Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;

2. turėti 1 metų ekonominio, finansinio darbo patirtį;

3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos sistemą;

4. mokėti rengti ir vertinti teisės aktų projektus;

5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu bei išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo bei valdymo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. koordinuoja sveikatos ir su sveikata susijusių programų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis (išskyrus finansuojamas iš PSDF, ES struktūrinių fondų ir kitos tarptautinės paramos lėšų), rengimą ir vykdymą, atlieka įgyvendinimo priežiūrą;

2. dalyvauja organizuojant einamųjų metų investicijų programos įgyvendinimą, planuoja lėšų poreikį bei teikia pastabas ir pasiūlymus;

3. rengia sutartis dėl valstybės biudžeto asignavimų, skirtų investicijų programos bei sveikatos ir su sveikata susijusių programų įgyvendinimui skirtų lėšų, pervedimo;

4. rengia ir teikia Finansų ministerijai informaciją apie valstybės lėšų panaudojimą investicijų projektams įgyvendinti;

5. pagal skyriaus kompetenciją teikia duomenis į centralizuotą stebėsenos informacinę sistemą (SIS);

6. pagal skyriaus kompetenciją tvarko duomenis Sveikatos apsaugos ministerijos veiklos analizės ir veiklos valdymo (monitoringo) sistemoje, FVAS (Gamybinėje aplinkoje);

7. pagal skyriaus kompetenciją skelbia su skyriaus veikla susijusią informaciją Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje;

8. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant ministerijos strateginį veiklos planą, teikia jo įgyvendinimo ataskaitas;

9. rengia ir dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių skyriaus uždavinių ir funkcijų vykdymu, projektus, teikia siūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;

10. sistemina, analizuoja ir apibendrina ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija, akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kurių valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytoja yra ministerija ir viešųjų įstaigų metinius ir tarpinius finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat kitą finansinę informaciją, reikalinga investicijoms į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus, nuosavybės metodo įtakai apskaičiuoti;

11. rengia dokumentus dėl tikslinių valstybės biudžeto lėšų, skirtų gydytojų rezidentų bazinei pareiginei algai mokėti, skyrimo ir lėšų pervedimo;

12. rengia Finansų kontrolės būklės ataskaitas;

13. rengia ministerijos dokumentų, reglamentuojančių ministerijos finansų valdymą, projektus;

14. tvarko informacinėje sistemoje „E. sąskaita“ esančius sąskaitų duomenis, priima sprendimus dėl gautų sąskaitų faktūrų priėmimo, atmetimo arba grąžinimo tikslinti;

15. formuoja ir tvarko su pavestų funkcijų vykdymu nomenklatūrines bylas, saugo jas ir užtikrina, kad šie dokumentai būtų prieinami turinčioms teisę juos tikrinti institucijoms ir asmenims, nustatyta tvarka ir terminais dokumentus perduoda į ministerijos archyvą;

16. pagal kompetenciją rengia, vertina biudžetinių įstaigų teikiamų mokamų paslaugų kainų projektus, koordinuoja susijusių teisės aktų projektų rengimą;

17. rengia informaciją apie juridinių asmenų, kurių dalyvio teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, skolinius įsipareigojimus;

18. pagal poreikį dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje pateikdamas nuomonę ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais bei atstovaudamas ministerijai, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai;

19. užtikrina, kad viešai ir oficialiai tarnybos klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai ministerijos pozicijai;

20. laiku ir kokybiškai vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo bei ministerijos vadovybės pavedimus žodžiu ir raštu, siekiant ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimo. Asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą;

21. savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais ir darbo reglamentu, skyriaus nuostatais, šiuo pareigybės aprašymu.