Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos studijų krypties arba fizinių mokslų studijų srities matematikos studijų krypties išsilavinimą;

2. turėti ne mažiau, kaip 3 metų ekonominio, finansinio darbo patirtį;

3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą bei viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, strategijas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės investavimo politiką, sveikatos sistemą;

4. mokėti rengti ir vertinti teisės aktus;

5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai pasirenkant problemų sprendimo būdus bei darbo metodus;

7. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu bei išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo bei valdymo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis).

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. koordinuoja ir organizuoja sveikatos apsaugos ministro valdymo srities investicijų programos planavimą ir įgyvendinimą;

2. pagal skyriaus kompetenciją koordinuoja sveikatos ir su sveikata susijusių programų, finansuojamų iš valstybės biudžeto (išskyrus finansuojamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, ES struktūrinių fondų ir kitos tarptautinės paramos lėšų), rengimą ir vykdymą;

3 pagal skyriaus kompetenciją ir poreikį renka ir analizuoja informaciją, apie sveikatos priežiūros įstaigų turimus brangius medicinos prietaisus, kuri reikalinga planuojant ir įgyvendinant sveikatos apsaugos ministro valdymo srities investicijų programą;

4. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijai skirtos ES struktūrinių fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos įsisavinimo veikloje;

5. organizuoja sveikatos sistemai planuojamų ir rekomenduojamų mokesčių (rinkliavų) administravimo nuostatų įgyvendinimą;

6. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant ministerijos strateginį veiklos planą, teikia jo įgyvendinimo ataskaitas;

7. rengia ir dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių skyriaus uždavinių ir funkcijų vykdymu, projektus, teikia siūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;

8. pavaduoja skyriaus vedėją, tai yra vadovauja skyriui, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja skyriaus veiklą, įgyvendinant skyriui pavestas funkcijas bei atsako už tinkamą skyriaus funkcijų vykdymą, vizuoja dokumentų projektus skyriaus vedėjo nedarbingumo, atostogų, komandiruočių metu, kvalifikacijos tobulinimo metu ar kitais įstatymų numatytais pagrindais, taip pat, skyriaus vedėjo nurodymu, pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ar nedarbingumo metu;

9. pagal poreikį dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje pateikdamas nuomonę ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais bei atstovaudamas ministerijai, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai;

10. užtikrina, kad viešai ir oficialiai tarnybos klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai ministerijos pozicijai;

11. laiku ir kokybiškai vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo bei ministerijos vadovybės pavedimus žodžiu ir raštu, siekiant ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimo. Asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą;

12. savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais ir darbo reglamentu, skyriaus nuostatais, šiuo pareigybės aprašymu.