Pareigų aprašymas Spausdinti

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS

MINISTRO PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – VI pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Sprendimų įgyvendinimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Sveikatos sistemos plėtra ir koordinavimas.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

6. Koordinuoja informacijos su sveikatos sistemos plėtra ir koordinavimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su sveikatos sistemos plėtra ir koordinavimu susijusiais sudėtingais klausimais.

7. Koordinuoja sveikatos sistemos plėtros ir koordinavimo proceso organizavimą arba prireikus organizuoja sveikatos sistemos plėtros ir koordinavimo procesą.

8. Koordinuoja su sveikatos sistemos plėtra ir koordinavimu susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja su sveikatos sistemos plėtra ir koordinavimu susijusią informaciją.

9. Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sveikatos sistemos plėtros ir koordinavimo rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sveikatos sistemos plėtros ir koordinavimo.

10. Rengia ir teikia pasiūlymus su sveikatos sistemos plėtra ir koordinavimu susijusiais klausimais.

11. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro pavedimu atstovauja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai (toliau - ministerija) santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

12. Dalyvauja rengiant ministerijos ilgalaikius strateginius veiklos planus, teikia siūlymus dėl jų tobulinimo.

13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

14. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

14.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas ar jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

14.2. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai.