Pareigų aprašymas Spausdinti

FARMACIJOS POLITIKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Farmacijos politikos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (specialistų grupės pareigybė).

2. Pareigybės lygis – A1. 

3. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga rinkti, kaupti, sisteminti ir apdoroti informaciją apie kompensuojamųjų ir nekompensuojamųjų vaistinių preparatų kainodarą, naikintinų vaistinių preparatų surinkimą iš gyventojų ir tvarkymą, vaistinių ir sveikatos priežiūros įstaigų veiklą ir kitą informaciją, reikalingą skyriaus funkcijoms atlikti, vykdyti farmacijos sektoriaus ir farmacijos specialistų vykdomos farmacinės veiklos analizes, organizuoti su šiomis analizėmis susijusias apklausas ir aptarimus, organizuoti ir protokoluoti kitus ministerijos darbo grupių ir komisijų bei skyriaus rengiamus posėdžius.

4. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą farmacijos arba medicinos studijų krypties, arba teisės studijų krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis); 

5.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius farmacinę bei farmacijos specialistų veiklą, taip pat sveikatos apsaugą reglamentuojančius teisės aktus, kiek jie susiję su šios pareigybės funkcijų vykdymu, gebėti juos taikyti praktiškai;

5.3. būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

5.4. mokėti vokiečių, prancūzų arba anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

5.5. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO darbuotojo FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. renka, sistemina, ir apdoroja informaciją, reikalingą valstybės tarnautojams, rengiantiems Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) raštų bei dokumentų, teisės aktų projektus, reglamentuojančius:

6.1.1. kompensuojamųjų ir nekompensuojamųjų vaistinių preparatų kainodarą;

6.1.2. naikintinų vaistinių preparatų surinkimą iš gyventojų ir tvarkymo procesus;

6.1.3. farmacinę rūpybą.

6.2. teikia informaciją apie vaistinių preparatų skyrimą gyventojams;

6.3 periodiškai teikia informaciją apie gerąsias kitų šalių gydymo vaistiniais preparatais praktikas, kurios padėtų patobulinti vaistinių preparatų kompensavimo ir kainodaros sistemas;

6.4. atlieka analizes kaip gerosios kitų šalių gydymo vaistiniais preparatais praktikos įgyvendinimas pagerintų vaistinių preparatų prieinamumą ir (ar) sumažintų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto ir pacientų išlaidas vaistiniams preparatams kompensuoti;

6.5. vykdo analizes, apklausas farmacinės veiklos ir farmacijos specialistų veiklos srityse;

6.6. renka, kaupia ir sistemina informaciją, reikalingą skyriaus funkcijoms dėl vaistinių ir sveikatos priežiūros įstaigų veiklos koordinavimo atlikti; 

6.7. pagal poreikį organizuoja ministerijos darbo grupių ir komisijų posėdžius, protokoluoja skyriaus rengiamus posėdžius, kuriuose nėra paskirtas kitas posėdžio sekretorius;  

6.8. pagal kompetenciją rengia informacinius dokumentus, pranešimus spaudai;

6.9. rengia savo veiklos planus ir ataskaitas, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo;

6.10. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos tikslai.