Pareigų aprašymas Spausdinti

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

STRATEGINIO PLANAVIMO IR VALDYMO SKYRIAUS

PATARĖJAS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA      

1. Pareigybės lygmuo – VIII pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Administracinis reglamentavimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Sveikatos apsaugos politikos strateginių sprendimų ir projektų įgyvendinimo koordinavimas bei stebėsena.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Apdoroja su administraciniu reglamentavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su administraciniu reglamentavimu susijusios informacijos apdorojimą.

6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

7. Rengia ir teikia pasiūlymus su administraciniu reglamentavimu susijusiais klausimais.

8. Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą.

9. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl administracinio reglamentavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl administracinio reglamentavimo rengimą.

10. Stebi teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimo stebėseną.

11. Koordinuoja rengimą ar dalyvauja rengiant kompleksinių strategijų, programų ir priemonių projektus, susijusius su ministerijos formuojama politika ir jos įgyvendinimu ministrui pavestose valdymo srityse.

12. Koordinuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių ministrui pavestose valdymo srityse rengimą, analizuoja ir teikia informaciją apie jų vykdymą.

13. Koordinuoja rengimą ar dalyvauja rengiant Nacionalinio pažangos plano plėtros programų ir pažangos priemonių projektus ministrui pavestose valdymo srityse, analizuoja ir teikia informaciją apie jų vykdymą.

14. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

15. Teikia siūlymus skyriaus vadovui dėl tikslų, prioritetų, veiksmų ir priemonių ministerijos strateginiams veiklos dokumentams.

16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

17. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

17.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

17.2. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

17.3. studijų kryptis – vadyba (arba);

17.4. studijų kryptis – ekonomika (arba);

17.5. studijų kryptis – visuomenės sveikata (arba);

arba:

17.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

17.7. darbo patirtis – analitinio darbo patirtis;

17.8. darbo patirties trukmė – 2 metai.

18. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

18.1. kalba – anglų;

18.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

19. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

19.1. vertės visuomenei kūrimas – 4;

19.2. organizuotumas – 4;

19.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;

19.4. analizė ir pagrindimas – 5;

19.5. komunikacija – 4.

20. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

20.1. informacijos valdymas – 4.

21. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

21.1. veiklos planavimas – 4.