Pareigų aprašymas Spausdinti

SPAUDOS TARNYBOS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Spaudos tarnybos (toliau – tarnybos) specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Tarnybos specialisto pareigybė skirta dalyvauti užtikrinant Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) bendradarbiavimą su žiniasklaida ir visuomenės informavimą sveikatos apsaugos politikos ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro (toliau – ministras) valdymo srityje, Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo bei perspektyvaus valstybės politikos raidos planavimo sveikatos sistemoje viešumą.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

4. Šias pareigas einančio specialisto specialioji veiklos sritis – sveikatos apsaugos politikos bei Vyriausybės programos įgyvendinimo viešinimas.

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

5. Specialistas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. turėti patirties tvarkant dokumentaciją;

5.3. turėti patirties administruojant paskyras socialiniuose tinkluose;

5.4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos sistemos plėtros kryptis, tikslus ir uždavinius, visuomenės informavimą;

5.5. mokėti anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą B1 lygiu;

5.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

5.7. sugebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, mokėti dirbti kompiuteriu ir šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis („MS Office“ programinis paketas, internetas, elektroninis paštas);

5.8. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai pasirenkant problemų sprendimo būdus bei darbo metodus.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis specialistas vykdo šias funkcijas:

6.1. dalyvauja įgyvendinant visuomenės informavimą reglamentuojančius įstatymus ir kitus teisės aktus sveikatos politikos viešinime;

6.2. dalyvauja užtikrinant atvirą ir efektyvią ministro valdymo srities strateginės plėtros, Vyriausybės programos įgyvendinimo bei perspektyvaus valstybės politikos raidos planavimo sveikatos sistemoje viešinimo sklaidą;

6.3. dalyvauja organizuojant viešinimo, informacinius, konsultacinius renginius žiniasklaidai;

6.4. dalyvauja rengiant informacinius ir konsultacinius leidinius;

6.5. pagal kompetenciją administruoja ministerijos interneto svetainę ir paskyras socialiniuose tinkluose;

6.6. tvarko tarnybos dokumentaciją;

6.7. prižiūri tarnybos veiklai reikalingų paslaugų sutarčių įgyvendinimą;

6.8. pagal kompetenciją bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis sveikatos politikos komunikacijos klausimais;

6.9. pagal kompetenciją dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje, pasitarimuose ir posėdžiuose; 

6.10. pagal kompetenciją konsultuoja ministerijos administracijos padalinių darbuotojus;

6.11. užtikrina, kad viešai ir oficialiai tarnybos klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai ministerijos pozicijai;

6.12. vykdo su tarnybos funkcijomis susijusius kitus nenuolatinio pobūdžio vadovybės pavedimus, siekiant ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimo.

V SKYRIUS

PAVALDUMAS

7. Šias pareigas einantis specialistas tiesiogiai pavaldus tarnybos vedėjui.

–––––––––––––––––––––––––