Pareigų aprašymas Spausdinti

FARMACIJOS POLITIKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1.  Farmacijos politikos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (specialistų grupės pareigybė).

2. Pareigybės lygis – A1.

3. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga rinkti, kaupti, sisteminti ir apdoroti informaciją apie vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimą, vaistinių preparatų poreikį, tiekimą, suvartojimą ir jų tvarkymą asmens sveikatos priežiūros įstaigose, ekstemporaliųjų vaistinių preparatų nomenklatūrą ir gamybą bei kitą skyriaus funkcijoms atlikti reikalingą informaciją, atlikti sveikatos priežiūros įstaigų perkamų vaistinių preparatų asortimento ir kainų, ESPBI IS e. recepto posistemės veikimo ir kitas analizes, nagrinėti tarptautinę farmacinės rūpybos paslaugų teikimo ir asmens sveikatos priežiūros įstaigose vykdomos farmacinės veiklos patirtį, organizuoti ir protokoluoti ministerijos darbo grupių ir komisijų bei skyriaus rengiamus posėdžius.

4. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą farmacijos arba medicinos studijų krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);

5.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius farmacinę bei farmacijos specialistų veiklą, taip pat sveikatos apsaugą reglamentuojančius teisės aktus, kiek jie susiję su šios pareigybės vykdymu, gebėti juos taikyti praktiškai;

5.3. būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

5.4. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

5.5. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO darbuotojo FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. renka, sistemina ir apdoroja informaciją, reikalingą valstybės tarnautojams, rengiantiems Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) raštų, dokumentų, teisės aktų projektus, reglamentuojančius:

6.1.1. vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimą;

6.1.2. asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklą su vaistiniais preparatais (priemones, siekiant užtikrinti racionalų vaistinių preparatų vartojimą, tinkamą laikymą, išvengti falsifikuotų vaistinių preparatų įsigijimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose);

6.1.3. reikiamo vaistinių preparatų tiekimo užtikrinimą;

6.1.4. ligoninių vaistinių veiklą;

6.1.5. vaistinių preparatų laikymą ir apskaitą asmens sveikatos priežiūros įstaigose;

6.1.6. ekstemporaliųjų vaistinių preparatų nomenklatūrą ir gamybą;

6.1.7. farmacinės rūpybos paslaugas vaistinėje;

6.2. atlieka asmens sveikatos priežiūros įstaigų perkamų vaistinių preparatų asortimento ir kainų analizę, reikalingą valstybės tarnautojams teikiant siūlymus dėl vaistinių preparatų asortimento papildymo ar pakeitimo gydymo įstaigoms ir CPO LT;

6.3. analizuoja ir sistemina tarptautinę asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos su vaistiniais preparatais ir ligoninių vaistinių reglamentavimo patirtį;

6.4. analizuoja ESPBI IS e. recepto posistemės veikimą ir poreikį tobulinti ESPBI IS e. recepto posistemę, sistemina gautus siūlymus dėl e. recepto posistemės tobulinimo, teikia apdorotą informaciją valstybės tarnautojams, rengiantiems siūlymus dėl e. receptų rašymo ir vaistinių preparatų išdavimo (pardavimo) gyventojams pagal e. receptus teisinio reglamentavimo tobulinimo;

6.5. analizuoja dokumentus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš ES, teikia apdorotą informaciją valstybės tarnautojams, vertinantiems galimas pasekmes farmacijos sektoriui ir teikiantiems siūlymus dėl priemonių, skirtų galimoms neigiamoms pasekmėms sumažinti;

6.6. pagal poreikį organizuoja ministerijos darbo grupių ir komisijų posėdžius, protokoluoja skyriaus rengiamus posėdžius, kuriuose nėra paskirtas kitas posėdžio sekretorius;  

6.7. pagal kompetenciją rengia informacinius dokumentus, pranešimus spaudai;

6.8. organizuoja renginius skyriaus veiklos klausimais;

6.9. rengia savo veiklos planus ir ataskaitas, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo;

6.10. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos tikslai.