Pareigų aprašymas Spausdinti

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS

MINISTRO PATARĖJAS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – VIII pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Administracinis reglamentavimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Vaistų bei farmacinės veiklos politikos formavimas.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą arba prireikus rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo.

6. Koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo nagrinėjimą arba prireikus nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo, koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą arba prireikus rengia sprendimus ir atsakymus.

7. Koordinuoja su administraciniu reglamentavimu susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja su administraciniu reglamentavimu susijusią informaciją.

8. Koordinuoja teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų priemonių ir programų įgyvendinimo stebėseną arba prireikus stebi teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimą.

9. Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl administracinio reglamentavimo rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl administracinio reglamentavimo.

10. Rengia ir teikia pasiūlymus su administraciniu reglamentavimu susijusiais klausimais.

11. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

12. Inicijuoja ir organizuoja, rengia, dalyvauja rengiant ir vertina LR teisės aktų projektus, reguliuojančius vaistų registraciją, pakuočių ženklinimą ir pakuotės lapelių rengimą, vaistų gamybą ir didmeninį platinimą, farmakologinį budrumą, farmacinę informaciją ir reklamą, farmacinės rūpybos klausimus.

13. Inicijuoja ir organizuoja, rengia, dalyvauja rengiant ir vertina LR teisės aktų projektus, reguliuojančius vaistų pardavimą (išdavimą) gyventojams, naudojantis informacinės visuomenės paslaugomis, kitose ES valstybėse išrašytų receptų pripažinimą, pakuočių apsaugos priemonių taikymą, tiriamųjų vaistų gamybą, veikliųjų medžiagų gamybą ir platinimą, valstybinę pirmiau nurodytų veiklų priežiūrą.

14. Inicijuoja ir organizuoja, rengia, dalyvauja rengiant ir vertina LR teisės aktų projektus, įgyvendinančius tarptautinėmis sutartimis prisiimtus įsipareigojimus dėl veiklos, susijusios su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis licencijavimo, importo ir eksporto reguliavimo.

15. Inicijuoja ir organizuoja, rengia, dalyvauja rengiant ir vertina LR teisės aktų projektus, reglamentuojančius farmacijos specialistų veiklą, farmacijos specialistų profesinės kompetencijos vertinimą, vaistų lygiagretų importą, neregistruotų vaistų tiekimą,  mažmeninę vaistų prekybą,   farmacinės paslaugos teikimą, farmacinės rūpybos vykdymą.

16. Dalyvauja formuojant vaistų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo ir kainodaros politiką, rengiant šią politiką įgyvendinančius LR teisės aktų projektus.

17. Atstovauja įstaigos pozicijai institucijose, įstaigose bei organizacijose arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigos pozicijai vaistų ir farmacinės veiklos politikos klausimais.

18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

19. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

19.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

19.2. studijų kryptis – farmacija (arba);

19.3. darbo patirtis – veiklos farmacinėje srityje patirtis;

19.4. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.