Pareigų aprašymas Spausdinti

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS

MINISTRO PADĖJĖJAS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyresnysis specialistas (X lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrui.

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Veiklos planavimas.

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

 

4. Sveikatos apsaugos ministro darbo organizavimas.

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

5. Padeda sveikatos apsaugos ministrui (toliau - ministras) organizuoti darbą: planuoja ir sudaro darbotvarkes, derina  rengiamų pasitarimų laiką, primena apie posėdžius, pasitarimus, būtinus susitikimus ir kitus renginius, kuriuose jis turi dalyvauti, informuoja apie darbo klausimais gautą informaciją, pateikia apibendrintą informaciją.

6. Teikia ministrui su tarnybinėmis komandiruotėmis susijusią medžiagą ir koordinuoja ministro išvykimo (grįžimo) į (iš) tarnybines (-ių) komandiruotes (-ių) procesą.

7. Kontroliuoja medžiagos, kurios reikia Vyriausybės pasitarimams ir posėdžiams, parengimą ir reikalingos informacijos iš Sveikatos apsaugos ministerijos administracijos padalinių  surinkimą.

8. Organizuoja Sveikatos apsaugos ministerijos vadovybės pasitarimus ir juose dalyvauja.

9. Prisideda prie Sveikatos apsaugos ministerijos reprezentacinių prekių įsigijimo proceso, vidaus komunikacijos  ir veiklos viešinimo renginių organizavimo.

10. Tvarko, kaupia ir saugo ministro informacinių dokumentų bylas.

11. Ministro pavedimu organizuoja susitikimus su suinteresuotų valstybės ir savivaldybių institucijų atstovais, įmonių atstovais, piliečiais bei kitais suinteresuotais asmenimis.

12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

13. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

13.1. išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;