Pareigų aprašymas Spausdinti

STRATEGINIO PLANAVIMO IR VALDYMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Strateginio planavimo ir valdymo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (specialistų grupės pareigybė).

2. Pareigybės lygis – A1.

3. 2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos (toliau – plėtros programa) pažangos priemonės „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ (toliau – pažangos priemonė) veiklos „Sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos tobulinimas ir perkvalifikavimas“ įgyvendinimui ir kokybės užtikrinimui (sudėtinga veikla).

4. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų analitinio darbo patirtį;

5.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais sveikatos priežiūros specialistų kvalifikaciją ir jos tobulinimą;

5.4. gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu ir šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis („MS Office“ programinis paketas, internetas, elektroninis paštas);

5.5. gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai pasirenkant problemų sprendimo būdus bei darbo metodus.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. renka informaciją, atlieka analizę ir vertina Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos esamą situaciją dėl sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos tobulinimo finansavimo, nustato esamo finansavimo teigiamus ir neigiamus aspektus. Įvardina siektinus pokyčius, užtikrinant kokybišką ir efektyvų sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos tobulinimo finansavimo mechanizmą;

6.2. renka informaciją, atlieka analizę ir vertina užsienio šalių gerąsias praktikas dėl sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos tobulinimo finansavimo mechanizmo - sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos tobulinimo krepšelio įvedimo, finansuojamo valstybės, įstaigos, organizacijos ir savo lėšomis (toliau – sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos tobulinimo finansavimo mechanizmas);

6.3. konsultuojantis su ministerijos darbuotojais, nustato tris geriausias sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos tobulinimo finansavimo mechanizmo praktikas. Praktikas pritaiko, adaptuoja pagal Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos specifiką;

6.4. pristato atrinktas tris geriausias sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos tobulinimo finansavimo mechanizmo praktikas ir dalyvauja bei konsultuoja atrenkant geriausią praktiką;

6.5. konsultuoja ir teikia rekomendacijas dėl geriausios sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos tobulinimo finansavimo mechanizmo praktikos ir jos įdiegimo;

6.6. parengia atliktos analizės ataskaitą, įskaitant visus anksčiau įvardintus aspektus;

6.7. dalyvauja teisės aktų rengime, teikia pasiūlymus dėl sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos tobulinimo finansavimo mechanizmo;

6.8. konsultuoja ir teikia pagalbą ministerijos darbuotojams, atsakingiems už pažangos priemonės veiklos „Sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos tobulinimas ir perkvalifikavimas“ įgyvendinimą;

6.9. pagal kompetenciją analizuoja, vertina ir teikia pasiūlymus dėl klausimų susijusių su sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacija, jos tobulinimu ir kitais sveikatos žmogiškųjų išteklių klausimais;

6.10. pagal kompetenciją dalyvauja strategijų, plėtros programų, priemonių įgyvendinimą ir sveikatos priežiūros specialistų kvalifikaciją, jos tobulinimą bei kitus susijusius su sveikatos žmogiškųjų išteklių klausimus koordinuojančiose darbo grupėse, susitikimuose su valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, nevyriausybinių organizacijų atstovais, socialiniais partneriais, kitų institucijų darbuotojais;

6.11. teikia siūlymus skyriaus vadovui dėl sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos, jos tobulinimo ir kitų sveikatos žmogiškųjų išteklių klausimų;

6.12. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su skyriaus veikla susijusius pavedimus.