Pareigų aprašymas Spausdinti

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

ASMENS SVEIKATOS DEPARTAMENTO

SPECIALIZUOTOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS

PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – VIII pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Administracinis reglamentavimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas endokrinologijos, reumatologijos, alergologijos-klinikinės imunologijos, gastroenterologijos, dietologijos, klinikinės fiziologijos ir kitose specializuotos sveikatos priežiūros srityse.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Apdoroja su administraciniu reglamentavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su administraciniu reglamentavimu susijusios informacijos apdorojimą.

6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

7. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

8. Rengia ir teikia pasiūlymus su administraciniu reglamentavimu susijusiais klausimais.

9. Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą.

10. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl administracinio reglamentavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl administracinio reglamentavimo rengimą.

11. Stebi teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimo stebėseną.

12. Dalyvauja rengiant endokrinologijos, reumatologijos, alergologijos-klinikinės imunologijos, gastroenterologijos, dietologijos, klinikinės fiziologijos ir kitų specializuotos sveikatos priežiūros paslaugų licencijavimą reglamentuojančių teisės aktų projektus.

13. Dalyvauja rengiant endokrinologijos, reumatologijos, alergologijos-klinikinės imunologijos, gastroenterologijos, dietologijos, klinikinės fiziologijos ir kitų specializuotos sveikatos priežiūros specialistų poreikio planavimo ir kvalifikacijos tobulinimo dokumentų projektus.

14. Dalyvauja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir kitų institucijų sudaromų darbo grupių ir komisijų veikloje.

15. Dalyvauja skyriaus veiklos planų ir ataskaitų rengime.

16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

17. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

17.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

17.2. studijų kryptis – medicina (arba);

17.3. studijų kryptis – visuomenės sveikata (arba);

17.4. studijų kryptis – slauga ir akušerija (arba);

arba:

17.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

17.6. darbo patirtis – medicinos srities patirtis;

17.7. darbo patirties trukmė – 2 metai.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

18. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

18.1. vertės visuomenei kūrimas – 4;

18.2. organizuotumas – 4;

18.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;

18.4. analizė ir pagrindimas – 5;

18.5. komunikacija – 4.

19. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

19.1. informacijos valdymas – 4;

19.2. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 4.

20. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

20.1. teisės išmanymas – 4.