Pareigų aprašymas Spausdinti

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus ministerijos kancleriui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. viešieji ryšiai.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

4.1. sprendimų įgyvendinimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. Strateginė komunikacija.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. Ryšių su visuomene ir informacijos teikimo veiklos organizavimas ir koordinavimas.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.

8. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

9. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

10. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.

11. Apdoroja su viešaisiais ryšiais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešaisiais ryšiais susijusios informacijos apdorojimą.

12. Rengia ir teikia informaciją su viešaisiais ryšiais susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su viešaisiais ryšiais susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

13. Rengia su viešaisiais ryšiais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su viešaisiais ryšiais susijusių dokumentų rengimą.

14. Užtikrina visuomenės informavimo priemonių, valstybės institucijų ir įstaigų teikiamos viešosios informacijos apie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministeriją ( toliau - SAM) stebėjimą ir analizę, teikia siūlymus dėl viešinimo krypčių bei viešosios nuomonės apie SAM gerinimo priemonių.

15. Inicijuoja ilgalaikes sveikatos apsaugos sistemos bei ministerijos komunikacijos strategijas, skatina tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir inicijuoja tarpinstitucinius jungtinius viešinimo projektus sveikatos apsaugos sistemai aktualiomis temomis.

16. Koordinuoja sveikatos apsaugos sistemos personalo vidinės komunikacijos strategijos kūrimą ir įgyvendinimą, teikia siūlymus dėl vidinės komunikacijos priemonių taikymo, teikia pastabas ir siūlymus dėl vidinės komunikacijos tobulinimo.

17. Pagal kompetenciją dalyvauja viešųjų pirkimų, susijusių su kuruojama sritimi, vykdymo procese.

18. Pagal kompetenciją koordinuoja Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo ir Visuomenės informavimo įstatymo nuostatų, reglamentuojančių valstybės institucijų informacijos apie savo veiklą teikimą ir paskelbimą, įgyvendinimą.

19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

20. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

20.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

20.2. studijų kryptis – komunikacija (arba);

20.3. studijų kryptis – politikos mokslai (arba);

20.4. studijų kryptis – filologija pagal kalbą (Lietuvių) (arba);

20.5. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

arba:

20.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

20.7. darbo patirtis – viešųjų ryšių patirtis;

20.8. darbo patirties trukmė – 1 metai.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

21. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

21.1. komunikacija – 4;

21.2. analizė ir pagrindimas – 3;

21.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

21.4. organizuotumas – 3;

21.5. vertės visuomenei kūrimas – 3.

22. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

22.1. derybų valdymas – 3;

22.2. informacijos valdymas – 3.

23. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

23.1. viešųjų ryšių išmanymas – 3.