųjų išteklių srityje, parengti ir pateikti tvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 247 „Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros specialybių, subspecialybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimą (III ketv.).

3. Siekiant užtikrinti saugias sąlygas laikinojo užsieniečių apgyvendinimo įstaigose, suderinti su suinteresuotomis institucijomis ir pateikti tvirtinti Lietuvos higienos normos HN 61:2005 „Užsieniečių registracijos centras. Higienos normos ir taisyklės“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. V-836 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 61:2005 „Užsieniečių registracijos centras. Higienos normos ir taisyklės“ patvirtinimo“ pakeitimą (IV ketv.).
Kornelija Bajelytė Vyriausioji specialistė

1. Siekiant užtikrinti saugias ir visuomenės poreikiams aktualias elektromagnetinio lauko intensyvumo parametrų leidžiamas vertes, koordinuoti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. V-199 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 80:2015 „Elektromagnetinis laukas gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai                10 kHz–300 GHz radijo dažnių juostoje“ pakeitimo“ projekto rengimą ir pateikti jį tvirtinti (I ketv.).

2. Siekiant užtikrinti tinkamą Europos Sąjungos triukšmo valdymo sektoriaus teisės aktų reikalavimų įgyvendinimo ataskaitų teikimą Europos Komisijai, koordinuoti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. spalio 25 d. įsakymo Nr.V-787/D1-507/3-467 „Dėl Europos Sąjungos triukšmo valdymo sektoriaus teisės aktų reikalavimų įgyvendinimo ataskaitų teikimo Europos Komisijai taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto rengimą ir pateikti jį tvirtinti (II ketv.).

3. Siekiant užtikrinti tinkamą reglamentavimą triukšmo valdymo srityje, koordinuoti Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo Nr. IX-2499 pakeitimo įstatymo projekto rengimą ir pateikti jį Vyriausybei. (IV ketv.).
Giedrė Namajūnaitė Vyriausioji specialistė

1. Parengti, suderinti su suinteresuotomis institucijomis ir pateikti tvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai patvirtinimo“ pakeitimo projektą (II ketv.).

2. Parengti, suderinti su suinteresuotomis institucijomis ir pateikti tvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. V-632 „Dėl Leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektą (II ketv.).

3. Parengti, suderinti su suinteresuotomis institucijomis ir pateikti tvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. V-824/A1-389 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 23:2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo projektą (IV ketv.).

Dalia Žukienė Vyriausioji specialistė

1. Siekiant, kad dėl gaisro į aplinką patekusių pavojingų cheminių medžiagų kiekybiniam ir (ar) kokybiniam nustatymui žmogaus biologinėse terpėse, jų pokyčių stebėjimui ir vertinimui (toliau – biomonitoringas, Biologinė stebėsena) būtų organizuojamos ir vykdomos numatytos priemonės, koordinuoti sveikatos apsaugos ministro įsakymu „Dėl Biomonitoringo padangų perdirbimo įmonės „Ekologistika“ vykusio gaisro zonoje koordinavimo darbo grupės sudarymo“ sudarytos darbo grupės darbą (II; IV ketv.).

2. Siekiant peržiūrėti įstatyme pasikeitusias, nebegaliojančias nuostatas, panaikinti teisės aktų prieštaravimus, parengti ir pateikti Vyriausybei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 10 d. nutarimo Nr. 1610 „Dėl Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo (naujos redakcijos) projektą (III ketv.).

3. Siekiant įgyvendinti LR Seime priimto Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo pakeitimą, numatantį išplėsti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos įgaliojimus kvapų kontrolės, įskaitant taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimuose ir taršos leidimuose nustatytų sąlygų laikymosi kontrolę, klausimais, parengti ir pateikti tvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. V-885 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2010 ,,Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektą  (IV ketv.).

Indrė Makarskienė Vyriausioji specialistė

1. Parengti  ir pateikti tvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-513 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 43:2005 „Šuliniai ir versmės: įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą (III ketv.);

2. Parengti ir pateikti tvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymo „Dėl kompetentingos institucijos paskyrimo“ Nr. V-580 pakeitimo projektą ir Paraiškų gauti leidimą vartoti teiginius apie sveikumą vertinimo tvarką Lietuvoje, vadovaujantis 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą (II ketv.);

3. Parengti ir ES institucijoms pateikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą pateikimo vartotojams su visais pakeitimais vertimo klaidų lietuvių kalba ištaisymo projektą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 159 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Vyriausybės sprendimų ir Vyriausybės rezoliucijų, Ministro Pirmininko potvarkių, tarptautinių sutarčių, jų projektų vertimo ir vertimo autentiškumo tvirtinimo, taip pat klaidų ištaisymo Europos Sąjungos teisės aktuose lietuvių kalba tvarkos (IV ketv.).

Roma Adomaitytė Vyriausioji specialistė

1. Parengti ir pateikti tvirtinti Lietuvos higienos normos HN 15:2005 „Maisto higiena“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-675 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 15:2005 „Maisto higiena“ patvirtinimo“ pakeitimo projektą, siekiant sumažinti reguliavimo (administracinė, prisitaikymo išlaidos, verslo priežiūros) naštą verslui (iki 2020-06-30).

 2. Parengti ir pateikti derinti Lietuvos higienos normos HN 17:2016 „Maisto papildai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. lapkričio 8 d. įsakymu  Nr. V-1237 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. V-432 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 17:2010 „Maisto papildai“ patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo projektą (iki 2020-09-30).  

 3. Parengti ir pateikti tvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. V-1202 „Dėl didžiausio leistino riebalų rūgščių transizomerų kiekio maisto produktuose nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios“ projektą, siekiant suderinti nacionalinį reguliavimą su Europos Sąjungos teisės aktų nuostatomis (iki 2020-12-30).

  Sveikatos stiprinimo skyrius  
Loreta Ašoklienė Vedėja

1. Siekiant įgyvendinti Sveikatos sistemos reformos programos projektą „Naujų sveikos gyvensenos prevencijos paskatų sukūrimas“ koordinuoti projekto 1-o tikslo veiklų įgyvendinimą ir užtikrinti savalaikį informacijos teikimą Priežiūros komitetui.

2. Siekiant užtikrinti planingą visuomenės sveikatos biurų veiklą savivaldybėse, organizuoti Komisijos pasitarimus, susitikimus, vizitus dėl 2020 m. numatytų veiklų įgyvendinimo ir savalaikio prioritetinių veiklų 2021 m. nustatymą bei patvirtinimą.

3. Koordinuoti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020-01-13 įsakymo Nr. V-46 „Dėl Sveikatos tausojimo ir stiprinimo politikos gairių įgyvendinimo priemonių 2020-2022 metų plano patvirtinimo“ įgyvendinimą.

4. Organizuoti Valstybinės sveikatos reikalų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklą

Almantas Kranauskas Patarėjas

 1. Parengti Sveikos mitybos mokymo aprašą, skirtą VS biurų veiklos prioriteto „Bendras sveikos mitybos grupiniuose užsiėmimuose dalyvavusių asmenų  skaičius (vnt.)“ vykdymui.

2. Parengti Sveikatai palankesnių maisto produktų, atitinkančių „Rakto skylutės“ kriterijus plėtros skatinimo rekomendacijas, skirtas VS biurams, prioriteto „Sveikatai palankesnių, „Rakto skylutės“ simboliu pažymėtų, maisto produktų skaičius (vnt.)“ vykdymui.

3. Įvertinus tarptautinę praktiką, parengti suaugusiųjų mitybos žinių vertinimo rekomendacijas, skirtas visuomenės mitybos raštingumo lygio matavimui.

4. Koordinuoti Sveikatos tausojimo ir stiprinimo politikos gairių įgyvendinimo priemonių 2020-2022 metų plano įgyvendinimą bei parengti vykdymo ataskaitą Vyriausybei.

Audronė Astrauskienė Patarėja

1. Koordinuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės strateginio projekto Naujų sveikos gyvensenos paskatų ir prevencijos stiprinimas“ priemonių įgyvendinimą, siekiant iki 2021 metų pagerinti savivaldybių vykdomos visuomenės sveikatos priežiūros prieinamumą ir kokybę visiems gyventojams, ypač mokinių, besimokančių ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, plečiant įgyvendinamų visuomenės sveikatos stiprinimo ir ligų prevencijos priemonių spektrą bei apimtis.

2. Koordinuoti visuomenės sveikatos priežiūros savivaldybėse sistemą, parengiant Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo planavimo ir veiklos atskaitomybės formą, skirtą visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo valdymo informacinei sistemai įdiegti.

3. Surinkti ir išanalizuoti informaciją apie savivaldybių visuomenės sveikatos biurų visuomenės sveikatos specialistų, dirbančių ugdymo įstaigose, normatyvus ir darbo krūvių pasiskirstymą ugdymo įstaigose – „dienos nuotrauka“.

4. Organizuoti tarpinstitucinius pasitarimus, siekiant tinkamai suplanuoti ir įgyvendinti vaikų sveikatos stiprinimui skirtas priemones.

5. Koordinuoti ir plėtoti Lietuvos sveikatos priežiūros institucijų dalyvavimą Europos Sąjungos 3-iosios sveikatos programos finansinių mechanizmų įgyvendinime, atliekant LEAR (Sveikatos apsaugos ministerijos įgalioto asmens) funkcijas.

Nerija Kuprevičienė Patarėja

1. Parengti specialių teisės aktų, reglamentuojančių poliomielito ir tymų, t. y. likviduojamų infekcijų, epidemiologinę priežiūrą ir kontrolę, atnaujinimo projektus.

2. Koordinuoti Nacionalinės imunoprofilaktikos 2019-2023 metų programos įgyvendinimą, organizuoti Nacionalinės imunoprofilaktikos 2019-2023 metų koordinavimo tarybos darbą.

3. Siekiant gerinti užkrečiamųjų ligų valdymą Lietuvoje, dalyvauti Europos Komisijos, Pasaulio sveikatos organizacijos, ECDC, Bendrųjų veiksmų dėl vakcinacijos susitikimuose užkrečiamųjų ligų valdymo klausimais, pagal poreikį šioms tarptautinėms organizacijoms teikti informaciją ir perduoti gerąją praktiką pavaldžioms įstaigoms.

Auksė Bankauskaitė-Miliauskienė Patarėja

1. Parengti ir pateikti tvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. V-601 „Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sudarymo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo projektą.

2. Parengti ir pateikti tvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 kovo 10 d. įsakymo Nr. V-341 „Dėl bendradarbiavimo su Europos ligų prevencijos ir kontrolės centru tvarkos aprašo ir atstovų, atsakingų už bendradarbiavimą su Europos ligų prevencijos ir kontrolės centru, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo projektą. Atnaujinti duomenis dėl Lietuvos atstovų, paskirtų vadovaujantis 2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 1082/2013/ES „Dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 2119/98/EB“ 15 straipsniu, dalyvaujančių Sveikatos saugumo komitete ir patikslinti Sveikatos saugumo komiteto atstovų, nurodytų Sveikatos apsaugos ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų atstovų, dalyvaujančių Europos Komisijos ekspertiniuose-moksliniuose komitetuose ir darbo grupėse, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-60, duomenis. 

3. Peržiūrėti su ekstremaliųjų situacijų prevencija ir valdymu susijusius teisės aktus ir parengti jų pakeitimo projektus.

Ieva Gudanavičienė Vyriausioji specialistė

1. Siekiant pagerinti pacientų maitinimo kokybę stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose, koordinuoti Maitinimo organizavimo stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašo įgyvendinimo užtikrinimą.

2. Siekiant gerinti kūdikių ir mažų vaikų mitybą, koordinuoti priemones kūdikių ir mažų vaikų žindymui skatinti ir tolimesniam maitinimui gerinti.

3. Siekiant stabilizuoti nutukimo paplitimo augimą  Lietuvos gyventojų tarpe, parengti nėščiųjų ir žindyvių mitybos rekomendacijas

Jurgita Pakalniškienė Vyriausioji specialistė

1. Siekiant įgyvendinti Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarkėje numatytus tikslus, susijusius su ŽIV/AIDS ir virusiniais hepatitais, bei tinkamai organizuoti ŽIV/AIDS ir virusinių hepatitų atsaką Lietuvoje, organizuoti PSO ir ECDC jungtinį Lietuvos pasirengimo vertinimą ŽIV ir virusinių hepatitų profilaktikos ir kontrolės srityje.

2. Siekiant įgyvendinti ŽIV/AIDS ir lytiškai plintančių infekcijų profilaktikos ir kontrolės 2018–2020 metų veiksmų plano, patvirtinto SAM 2018-04-23 įsakymu Nr. V-503, priemones ir užtikrinti Jungtinių Tautų AIDS programos strategijoje 2014 m. suformuluoto globalaus tikslo įveikti AIDS epidemiją iki 2030 m. bei šios strategijos artimesnių (iki 2020 m.) uždavinių įgyvendinimą Lietuvoje, parengti 1 SAM įsakymo, susijusio su ŽIV/AIDS koordinavimu, profilaktika ir kontrole, projektą.

3. Siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo (2019 m. birželio 6 d. įstatymo Nr. XIII-2195 redakcija) 14 straipsnio 6 dalies įgyvendinimą, parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymą“ projektą.

Inga Gerulskienė Vyriausioji specialistė

1. Parengti sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo skatinimo vyresnio amžiaus asmenims savivaldybėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektą.

2. Parengti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. V-488 „Dėl Bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo įsakymą (savivaldybių gyventojų gyvensenos stebėsenos rodiklių sąrašo atnaujinimas).

3. Koordinuoti atnaujinto Lietuvos fizinio aktyvumo rekomendacijų visoms gyventojų amžiaus grupėms projekto rengimą.

4. Pristatyti fizinio aktyvumo reglamentavimo aktualijas savivaldybių visuomenės sveikatos biurams.

5. Surinkti informaciją apie kitose srityse vykdomas vaikų sveikatos stiprinimo priemones ir jų rezultatyvumą. 

Jolita Matuzienė Vyriausioji specialistė

1. Vykdyti ir vertinti specialiosios tikslinės dotacijos, skirtos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti, paskirstymą; rengti detalius lėšų paskaičiavimus  kiekvienai savivaldybei darbo užmokesčio fondui bei kitų išlaidų fondui maksimalių valstybės biudžeto asignavimų skyrimo periodu, įsigaliojus įstatymui ir kitais nenumatytais atvejais; siekiant tinkamai ir laiku įsisavinti lėšas, vykdyti stebėseną ir analizuoti iškylančių problemų priežastis; organizuoti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos funkcijų vykdymo priežiūros komisijos darbą (toliau – Komisija);

2. Peržiūrėti, įvertinti pagal kompetenciją teisės aktus, susijusius su valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymu, pateikti siūlymus dėl tikslinimo ir esant poreikiui juos patikslinti;

3. Siekiant stebėti valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymą, jų įgyvendinimo efektyvumą, koordinuoti Valstybinio audito
Nr. VA-8 1.1.2 ir 1.1.3. rekomendacijų įgyvendinimą.

  Psichikos sveikatos skyrius  
Ignas Rubikas Vedėjas

1. Koordinuoti priemonių, skirtų padidinti psichologinės pagalbos prieinamumą, įgyvendinimą

2. Koordinuoti Nacionalinio savižudybių prevencijos veiksmų plano rengimą ir įgyvendinimą

3. Koordinuoti Vaikų emocinės gerovės metų minėjimo programos rengimą ir įgyvendinimą

4. Įdiegti priemones, skirtas padidinti Psichikos sveikatos skyriaus darbuotojų veiklos efektyvumą ir kokybę

Jelena Talačkienė Patarėja

1. Parengti, suderinti ir pateikti Konvencijos įgyvendinimo Lietuvoje ataskaitą (parengti informaciją pagal SAM kompetenciją, organizuoti savalaikį informacijos iš kitų sektorių surinkimą).

2. Patobulinti ankstyvojo alkoholio vartojimo rizikos įvertinimo ir pagalbos alkoholį vartojantiems asmenims paslaugų teikimo ir stebėsenos tvarką.

3. Reglamentuoti tabako vartojimo rizikos įvertinimo ir pagalbos rūkyti metantiems asmenims paslaugų teikimo tvarką.

Edita Bishop Patarėja

1. Išanalizuoti psichikos sveikatos centrų veiklos optimizavimo alternatyvas ir pateikti siūlymus

2. Parengti ir pateikti derinimui teisės akto projektą, padidinančius psichologinių paslaugų prieinamumą psichikos sveikatos centruose

3. Parengti ir pateikti tvirtinimui visuomenės psichologinės pagalbos ir streso valdymo teikimo visuomenės sveikatos biuruose veiklos aprašą

Joana Zasimavičienė Vyriausioji specialistė

1. Parengti ir pateikti tvirtinimui Nacionalinį savižudybių prevencijos veiksmų planą.

2. Parengti savižudybių prevencijos bendruomenių nariams mokymų per visuomenės sveikatos biurus modelį ir jį įgyvendinti.

Marija Oleškevičienė Vyriausioji specialistė

1. Įgyvendinti priemones, skirtas saugiai sumažinti Lietuvoje suvartojamų benzodiazepinų grupės vaistų kiekį ir tobulinti šių vaistų suvartojimo apskaitą.

2. Koordinuojant darbo grupės veiklą, parengti ir pateikti derinimui teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos patikrinimus įvairioms profesinėms ir visuomenės grupėms, siekiant sumažinti nepagrįstus teisių ribojimus dėl psichikos ir elgesio sutrikimų.

Laura Masiulienė Vyriausioji specialistė

1. Parengti ir pateikti tvirtinimui Vaikų emocinės gerovės metų minėjimo programą.

2. Sustiprinti visuomenės sveikatos specialistų mokyklose ir (ar) visuomenės sveikatos biuruose vykdomas veiklas psichikos sveikatos srityje.

3. Parengti ir pateikti tvirtinimui Asmens sveikatos priežiūros specialistų psichikos sveikatos stiprinimo veiksmų planą.

Ugnė Širvinskaitė Vyriausioji specialistė

1. Pateikti siūlymus dėl Priklausomybės konsultantų paslaugų veiksmingumo ir kokybės gerinimo bei pagal kompetenciją juos įgyvendinti.

2. Atlikti analizę ir pateikti siūlymus dėl alkoholio ir tabako vartojimo prevencijos priemonių bei priklausomybės ligų gydymo ir reabilitacijos paslaugų prieinamumo ir kokybės didinimo.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-03