Pareigų aprašymas Spausdinti

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

ELEKTRONINĖS SVEIKATOS SISTEMOS IR INFORMACINIŲ IŠTEKLIŲ SKYRIAUS

PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – VIII pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Sprendimų įgyvendinimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. E. sveikatos sistemos ir informacinių išteklių plėtra ir koordinavimas.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.

6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

7. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.

8. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

9. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.

10. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.

11. Dalyvauja koordinuojant e. sveikatos sistemos ir informacinių išteklių administravimą, eksploatavimą ir plėtrą bei koordinuoja e. sveikatos sistemos plėtros projektų įgyvendinimą.

12. Dalyvauja rengiant ministerijos programas, priemonių planus, e. sveikatos sistemos plėtros programas ir priemonių planus, koordinuoja jų įgyvendinimą.

13. Analizuoja strateginius dokumentus ir naujas skaitmenizavimo iniciatyvas ar jų poreikį, vertina jų atitikimą teisės aktams bei teikia siūlymus  dėl jų įgyvendinimo.

14. Konsultuoja su e. sveikatos sistema susijusių duomenų pakartotinio panaudojimo klausimais.

15. Analizuoja su sveikatos sistema susijusių duomenų rinkinių sudarymą, teikia siūlymus ir konsultuoja su sveikatos sistema susijusių atvirų duomenų ir duomenų pakartotinio panaudojimo klausimais.

16. Analizuoja E. sveikatos informacinių sistemų veiklos procesus, teikia siūlymus dėl procesų optimizavimo, funkcionalumų tobulinimo.

17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

19. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

19.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

19.2. studijų kryptis – informatika (arba);

19.3. studijų kryptis – visuomenės sveikata (arba);

19.4. studijų kryptis – medicina (arba);

19.5. studijų kryptis – teisė;

arba:

19.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

19.7. darbo patirtis – informacinių technologijų srities patirtis;

19.8. darbo patirties trukmė – 2 metai.

20. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

20.1. kalba – anglų;

20.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

21. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

21.1. vertės visuomenei kūrimas – 4;

21.2. organizuotumas – 4;

21.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;

21.4. analizė ir pagrindimas – 5;

21.5. komunikacija – 4.

22. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

22.1. įžvalgumas – 4;

22.2. informacijos valdymas – 4;

22.3. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 4.