Pareigų aprašymas Spausdinti

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS

MINISTRO PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – Nenustatomas.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Administracinis reglamentavimas.

4. Viešieji ryšiai.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Sveikatos politikos strateginės komunikacijos formavimas.

6. Ryšiai su visuomene sveikatos srityje.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Dalyvauja įgyvendinant visuomenės informavimą reglamentuojančius teisės aktus ministro valdymo srityse.

8. Užtikrina atvirą ir efektyvų ministro bendravimą su visuomene ir žiniasklaida rengiant ir platinant informacinius pranešimus, rengiant garso ir vaizdo informacines priemones, organizuojant visuomenės informavimo kampanijas, švietėjiškas akcijas.

9. Apibendrina ir analizuoja žiniasklaidos informaciją apie ministerijos vykdomą politiką, informuoja ministrą apie visuomeninio gyvenimo bendrąsias tendencijas, pateikia situacijos analizę, rengia išvadas bei rekomendacijas.

10. Stebi, kaupia ir analizuoja žiniasklaidos informaciją apie ministrą. Laiku pastebi netikslumus, klaidas, neobjektyvias interpretacijas ir operatyviai parengia ir suderinus su ministru paskelbia objektyvią informaciją.

11. Palaiko ryšius su Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Seimo komitetais (komisijomis), Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, ministerijomis, stiprina ministro bendradarbiavimą su socialiniais partneriais.

12. Organizuoja žiniasklaidos atstovų susitikimus su ministru, jo interviu, televizijos ir radijo laidas, dalyvauja jose, taip pat organizuoja kitus susitikimus, pasitarimus, konferencijas, parengia ministrą susitikimams su interesantais.

13. Koordinuoja ir teikia pagalbą administruojant Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo socialinės reklamos projektus.

14. Koordinuoja sveikatos politikos strateginę komunikaciją, ministerijos įvaizdžio kūrimo strategijos rengimą ir kontroliuoja jos vykdymą, formuoja ministro įvaizdį.

15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

16. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

16.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.