Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;

2. turėti ne mažiau kaip 1 metų ekonominio ar finansinio darbo patirtį;

3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius investicijų planavimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės tvarką, investicinių sveikatos programų rengimo, įgyvendinimo ir kontrolės tvarką;

4. mokėti rengti ir vertinti teisės aktų projektus;

5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir teikti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu bei išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo bei valdymo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. koordinuoja sveikatos apsaugos ministro valdymo srities investicijų programos rengimą ir jos įgyvendinimą;

2. planuoja sveikatos apsaugos ministro valdymo srities investicijų bei sveikatos ir su sveikata susijusių programų lėšų poreikį;

3. organizuoja einamųjų metų sveikatos apsaugos ministro valdymo srities investicijų projektų (investicijų projektų įgyvendinimo programų), už kuriuos atsakinga ministerija, įgyvendinimą ir atlieka įgyvendinimo priežiūrą;

4. koordinuoja pusmečio ir metinių sveikatos apsaugos ministro valdymo srities investicinių lėšų panaudojimo ataskaitų rengimą; rengia sveikatos apsaugos ministro valdymo srities investicijų projektų (investicijų projektų įgyvendinimo programų), už kuriuos atsakinga ministerija, investicinių lėšų panaudojimo ataskaitas; apibendrina sveikatos apsaugos ministro valdymo srities investicinių lėšų panaudojimo ataskaitas ir teikia Finansų ministerijai nustatyta tvarka;

5. rengia ketvirtines, pusmečio ir metines investicijų projektų (investicijų projektų įgyvendinimo programų), už kuriuos atsakinga ministerija, ataskaitas ir teikia Statistikos departamentui nustatyta tvarka;

6. vertina sveikatos apsaugos srities investicijų projektus, sveikatos ir su sveikata susijusių programų projektus, rengia rekomendacijas dėl parengtų sveikatos apsaugos srities investicijų projektų, sveikatos ir su sveikata susijusių programų projektų teikimo Lietuvos Respublikos Vyriausybei ar jos įgaliotoms institucijoms;

7. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijai skirtos ES struktūrinių fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos įsisavinimo veikloje;

8. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant ministerijos strateginį veiklos planą, teikia jo įgyvendinimo ataskaitas;

9. rengia ir dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, susijusius skyriaus uždavinių ir funkcijų vykdymu, teikia siūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;

10. pagal poreikį dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje pateikdamas nuomonę ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais bei atstovaudamas ministerijai, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai;

11. užtikrina, kad viešai ir oficialiai tarnybos klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai ministerijos pozicijai;

12. laiku ir kokybiškai vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo bei ministerijos vadovybės pavedimus žodžiu ir raštu, siekiant ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimo. Asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą;

13. savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais ir darbo reglamentu, skyriaus nuostatais, šiuo pareigybės aprašymu.