Pareigų aprašymas Spausdinti

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

MINISTRO PADĖJĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – Nenustatomas.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. veiklos planavimas.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

4.1. sprendimų įgyvendinimas;

4.2. stebėsena ir analizė.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. Pagalba organizuojant Sveikatos apsaugos ministro veiklą.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. Dokumentų ir archyvų valdymas;

6.2. Pateiktos informacijos stebėsena ir analizė.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Padeda Sveikatos apsaugos ministrui organizuoti darbą: planuoja ir sudaro darbotvarkes, informuoja apie darbo klausimais gautą informaciją, derina rengiamų pasitarimų laiką, primena apie posėdžius, būtinus susitikimus ir kitus renginius, kuriuose jis turi dalyvauti, juos organizuoja, dalyvauja, esant poreikiui, rengia susitikimų protokolus bei rūpinasi susitikimams reikalingos medžiagos parengimu.

8. Prisideda prie Sveikatos apsaugos ministerijos reprezentacinių prekių įsigijimo proceso, vidaus komunikacijos ir veiklos viešinimo renginių organizavimo.

9. Tvarko, kaupia ir saugo sveikatos apsaugos ministro informacinių dokumentų bylas.

10. Organizuoja kartu su Strateginio planavimo ir valdymo skyriumi  Sveikatos apsaugos ministro vizitus Lietuvos Respublikoje bei rengia vizitus užsienio valstybėse ir organizuoja oficialių užsienio delegacijų ir užsienio svečių priėmimą pas Ministrą.

11. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją.

12. Rengia ir teikia informaciją su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais  klausimais rengimą ir teikimą.

13. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus.

14. Rengia ir teikia informaciją  su stebėsena  ir (ar) analize susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais.

15. Konsultuoja priskirtų sričių klausimais bei teikia metodinę pagalbą.

16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

17. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

17.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.