Pareigų aprašymas Spausdinti

STRATEGINIO PLANAVIMO IR VALDYMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

Strateginio planavimo ir valdymo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga koordinuoti ir užtikrinti tinkamą, su ministerijos valdymo funkcijomis susijusią veiklą Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos (toliau – LNSS) viešųjų įstaigų teikiamų mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų stebėsenos srityje.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos (toliau – LNSS) viešųjų įstaigų (pagal įstaigų grupes) mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir gaunamų pajamų už mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas stebėsena, asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir jų apmokėjimo pažeidimų stebėsena.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis);

būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančiais sveikatos politikos formavimą ir įgyvendinimą, sveikatos priežiūros sistemos plėtros kryptis, tikslus ir uždavinius, dokumentų rengimo organizavimą, dokumentų valdymą, taip pat sveikatos apsaugą reglamentuojančius teisės aktus, kiek jie susiję su šios pareigybės vykdymu, gebėti juos taikyti praktiškai;

mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis, elektroniniu paštu);

 gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO darbuotojo FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

atlieka teisės aktų, reglamentuojančių asmens sveikatos priežiūros įstaigose teikiamas mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, stebėseną;

atlieka LNSS viešųjų įstaigų (pagal įstaigų grupes), teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, gaunamų pajamų už mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir jų struktūros stebėseną;

asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir jų apmokėjimo pažeidimų stebėseną;

dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje pateikdamas nuomonę ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais bei atstovaudamas ministerijai, kad būtų įgyvendintos šioms darbo grupėms ar komisijoms suformuluotos užduotys;

teikia konsultacijas pareigybės kompetencijai priskirtais klausimais, pagal kompetenciją rengia raštų, atsakymų į institucijų ar piliečių raštus ir kitų dokumentų projektus;

rengia savo veiklos planus ir ataskaitas, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo;

skyriaus vedėjo pavedimu, vykdo kitų skyriaus darbuotojų funkcijas jų atostogų, komandiruočių ar nedarbingumo metu;

vykdo ir kitus su ministerijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos tikslai.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

6.    Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui