Pareigų aprašymas Spausdinti

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS  SPAUDOS TARNYBOS SPECIALISTO

 PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Spaudos tarnybos (toliau – tarnybos) specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (kvalifikuotų darbuotojų grupės pareigybė).

2. Pareigybės lygis – C.

3. Tarnybos specialisto pareigybė skirta dalyvauti užtikrinant Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) bendradarbiavimą su žiniasklaida ir visuomenės informavimą sveikatos apsaugos politikos ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro (toliau – ministras) valdymo srityje, Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo bei perspektyvaus valstybės politikos raidos planavimo sveikatos sistemoje viešumą.

4. Šias pareigas einantis specialistas tiesiogiai pavaldus tarnybos vedėjui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Specialistas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1.  turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą arba įgytą profesinę kvalifikaciją;

5.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais sveikatos sistemos plėtros kryptis, tikslus ir uždavinius, visuomenės informavimą;

5.3.  mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją;

5.4.  sugebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, mokėti dirbti kompiuteriu ir šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis („MS Office“ programinis paketas, internetas, elektroninis paštas).

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis specialistas vykdo šias funkcijas:

6.1. dalyvauja įgyvendinant visuomenės informavimą reglamentuojančius įstatymus ir kitus teisės aktus sveikatos politikos viešinime;

6.2. dalyvauja užtikrinant atvirą ir efektyvią ministro valdymo srities strateginės plėtros, Vyriausybės programos įgyvendinimo bei perspektyvaus valstybės politikos raidos planavimo sveikatos sistemoje viešinimo sklaidą;

6.3. rengia pranešimus žiniasklaidai;

6.4. dalyvauja organizuojant viešinimo, informacinius, konsultacinius renginius žiniasklaidai;

6.5. pagal kompetenciją administruoja ministerijos interneto svetainę ir paskyras socialiniuose tinkluose;

6.6. pagal kompetenciją bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis sveikatos politikos komunikacijos klausimais;

6.7. pagal kompetenciją konsultuoja ministerijos administracijos padalinių darbuotojus;

6.8. vykdo su tarnybos funkcijomis susijusius kitus nenuolatinio pobūdžio vadovybės pavedimus, siekiant ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimo.