Pareigų aprašymas Spausdinti

ELEKTRONINĖS SVEIKATOS SISTEMOS IR INFORMACINIŲ IŠTEKLIŲ SKYRIAUS

PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

 

 

 

 

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – VIII pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

 

 

 

 

 

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS0

3. Pagrindinė veiklos sritis:0

3.1. sprendimų įgyvendinimas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA0

4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:0

4.1. E. sveikatos sistemos ir informacinių išteklių plėtra ir koordinavimas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

 

 

 

 

 

 

5. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.

6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

7. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo ir rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

8. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.

9. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

10. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.

11. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.

 

 

 

 

 

 

 

12. Dalyvauja koordinuojant e. sveikatos sistemos ir informacinių išteklių administravimą, eksploatavimą ir plėtrą.

13. Dalyvauja rengiant ministerijos programas, priemonių planus, e. sveikatos sistemos plėtros programas ir priemonių planus, koordinuoja jų įgyvendinimą.

14. Koordinuoja e. sveikatos sistemos plėtros projektų įgyvendinimą ir dalyvauja juos įgyvendinant.

15. Planuoja sveikatos sistemos duomenų atvėrimo bei pakartotinio panaudojimo veiklas, koordinuoja jų įgyvendinimą.

16. Atlieka su sveikatos sistema, susijusių duomenų rinkinių sudarymo stebėseną, apibendrintą informaciją teikia atsakingoms institucijoms.

17. Analizuoja su sveikatos sistema susijusių duomenų rinkinių sudarymą, teikia siūlymus ir konsultuoja su sveikatos sistema susijusių atvirų duomenų ir duomenų pakartotinio panaudojimo klausimais.

 

 

 

 

 

 

 

18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

19. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

19.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

19.2. studijų kryptis – informatika (arba);

19.3. studijų kryptis – visuomenės sveikata (arba);

19.4. studijų kryptis – teisė (arba);

arba:

 

19.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

19.6. darbo patirtis – sveikatos sistemos srityje;

19.7. darbo patirties trukmė – 2 metai.

 

 

20. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0

20.1. kalba – anglų;

 

20.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

21. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

21.1. komunikacija – 4;

21.2. analizė ir pagrindimas – 5;

21.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;

21.4. organizuotumas – 4;

21.5. vertės visuomenei kūrimas – 4.

 

22. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

22.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 4;

22.2. informacijos valdymas – 4;

22.3. įžvalgumas – 4.