Valstybės tarnautojų veiklos uždaviniai

 • Įgyvendinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos valdymo srities įstaigų optimizavimą.
 • Užtikrinti ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų ir (ar) jų funkcijų konsolidavimo įgyvendinimą.
 • Vertinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžių įstaigų veiklos efeltyvumą bei veiklos organizavimą.
 • Organizuoti SAM ir SAM pavaldžių įstaigų darbuotojams mokymus dėl asmens duomenų apsaugai taikomų reikalavimų, tiesioginių Reglamento nuostatų taikymo duomenų valdytojams ir tvarkytojams įgyvendinimo įstaigoje ir jai pavaldžiose įstaigose.
 • Įvertinti Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Sveikatos apsaugos ministerijoje tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. V-456 ,,Dėl Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo sveikatos apsaugos ministerijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, aktualumą, atitikimą galiojantiems teisės aktams. Nustačius neaktualumą, neatitikimą teisės aktams, pateikti atitinkamus pasiūlymus (dokumento projektą) dėl šio tvarkos aprašo ir įsakymo, kuriuo jis patvirtintas, keitimo ar papildymo.
 • Įvertinti Sveikatos priežiūros įstaigos asmens duomenų tvarkymo pavyzdinių taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. V-1371 „Dėl Sveikatos priežiūros įstaigos asmens duomenų tvarkymo pavyzdinių taisyklių patvirtinimo“ aktualumą, atitikimą galiojantiems teisės aktams. Nustačius neaktualumą, neatitikimą teisės aktams, pateikti atitinkamus pasiūlymus (dokumento projektą) dėl šių taisyklių ir įsakymo, kuriuo jos patvirtintos, keitimo ar papildymo.
 • Parengti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos poveikio asmens duomenų apsaugai vertinimo ir konsultavimosi su asmens duomenų priežiūros institucija tvarkos aprašo, įgyvendinančio 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) 35 ir 36 straipsnio nuostatas, projektą.
 • Dalyvauti Sveikatos apsaugos ministerijos veiklos tobulinimo procese.

Antikorupcijos ir atitikties skyriaus vedėjos Eglės Tamošiūnienės einamųjų metų užduotys

 • Įtvirtinti veiksmingas sveikatos sistemos dalyvių ir privataus sektoriaus bendradarbiavimo objektyvumo ir viešumo, interesų konfliktų valdymo ir deklaravimo priemones, skirtas veiksmingai kontrolei užtikrinti.
 • Koordinuoti ir kontroliuoti korupcijos prevencijos ir kontrolės sveikatos sistemoje programos įgyvendinimą sveikatos sistemos įstaigose.
 • Koordinuoti ir kontroliuoti Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2020-2025 metų programos priemonių plano parengimą.
 • Pagal kompetenciją organizuoti antikorupcinį švietimą korupcijos prevencijos klausimais.

Antikorupcijos ir atitikties skyriaus patarėjos Neringos Lipskikenės einamųjų metų užduotys

 • II ir III ketv. 3. Vykdant 2018 m. lapkričio 20 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymą Nr. V-1323 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2018 m. rugsėjo 28 d. valstybinio audito ataskaitoje Nr. VA-2018-P-9-3-9 „Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė: saugumas ir veiksmingumas“ Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministerijai pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo plano patvirtinimo“, nustatyti ir parengti priemones, kurios skatintų aktyvesnį specialistų draugijų dalyvavimą paslaugų standartizavimo, specialistų kompetencijų vertinimo sistemos kūrimą, nepageidaujamų įvykių valdymo ir prevencijos, paslaugų kokybės rodiklių nustatymo ir vertinimo procesuose ir stiprintų specialistų vaidmenį sveikatos priežiūros sistemoje:

1. Inicijuoti bendradarbiavimo sutarčių tarp Sveikatos apsaugos miniIsterijos ir sveikatos priežiūros specialistų draugijų sudarymą iki 2019-06-01;

2. Nustatyti procesus, kuriuose turi dalyvauti gydytojų draugijos ir numatyti priemones, kurios sudarytų sąlygas į sprendimų priėmimą įtraukti platesnį ratą specialistų iki 2019-11-30.

 • Vykdant 2018 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymą Nr. V-1426 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2018 m. lapkričio 16 d. valstybinio audito ataskaitoje Nr. VA-2018-P-10-1-10 „Asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas ir orientacija į pacientą“ Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo plano patvirtinimo“, parengti priemonę, kuri nustatytų kriterijus, pagal kuriuos pacientų organizacijos būtų įtraukiamos į komisijų/darbo  grupių veiklą priimant sprendimus dėl sveikatos priežiūros tobulinimo.
 • Siekiant skatinti nevyriausybines organizacijas, asociacijas, nepriskiriamas nevyriausybinėms organizacijoms, profesines sąjungas, darbdavių organizacijas, kitus juridinius ir fizinius asmenis (toliau – NVOD) dalyvauti formuojant Sveikatos apsaugos ministrui pavestų valdymo sričių politiką ir organizuojant jos įgyvendinimą, užtikrinti dialogą tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių ir taip skatinti pilietinės visuomenės vystimąsi bei stiprinti NVOD institucinius gebėjimus, parengti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymą „Dėl sveikatos apsaugos ministerijos bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitais privataus sektoriaus dalyviais tvarkos aprašo patvirtinimo“.           

Antikorupcijos ir atitikties skyriaus patarėjos Snieguolės Reklaitienės einamųjų metų užduotys

 • II – IV ketv. užtikrinti skaidrius viešuosius pirkimus. Palengvinti perkančiosioms organizacijos pirkimų vykdymą. Racionaliau panaudoti lėšas. Įtraukti mažesnius tiekėjus ir skatinti Lietuvos verslą aktyviau dalyvauti centralizuotose pirkimuose. Bendradarbiaujant su Ekonomikos ir inovacijų ministerija ir VŠĮ CPO.LT toliau plėsti elektroninius katalogus prekių ir paslaugų (maisto produktų prekių katalogas, reagentais (laboratoriniais reagentais ir diagnostinėmis priemonėmis) atliekamų tyrimų paslaugų katalogas ir kt.).
 • III ketv. esant poreikiui bei atsižvelgiant į pirkimo vertes, parengti rekomendacijas pavaldžioms Sveikatos apsaugos ministerijos įstaigoms, kurios prieš pradėdamos pirkimo procedūras, organizuos konsultacijas su rinkos dalyviais. Tokiu būdų skatinti perkančiąsias organizacijas, kad galėtų tinkamai pasirengti pirkimui ir praneštų ekonominės veiklos vykdytojams apie savo pirkimo planus bei reikalavimus su sąlyga, kad dėl tokių rinkos konsultacijų nebus iškreipiama konkurencija ir nepažeidžiami nediskriminavimo ir skaidrumo principai.
 • III-IV ketv. skatinti asmens sveikatos priežiūros įstaigas (ASPĮ) vykdyti daugiau pirkimų (piniginę vertę) per VšĮ CPO. LT, skatinti inovatyvesnius pirkimus naudojant elektroninio aukciono pirkimo būdą, tokiu būdu užtikrinant skaidresnes viešųjų pirkimų procedūras bei efektyviai ir racionaliai naudoti pirkimams skirtas lėšas, kuo mažiau pirkimų procedūrų vyktų, kuriuose dalyvauja tik 1 dalyvis ir su tuo pačiu dalyviu pasirašoma pirkimo sutartis. Parengti siūlymus pavaldžioms ASPĮ ne mažiau kaip du vertinimo rodiklius susijusius su viešųjų pirkimų efektyvumu, racionalus lėšų panaudojimo didinimu bei inovacijų skatinimu skaidrinant viešuosius pirkimus.
 • IV ketv. parengti Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2015−2019 metų programos įgyvendinimo 2015−2019 metų priemonių plano ataskaitą. Atsiskaityti už įgyvendintus 2015−2019 metų sveikatos sistemos korupcijos prevencijos prioritetus.
 • III-IV ketv. parengti Šakinę korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2020-2025 metų programos įgyvendinimo 2020-2025 metų priemonių planą. Nustatyti 2020-2025 m. sveikatos sistemos korupcijos prevencijos prioritetai.
 • Užtikrinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano veiksmų, įgyvendinimą, priskirtų 2019 metais vykdyti Asmens sveikatos departamentui (Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano veiksmų ir rodiklių, kuriuos įgyvendina Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, atsakingų vykdytojų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. V-428 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano veiksmų ir rodiklių, kuriuos įgyvendina Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, atsakingų vykdytojų sąrašo patvirtinimo“).
 • Užtikrinti Valstybės kontrolės 2018-09-28 valstybinio audito ataskaitoje Nr. VA-2018-P-9-3-9 „Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė: saugumas ir veiksmingumas“  rekomendacijų ir priemonių įgyvendinimą, priskirtų Asmens sveikatos departamentui 2019 metais (LR SAM 2018-11-20 įsakymas Nr. V-1323).
 • Užtikrinti Valstybės kontrolės 2018-11-16 valstybinio audito ataskaitoje Nr. VA-2018-P-10-1-10 „Asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas ir orientacija į pacientą“ rekomendacijų ir  priemonių įgyvendinimą, priskirtų Asmens sveikatos departamentui 2019 metais (LR SAM 2018-11-11 įsakymas Nr. V-1426).
 • Užtikrinti Lietuvos medicinos normų rengimo ir atnaujinimo 2019 metų plano įgyvendinimą užtikrinimas (LR SAM 2018-12-19 įsakymas Nr. V-1470).
 • Rengti ir koordinuoti Ilgalaikio tvaraus viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio finansavimo iki 2025 metų strategijos Sveikatos sektoriaus (toliau – Strategija) projekto parengimą LRV sudarytoje darbo grupėje.
 • Ministerijos įslaptintos informacijos apsaugos priemonių įgyvendinimas pagal Lietuvos Respublikos Valstybės saugumo departamento 2019-01-18 išvadą Nr. 18-458 “Įslaptintos informacijos apsaugos būklės Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijoje patikrinimo išvada“.
 • Atlikti dokumentų valdymo procesų analizę ir pateiktas siūlymai ir veiksmų planas dokumentų valdymo procesų tobulinimui iki balandžio 1 d.
 • Parengti Elektroninių dokumentų valdymo aprašą ir užtikrinti patvirtinimą, atsižvelgiant į atitinkantis Elektroninių dokumentų valdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-158, Elektroninių dokumentų specifikacijų reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2014 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. VE-(1.3 E)-41, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118, aktualios redakcijos bei kitų dokumentų valdymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.
 • Parengti Prieigos teisių prie dokumentų valdymo sistemos suteikimo tvarkos teisės aktą.
 • Gyventojų aptarnavimo kokybės gerinimo priemonių įgyvendinimas:
  - SAM „Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijoje taisyklės“ pakeitimo; Vertinimo rodiklis – pavirtas teisės aktas iki kovo 1 d. Užtikrinti, kad asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo procesas atitiktų Lietuvos Respublikos Vyriausybės Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875, reikalavimus.
  - Paslaugų aprašymų pakeitimo projektų: 
  „Asmenų prašymų nagrinėjimas Sveikatos apsaugos ministerijoje“;
  „Asmenų skundų nagrinėjimas Sveikatos apsaugos ministerijoje“;
  „Asmenų priėmimas ir konsultavimas Sveikatos apsaugos ministerijos priimamajame“;
  „Archyvinių duomenų išdavimas Sveikatos apsaugos ministerijoje“.
  - Pakeista informacija SAM interneto svetainėje, t. y. aiškiai nurodomi būdai kaip, kokia forma ir kokiais klausimais asmuo turi kreiptis, pateiktos nuorodos į elektronine priemones ir pan.: http://sam.lrv.lt/lt/paslaugos/asmenu-aptarnavimas-ju-prasymu-ir-skundu-nagrinejimas 
  - Patikslinta informacija, suderinus su Korupcijos prevencijos skyriumi, SAM interneto svetainėje prie programinio sprendimo „Pranešk“, turi būti paaiškinta, kaip kreiptis kitais klausimais ir kodėl ne čia. http://sam.lrv.lt/lt/pranesk 
  - Parengtos procedūros darbuotojams dėl asmenų, kurie kreipiasi su prašymu arba skundu: 1) tiesiogiai atvykę į priimamąjį; 2) el. paštu; 3) paprastu paštu, per pasiuntinį ir pan.; 4) telefonu.
 • Organizuoti valstybės projektų planavimo, atrankos ir valstybės projektų sąrašų sudarymo, kvietimų teikti paraiškas paskelbimo (projektų konkurso atveju) procedūras, užtikrinti, kad projektai būtų atrinkti vadovaujantis kiekvienai priemonei taikytinais Veiksmų programos stebėsenos komiteto patvirtintais projektų atrankos kriterijais.
 • Organizuoti Veiksmų programos įgyvendinimo priežiūrą ir ministerijos įgyvendinamų priemonių metinių ataskaitų bei informacijos, kurios reikia Partnerystės sutarties įgyvendinimo pažangos ataskaitai, taip pat metinei ir galutinei įgyvendinimo ataskaitoms rengti, pateikimą vadovaujančiajai institucijai.
 • Užtikrinti efektyvų skyriaus darbą, skyriaus nuostatuose numatytų funkcijų bei užduočių vykdymą.
 • Užtikrinti, kad iki 2019 m. pabaigos būtų įvykdyti visi kontroliuojami pavedimai.
 • Užtikrinti, kad generinių ir biologiškai panašių vaistų suvartotų vidutinių terapinių dienos (paros) dozių (angl. Defined Daily Dose, toliau – DDD) skaičiaus didėjimas, skaičiuojant generinių ir biologiškai panašių vaistų DDD skaičiaus procentinę dalį nuo viso suvartoto kompensuojamųjų vaistų DDD skaičiaus, būtų 67 proc.
 • Užtikrinti, kad paciento išlaidų kompensuojamiesiems vaistams sumažėjimas lyginant šių išlaidų procentinę dalį nuo visų išlaidų kompensuojamiesiems vaistams su valstybės išlaidų procentine dalimi, būtų  iki 12 proc.
 • Užtikrinti, kad sumažėjusi analogų turinčių vaistų vienos DDD kompensavimo suma palyginti su 2015 m. kompensavimo sumos vidurkiu, tenkančiu 1 DDD vienetui būtų 15 proc.
 • Kontroliuoti Sveikatos apsaugos ministerijai valdymui skirtų lėšų panaudojimą ir užtikrinti, kad lėšos būtų racionalai ir efektyviai panaudotos.
 • Patikslinti ministerijos finansų kontrolės taisykles, pritaikant jas buhalterinės apskaitos funkcijoms atlikti centralizuotai.
 • Inicijuoti ministerijos apskaitos politikos keitimą, atsižvelgiant į pasikeitusias aplinkybės.
 • Organizuoti ir koordinuoti lėšų poreikio planavimą sveikatos apsaugos srities investicijų projektams 2020–2022 metų įgyvendinti teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.
 • ​Organizuoti ir koordinuoti sveikatos apsaugos srities investicijų projektų įgyvendinimą 2019 metais.
 • Parengti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų ir biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos rezultatų vertinimo rodiklių kalendoriniais metais siektinų reikšmių patvirtinimo projektą;
 • Nustatyti tvarką, pagal kurią naujos technologijos būtų finansuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo, o taikomos sveikatos priežiūros technologijos būtų peržiūrimos ir pervertinamos;
 • Bendro sveikatos priežiūros technologijų vertinimo ir sprendimų priėmimo modelio įdiegimas, priimat sistemiškai pagrįstus, objektyvius, sveikatos technologijų taikymu pagrįstus sprendimus;
 • Peržiūrėti ir pakeisti Minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. V-338 „Dėl minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo tvirtinimo“, reglamentuojant naujas asmens sveikatos priežiūros paslaugų saugos priemones;
 • Parengti paraišką Struktūrinių reformų rėmimo programai (Structural Reform Support Programme – SRSP) siekiant gauti ekspertinę pagalbą sveikos sistemos kokybės ir efektyvumo vertinimo stebėsenai
 • Organizuoti ir koordinuoti Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos sveikatos sektoriuje tęstinumo užtikrinimą.
 • Organizuoti ir koordinuoti Norvegijos finansinio mechanizmo programos LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ tęstinumo užtikrinimą.
 • Organizuoti ir koordinuoti 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Sveikata“ planavimą ir įgyvendinimą.
 • Koordinuoti pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemones SAM struktūrinių padalinių ir pavaldžių įstaigų inicijuotų projektų planavimo, įgyvendinimo bei tęstinumo įsipareigojimų vykdymo priežiūrą.
 • Personalo valdymo dokumentų administravimo (procesų) tvarkos aprašo parengimas ir patvirtinimas.
 • Atnaujinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos darbo reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-232  ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“, siekiant užtikrinti efektyvų SAM darbą ir procesus.
 • Užtikrinti rengiant Sveikatos sistemos įstatymo, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo ir kt. įstatymų ir juos įgyvendinančių poįstatyminių teisės aktų pakeitimus, susijusius su įstaigų optimizavimu ir konsolidavimu.
 • Sistemiškai peržiūrėti viso Sveikatos sistemos įstatymo ir Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo redakcijas ir pateikti siūlymus dėl naujos įstatymų redakcijos išdėstymo (parengti įstatymų naujos redakcijos projektus).
 • Užtikrinti teisėkūros ir teisinio vertinimo procesą:
  - Parengtas SAM rengiamų teisės aktų rengimo kontrolės ir priėmimo stebėsenos aprašas (iki birželio 1 d.).
  - Parengti atmintinę (rekomendacijas), kurioje būtų pateiktos rekomendacijos SAM padaliniams rengiantiems teisės aktus ir pristatymus Seimo plenariniams posėdžiams, komitetams, Vyriausybei, tarpinstituciniams pasitarimams, apie teisėkūrai keliamus reikalavimus ir tinkamus pristatymus (iki balandžio 1 d.).
  - Surengti mokymai SAM padaliniams apie teisės aktų projektų rengimą ir pristatymus suinteresuotoms šalims ir sukurtas katalogas „Teisėkūra“, kurioje būtų talpinama aktuali informacija rengiamų teisės aktų klausimais, užtikrinama efektyvi teisėkūros kontrolė (iki gegužės 1 d.).
 • Vykdant greitosios medicinos pagalbos automobilių parko atnaujinimą, koordinuoti ir kontroliuoti Skyriaus darbuotojų veiklą, kad būtų perduoti nauji greitosios medicinos pagalbos automobilius su medicinos įranga sveikatos priežiūros įstaigoms.
 • Siekiant turto naudojimo efektyvumo, atlikti nuomojamojo turto inventorizaciją (patikrą) nuomojamo turto vietoje. Tikslas nustatyti, ar turtas, nuomojamas pagal nuomos sutartis, sudarytas tarp Ministerijos ir nuomotojo, neperduotas naudotis tretiesiems asmenims ir kt.
 • Parengti ir pateikti derinti Sveikatos apsaugos ministrui Vidaus audito skyriaus 2019 m. veiklos planą.
 • Pagal suderintą su Sveikatos apsaugos ministru Vidaus audito skyriaus 2019 m. veiklos planą organizuoti Sveikatos apsaugos ministerijos, jos pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vidaus auditą.
 • Užtikrinti vidaus audito pažangos stebėjimą.
 • Vykdyti vidaus audito ataskaitų, ataskaitų projektų ir darbo dokumentų kokybės kontrolę.
 • Parengti vidaus audito pavyzdinius dokumentus, vadovaujantis 2018-08-27 įsakymu Nr. V-937 „Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos Vidaus audito metodikos patvirtinimo“ patvirtinta nauja audito metodika.
 • Organizuoti ir koordinuoti Sveikatos sistemos reformos programos projekto „Naujų sveikos gyvensenos paskatų sukūrimas“ įgyvendinimą.
 • Plėtoti sveiką gyvenseną, gerinant visų amžiaus grupių gyventojų sveikatos stiprinimo paslaugų prieinamumą ir kokybę, tuo tikslu organizuoti ir koordinuoti teisės aktų, programų ir projektų  parengimą ir įgyvendinimą.
 • ​Užtikrinti psichikos sveikatos priežiūros plėtrą, tuo tikslu organizuojant ir koordinuojant teisės aktų, programų ir projektų parengimą ir įgyvendinimą.
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-04-02