Pareigų aprašymas Spausdinti

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

VYRIAUSIOJO PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IV pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Administracinis reglamentavimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrui padeda įgyvendinti sveikatos sistemos politikos tikslus, siūlo efektyvias priemones bei būdus nustatytiems sveikatos sistemos uždaviniams įgyvendinti, tobulina veiklos procesus, rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, taip pat teikia siūlymus ir koordinuoja jų įgyvendinimą, dalyvauja optimizuojant ir tobulinant sveikatos sistemos įstaigų ir Lietuvos sveikatos apsaugos ministerijos valdymą, ministerijos teisėkūros procesą.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

6. Koordinuoja išvadų dėl teisės aktų projektų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą arba prireikus rengia išvadas dėl teisės aktų projektų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo.

7. Koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklos vykdymo, koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą, arba prireikus rengia sprendimus ir atsakymus.

8. Koordinuoja su administraciniu reglamentavimu susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja su administraciniu reglamentavimu susijusią informaciją.

9. Koordinuoja teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimo stebėseną arba prireikus stebi teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimą.

10. Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl administracinio reglamentavimo rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl administracinio reglamentavimo.

11. Rengia ir teikia pasiūlymus su administraciniu reglamentavimu susijusiais klausimais.

12. Dalyvauja rengiant įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus susijusius su Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos subjektų tinklo optimizavimu, asmens sveikatos priežiūros, farmacinės veiklos, sveikatos draudimo, visuomenės sveikatos, psichikos sveikatos, netradicinės medicinos ir kitose srityse.

13. Pagal kompetenciją koordinuoja kaip įgyvendinama valstybės politika asmens sveikatos priežiūros, farmacinės veiklos, privalomojo sveikatos draudimo fondo, visuomenės sveikatos, psichikos sveikatos ir netradicinės medicinos bei kitose srityse.

14. Sveikatos apsaugos ministrui teikia siūlymus dėl ministerijos ir jo valdymo srityse veikiančių įstaigų veiklos optimizavimo, funkcijų konsolidavimo bei žmogiškųjų išteklių valdymo procesų efektyvumo didinimo.

15. Koordinuoja ministerijos ir ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų turto valdymo klausimus, teikia pasiūlymus dėl turto valdymo procesų tobulinimo.

16. Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant programas ir projektus, susijusius su sveikatos sistemos tobulinimu ir plėtra.

17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

18. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

18.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

18.2. studijų kryptis – teisė;

arba:

18.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

18.4. darbo patirtis – teisės srityje;

18.5. darbo patirties trukmė – 5 metai.

19. Atitikimas kitiems reikalavimams:

19.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

20. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

20.1. vertės visuomenei kūrimas – 4;

20.2. organizuotumas – 4;

20.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;

20.4. analizė ir pagrindimas – 5;

20.5. komunikacija – 4.

21. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

21.1. įžvalgumas – 4;

21.2. dalykinių ryšių tinklo kūrimas – 4;

21.3. įtaka – 4.