Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų arba fizinių mokslų studijų srities išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis);

2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį sveikatos draudimo srityje;

3. mokėti anglų, prancūzų, vokiečių arba rusų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos politikos formavimą ir įgyvendinimą, sveikatos priežiūros sistemos plėtros kryptis, tikslus ir uždavinius, valstybės tarnybos darbo santykius bei viešąjį administravimą;

5. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, pasirinkti problemų sprendimo būdus bei darbo metodus;

6. gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, mokėti naudotis šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis (MS Office programos, internetas, elektroninis paštas).

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. dalyvauja rengiant teisės aktus, susijusius su sveikatos draudimo politikos formavimu ir sveikatos draudimo įgyvendinimu; 

2. užtikrina, kad ministerijos politikos prioritetai privalomojo sveikatos draudimo srityje būtų įtraukti į ministerijos rengiamus planavimo dokumentus:

2.1. dalyvauja rengiant ministerijos planavimo dokumentus;

2.2. dalyvauja vertinant ministerijos planavimo dokumentų įgyvendinimą;

3. pagal ministerijos politikos tikslus privalomojo sveikatos draudimo srityje formuoja Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto panaudojimo prioritetus, analizuoja PSDF rodiklius ir teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei:

3.1. vertina PSDF biudžeto bei PSDF biudžeto ateinančių dvejų metų prognozuojamų rodiklių projekto atitikimą ministerijos politikos tikslus privalomojo sveikatos draudimo srityje ir teikia pastabas bei siūlymus;

3.2. dalyvauja vertinant PSDF biudžeto įgyvendinimą pagal vykdymo rodiklius;

3. atlieka Sveikatos priežiūros išlaidų rodiklių, paskaičiuotų pagal Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (toliau – EBPO), Eurostato ir PSO Sveikatos sąskaitų sistemos metodiką, vertinimą:

3.1. Sveikatos priežiūros išlaidų rodiklio, valdžios sektoriaus ir privalomosios įmokinės sveikatos priežiūros finansavimo programos, paskaičiuoto pagal EBPO, Eurostato ir PSO  Sveikatos sąskaitų sistemos metodiką, vertinimą dinamikoje ir struktūroje;

3.2. Sveikatos priežiūros išlaidų rodiklio, namų ūkių tiesioginės išlaidos, paskaičiuoto pagal EBPO, Eurostato ir PSO Sveikatos sąskaitų sistemos metodiką, vertinimą dinamikoje ir struktūroje;

4. dalyvauja darbo grupių ir komisijų (dirbančių sveikatos draudimo ir jo įgyvendinimo srityje) veikloje, pateikdamas nuomonę ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais bei atstovaudamas ministerijai, kad būtų įgyvendintos šioms darbo grupėms ar komisijoms suformuluotos užduotys;

5. skyriaus vedėjo pavedimu, vykdo kitų skyriaus darbuotojų funkcijas jų atostogų, komandiruočių ar nedarbingumo metu;

6. vykdo ir kitus su skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.