Pareigų aprašymas Spausdinti

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

FARMACIJOS POLITIKOS SKYRIAUS

PATARĖJAS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

 

 

 

 

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – patarėjas (VIII lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

 

 

 

 

 

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS0

3. Administracinis reglamentavimas.

 

 

 

 

 

 

 

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA0

4. Vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių (toliau - MPP) kainodaros ir kompensavimo reglamentavimo sritis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

 

 

 

 

 

 

5. Apdoroja su administraciniu reglamentavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su administraciniu reglamentavimu susijusios informacijos apdorojimą.

6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

7. Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą.

8. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

9. Stebi teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimo stebėseną.

10. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl administracinio reglamentavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl administracinio reglamentavimo rengimą.

11. Rengia ir teikia pasiūlymus su administraciniu reglamentavimu susijusiais klausimais.

 

 

 

 

 

 

 

12. Koordinuoja ir dalyvauja formuojant vaistų ir MPP kompensavimo ir kainodaros politiką, rengiant šią politiką įgyvendinančius teisės aktų projektus; koordinuoja ir dalyvauja rengiant teisės aktus, reglamentuojančius kompensuojamųjų vaistų ir MPP išrašymą ir išdavimą mažas pajamas gaunantiems gyventojams.

13. Koordinuoja ir rengia analizes apie vaistų suvartojimą, kainų pasikeitimus, kurias panaudoja formuojant vaistų ir MPP kompensavimo ir kainodaros politiką; rengia metodinę medžiagą farmakoekonominės analizės klausimais.

14. Dalyvauja skyriaus kompetencijai priskirtos srities atitinkamų informacinių sistemų kūrime ir priežiūroje.

15. Pagal kompetenciją rengia, derina, pristato LR poziciją ES institucijose ir teikia siūlymus ES institucijose nagrinėjamais klausimais, dalyvauja ES institucijų komitetų ir darbo grupių veikloje, įvairiuose tarptautiniuose projektuose ir programose.

 

 

 

 

 

 

 

16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

17. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

17.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

17.2. studijų kryptis – medicina (arba);

17.3. studijų kryptis – farmacija (arba);

arba:

 

17.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

17.5. darbo patirtis – veiklos farmacinėje srityje patirtis ;

17.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.

 

 

18. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0

18.1. kalba – anglų arba vokiečių arba prancūzų;

 

18.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.