Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, viešojo administravimo arba vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);

2. turėti 3 metų ekonominio, finansinio darbo patirtį;

3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą bei viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, strategijas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos sistemą;

4. mokėti valdyti, kaupti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

5. mokėti rengti ir vertinti teisės aktus; 6.5. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai pasirenkant problemų sprendimo būdus bei darbo metodus;

6. gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu bei išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo bei valdymo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. koordinuoja, rengia, dalyvauja rengiant ir vertina Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektų, susijusių su skyriaus uždavinių ir funkcijų vykdymu, rengimą bei dalyvauja juos rengiant, teikia siūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;

2. koordinuoja ir organizuoja sveikatos apsaugos ministro valdymo srities investicijų programos planavimą ir įgyvendinimą, vykdo investicijų programos įgyvendinimo priežiūrą;

3. vertina sveikatos apsaugos srities investicijų projektus, sveikatos ir su sveikata susijusių programų projektus, rengia rekomendacijas dėl parengtų sveikatos apsaugos srities investicijų projektų, sveikatos ir su sveikata susijusių programų projektų teikimo Lietuvos Respublikos Vyriausybei ar jos įgaliotoms institucijoms;

4. pagal skyriaus kompetenciją koordinuoja sveikatos ir su sveikata susijusių programų, finansuojamų iš valstybės biudžeto (išskyrus finansuojamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, ES struktūrinių fondų ir kitos tarptautinės paramos lėšų), rengimą ir vykdymą;

5 pagal skyriaus kompetenciją ir poreikį renka ir analizuoja informaciją, apie sveikatos priežiūros įstaigų turimus brangius medicinos prietaisus, kuri reikalinga planuojant ir įgyvendinant sveikatos apsaugos ministro valdymo srities investicijų programą;

6. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijai skirtos ES struktūrinių fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos įsisavinimo veikloje;

7. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant ministerijos strateginį veiklos planą, teikia jo įgyvendinimo ataskaitas;

8. organizuoja ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų finansų kontrolės ataskaitų rengimą, teikia ministrui ar jo įgaliotam asmeniui pastebėjimus dėl finansų kontrolės reikalavimų laikymąsi ministerijoje, teikia siūlymus dėl finansų kontrolės tobulinimo;

9. pavaduoja skyriaus vedėją, tai yra vadovauja skyriui, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja skyriaus veiklą, įgyvendinant skyriui pavestas funkcijas bei atsako už tinkamą skyriaus funkcijų vykdymą, vizuoja dokumentų projektus skyriaus vedėjo nedarbingumo, atostogų, komandiruočių metu, kvalifikacijos tobulinimo metu ar kitais įstatymų numatytais pagrindais, taip pat, skyriaus vedėjo nurodymu, pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ar nedarbingumo metu;

10. pagal kompetenciją atstovauja ministeriją institucijose, įstaigose ar įmonėse, pagal kompetenciją atstovauja skyrių ministerijos administracijos padaliniuose bei ministerijai pavaldžiose įstaigose;

11. rengia savo veiklos planus ir ataskaitas, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo;

12. užtikrina, kad viešai ir oficialiai tarnybos klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai ministerijos pozicijai;

13. laiku ir kokybiškai vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės pavedimus žodžiu ir raštu, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo. Asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą;

14. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusiu nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai;

15. savo darbe vadovaujasi galiojančiais teisės aktais, ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais ir darbo reglamentu, skyriaus nuostatais, šiuo pareigybės aprašymu.