Pareigų aprašymas Spausdinti

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS

VICEMINISTRO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – I pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrui.

II SKYRIUS

FUNKCIJOS

3. Organizuoja Ministro Pirmininko, Vyriausybės ir ministro pavedimų vykdymą ir kontroliuoja jų vykdymą.

4. Organizuoja ir kontroliuoja teisės aktų projektų rengimą ir derinimą su suinteresuotomis institucijomis.

5. Kontroliuoja, ar rengiami teisės aktų projektai atitinka Vyriausybės programos nuostatas.

6. Ministro pavedimu atstovauja ministrui pristatydamas ir aptardamas ministro politines nuostatas ir sprendimus visuomenei, LR Seimo komitetuose, ministerijose, LR Vyriausybės posėdžiuose ir pasitarimuose.

7. Bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padaliniais, rengiančiais programų ir teisės aktų, atitinkančių ministerijos strateginius tikslus ir LR Vyriausybės programos nuostatas, projektus.

8. Bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, mokslo ir studijų institucijomis pagal priskirtą veiklos sritį.

9. Bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis ir įstaigomis, tarptautinėmis organizacijomis sprendžiant klausimus, susijusius su priskirta veiklos sritimi.

10. Ministro pavedimu vadovauja ar dalyvauja darbo grupių, komisijų, komitetų, tarybų veikloje.

11. Pagal kompetenciją perduoda ministro pavedimus ministerijos administracijos padaliniams, pavaldžioms institucijoms, kontroliuoja jų vykdomas užduotis.

12. Dalyvauja LR Seimo komitetų, LR Vyriausybės posėdžiuose ir pasitarimuose, kitų ministerijų ar kitų valstybės institucijų ir įstaigų organizuojamuose pasitarimuose sprendžiant klausimus, susijusius su priskirta veiklos sritimi.

13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

14. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

14.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas ar jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

14.2. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

15. Atitikimas kitiems reikalavimams:

15.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Visiškai slaptai“.