Pareigų aprašymas Spausdinti

DOKUMENTŲ VALDYMO IR ASMENŲ PRIĖMIMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Dokumentų valdymo ir asmenų priėmimo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas) (specialistų grupės pareigybė).

2. Pareigybės lygis – A2 (vidutinio sudėtingumo veikla).

3. Vyriausiojo specialisto pareigybė skirta užtikrinti kokybišką Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) priimamojo darbą, interesantų konsultavimą telefonu ir el. paštu.

4. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
SPECIAlūs REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį;

5.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybos bei sutartinius darbo santykius, informacijos teikimą, dokumentų valdymą;

5.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti bei teikti išvadas;

5.5. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, pasirinkti problemų sprendimo būdus ir darbo metodus;

5.6. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu ir šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis (MS Office programinis paketas, interneto naršyklės, elektroninis paštas).

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. vykdo ministerijos interesantų priėmimą ir aptarnavimą ministerijoje Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

6.2. organizuoja interesantų konsultavimą ministerijoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka;

6.3. informuoja interesantus bei paklausėjus telefonu apie sveikatos priežiūros įstaigų teikiamas paslaugas, pacientų teises;

6.4. registruoja asmenų kreipimąsi į Asmenų konsultavimo registravimo registrą kompiuterinėje dokumentų valdymo sistemoje;

6.5. registruoja asmenų prašymus (skundus) kompiuterinėje dokumentų valdymo sistemoje;

6.6. kontroliuoja, kaip laikomasi asmenų prašymų (skundų) nagrinėjimo ministerijoje ir atsakymų išsiuntimo terminų;

6.7. pagal kompetenciją teikia informaciją asmenims elektroniniu paštu, kai atsakoma į tokius asmenų prašymus (skundus), į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar ministerijos interesų, galima atsakyti nedelsiant;

6.8. užtikrina tinkamą dokumentų valdymą (registraciją, apskaitą, saugumą, tvarkymą) naudodamas kompiuterinę dokumentų valdymo sistemą;

6.9. pagal kompetenciją rengia bendro informacinio pobūdžio raštų bei atsakymų į institucijų ar piliečių raštus ir paklausimus projektus, derina juos su ministerijos specialistais;

6.10. skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus;

611. rengia savo veiklos planus ir ataskaitas, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo;

6.12. inicijuoja asmenų priėmimo ir aptarnavimo tvarką reglamentuojančių teisės aktų keitimus;

6.13. vykdo nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.