Pareigų aprašymas Spausdinti

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

ASMENS SVEIKTOS DEPARTAMENTO

PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR SLAUGOS SKYRIAUS

PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamento Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyriaus (toliau – skyrius) patarėjas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (specialistų grupės pareigybė).

2. Pareigybės lygis – A1.

3. Patarėjo pareigybė reikalinga įgyvendinti ilgalaikės priežiūros ir asmens sveikatos priežiūros koncepciją bei ilgalaikės priežiūros ir asmens sveikatos priežiūros modeliui įdiegti (vidutinio sudėtingumo veikla).

4. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4.  Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);

4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį sveikatos sistemos  srityje;

4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą ir sveikatos priežiūrą;

4.4. išmanyti sveikatos politikos, sveikatos teisės, sveikatos ekonomikos pagrindus, gebėti jais vadovautis;

4.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5.  Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

5.1. renka, analizuoja, sistemina ir apdoroja informaciją, reikalingą ministerijos darbuotojams, rengiantiems ministerijos raštų, dokumentų, teisės aktų projektus, reglamentuojančius (-siančius) ilgalaikę priežiūrą;

5.2. teikia siūlymus dėl ilgalaikės priežiūros koncepcijos bei rengia ilgalaikės priežiūros modelių įdiegimo Lietuvoje projektus;

5.3. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant strateginius dokumentus, programas, bendradarbiavimo sutarčių projektus, skirtus ilgalaikės priežiūros plėtrai;

5.4. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos strateginio veiklos plano rengime bei įgyvendinime ir teikia siūlymus, susijusius ilgalaikės priežiūros plėtra;

5.5. dalyvauja įgyvendinant Pasaulio sveikatos organizacijos rezoliucijas, Europos Tarybos ir kitų tarptautinių organizacijų rekomendacijas ilgalaikės priežiūros srityse klausimais Lietuvoje, dalyvauja rengiant Lietuvos pozicijas ir teikia pasiūlymus;

5.6. pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant bendradarbiavimą su tarptautinėmis organizacijomis, užsienio mokslo ir mokymo institucijomis, asociacijomis ir kt.;

5.7. pagal kompetenciją bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis, mokslo ir mokymo įstaigomis bei nevyriausybinio sektoriaus atstovais ir kitais fiziniais bei juridiniais asmenimis ilgalaikės priežiūros srityje;

5.7. analizuoja Europos Sąjungos, užsienio valstybių teisės aktus, Pasaulio sveikatos organizacijos, Europos Tarybos, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos, Europos komisijos ir kitų institucijų dokumentus ilgalaikės priežiūros srityje bei apibendrintą informaciją teikia ministerijos darbuotojams pagal kompetenciją;

5.8. pagal kompetenciją rengia atsakymų į gyventojų, įmonių, įstaigų ar organizacijų, asmenų skundus, prašymus, paklausimus projektus;

5.9. dalyvauja ministerijos ir kitų institucijų sudarytose komisijose, darbo grupėse bei  pagal kompetenciją konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis;

5.10. laiku bei kokybiškai vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo, departamento direktoriaus bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vadovybės pavedimus žodžiu ir raštu bei asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą.

–––––––––––––––––––––––