Pareigų aprašymas Spausdinti

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS

MINISTRO PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – VI pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrui.

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. administracinis reglamentavimas.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

4.1. teisė.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. Politikos formavimas korupcijos prevencijos ir kovos su šešėliu srityse.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. Bendradarbiavimas su Lietuvos Respublikos teisėsaugos bei kitomis kontrolės ir priežiūros institucijomis.

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklos vykdymo, koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą, arba prireikus rengia sprendimus ir atsakymus.

8. Koordinuoja su administraciniu reglamentavimu susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja su administraciniu reglamentavimu susijusią informaciją.

9. Koordinuoja teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimo stebėseną arba prireikus stebi teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimą.

10. Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl administracinio reglamentavimo rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl administracinio reglamentavimo.

11. Rengia ir teikia pasiūlymus su administraciniu reglamentavimu susijusiais klausimais.

12. Koordinuoja atstovavimą įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose arba prireikus atstovauja įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose ir koordinuoja susijusių dokumentų rengimą arba prireikus rengia susijusius dokumentus.

13. Koordinuoja skundų ir kitų dokumentų sudėtingais teisiniais klausimais nagrinėjimą arba prireikus nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais teisiniais klausimais, koordinuoja atsakymų rengimą arba prireikus rengia atsakymus.

14. Koordinuoja teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus vykdo teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą.

15. Koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų vertinimą arba prireikus vertina teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus, koordinuoja teisinių išvadų rengimą arba prireikus rengia teisines išvadas.

16. Teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo ar tobulinimo.

17. Koordinuoja su administraciniu reglamentavimu susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja su administraciniu reglamentavimu susijusią informaciją.

18. Ministro pavedimu analizuoja korupcijos prevencijos ir kovos su šešėliu teisės aktų rengimą formuojant politiką šiose srityse. Pagal kompetenciją analizuoja kaip įgyvendinama valstybės politika korupcijos prevencijos ir kovos su šešėliu srityse ministerijai pavaldžiose įstaigose.

19. Dalyvauja rengiant ministerijos strateginius veiklos planus, ministerijos metinius veiklos planus ir pagal kompetenciją užtikrina ministro valdymo srities strateginių tikslų atitiktį Europos Sąjungos bei kitų tarptautinių organizacijų nustatytiems prioritetams.

20. Teikia ministrui siūlymus dėl korupcijos prevencijos ir kovos su šešėliu procesų efektyvumo didinimo, korupcijai atsparios aplinkos skatinimo  ministerijoje ir ministro valdymo srityse veikiančiose įstaigose.

21. Analizuoja korupcijos prevencijos ir kontrolės sveikatos sistemoje programos įgyvendinimą sveikatos sistemos įstaigose, prireikus teikia siūlymus dėl jos tikslinimo.

22. Pagal kompetenciją koordinuoja ir kontroliuoja ministerijoje ir ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų strateginių veiklos planų (programų), ilgalaikių strategijų rengimą ir jų įgyvendinimą.

23. Bendradarbiauja su teisėsaugos bei kitomis priežiūros ir kontrolės  institucijomis.

24. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

25. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

26. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

26.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;