Pareigų aprašymas Spausdinti

TARPTAUTINIŲ PROJEKTŲ VALDYMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

  I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Tarptautinių projektų valdymo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (specialistų grupės pareigybė).

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Vyriausiojo specialisto pareigybė skirta tinkamai vykdyti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) veiklą, susijusią su priskirtos tarptautinės finansinės paramos programos ir ją sudarančių projektų įgyvendinimu.

4. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

SPECIALūs REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų tarptautinės finansinės paramos programų ir (ar) projektų vadybos darbo patirtį;

5.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

5.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu ir šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis (MS Office programomis, interneto naršykle, elektroninio pašto programa);

5.5. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos bei kitos tarptautinės finansinės paramos administravimą ir įgyvendinimą, finansų valdymą, valstybės tarnybą bei viešąjį administravimą;

5.6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, pasirinkti problemų sprendimo būdus ir darbo metodus;

5.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti bei teikti išvadas, pagal kompetenciją priimti sprendimus, gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, analitiškai vertinti ir apibendrinti problemas.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO fUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir (ar) rengia tarptautinės finansinės paramos programų ir (ar) projektų pasiūlymus bei su pasiūlymais susijusius dokumentus;

6.2. pagal kompetenciją planuoja ir atlieka darbus reikalingus tinkamam priskirtos tarptautinės finansinės programos projektų veiklų įgyvendinimui;

6.3. pagal kompetenciją vykdo priskirtos tarptautinės finansinės programos projektų įgyvendinimo stebėseną;

6.4. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir teikia informaciją ministerijos strateginiam veiklos planui parengti ir tikslinti;

6.5. pagal kompetenciją rengia, tikslina ir saugo visus su programos ir projektų įgyvendinimu susijusius dokumentus;

6.6. pagal skyriaus kompetenciją teikia informaciją ministerijos metiniam veiklos planui parengti bei informaciją veiklos valdymo ir stebėsenos (monitoringo) bei veiklos vertinimo rodiklių efektyvumo informacinei sistemai (toliau – SAM IS) apie skyriui priskirtų veiklų įgyvendinimą;

6.7. rengia ir teikia programos reikalingus dokumentus atsakingoms institucijoms;

6.8. pagal kompetenciją rengia programos ir (ar) projektų įgyvendinimo ataskaitas nustatytais terminais;

6.9. pagal kompetenciją rengia ir registruoja informaciją apie programą ir (ar) projektus priskirtose sistemose;

6.10. pagal kompetenciją vykdo kitas priskirtas programos ir projektų administravimo funkcijas;

6.11. pagal kompetenciją dalyvauja įvairiose darbo grupėse bei komisijose;

6.12. rengia savo veiklos planus ir ataskaitas, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo;

6.13. laiku ir kokybiškai vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius kitus, nenuolatinio pobūdžio, ministerijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus žodžiu ir raštu, siekiant ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimo bei asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą.

_____________________________