Pareigų aprašymas Spausdinti

 

 

TARPTAUTINIŲ PROJEKTŲ VALDYMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

  I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Tarptautinių projektų valdymo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (specialistų grupės pareigybė).

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Vyriausiojo specialisto pareigybė skirta tinkamai vykdyti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) veiklą, susijusią su priskirtos tarptautinės finansinės paramos programų ir jų projektų planavimu, administravimu, stebėsena ir lėšų planavimu.

4. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų Šveicarijos ir (ar) Norvegijos, ir (ar) kitos tarptautinės finansinės paramos programų ir (ar) projektų vadybos darbo patirtį;

5.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

5.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu ir šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis (MS Office programomis, interneto naršykle, elektroninio pašto programa);

5.5. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais tarptautinės finansinės paramos administravimą ir įgyvendinimą sveikatos apsaugos srityje, valstybės tarnybą bei viešąjį administravimą;

5.6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, pasirinkti problemų sprendimo būdus ir darbo metodus;

5.7. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir teikti išvadas, pagal kompetenciją priimti sprendimus, gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, analitiškai vertinti ir apibendrinti problemas.

 

iii SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO fUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir (ar) rengia tarptautinės finansinės paramos programų ir (ar) projektų pasiūlymus bei su pasiūlymais susijusius dokumentus;

6.2. pagal kompetenciją atlieka darbus ir rengia dokumentus, reikalingus tinkamai pasiruošti tarptautinės finansinės paramos programų ir jų projektų įgyvendinimui;

6.3. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant, tikslinant ir vertinant sutarčių ir (ar) kitų dokumentų projektus, susijusius su priskirtos tarptautinės paramos programų ir jų projektų vykdymu, įgyvendinimo kontrole;

6.4. prižiūri priskirtos tarptautinės finansinės paramos programų ir jų projektų įgyvendinimą, vykdo stebėseną bei kontrolę;

6.5. pagal kompetenciją administruoja priskirtos tarptautinės finansinės paramos programas ir projektus, rengia ataskaitas ir teikia išvadas;

6.6. pagal kompetenciją rengia ir (ar) dalyvauja rengiant priskirtos tarptautinės finansinės paramos programų ir jų projektų poveikio išvadas ir rekomendacijas;

6.7. pagal poreikį dalyvauja vykdant patikras priskirtos tarptautinės finansinės paramos programų projektų įgyvendinimo vietoje;

6.8. rengia, tikslina ir saugo visus su priskirtos tarptautinės finansinės paramos programų įgyvendinimu susijusius dokumentus;

6.9. pagal kompetenciją koordinuoja ir vykdo darbus, susijusius su priskirtos tarptautinės finansinės paramos programų ir jų projektų lėšų planavimu bei pateikimu atsakingoms institucijoms;

6.10. palaiko ryšius su priskirtos tarptautinės finansinės paramos programų ir (ar) projektų vykdytojais ir koordinuoja jų veiklą;

6.11. pagal kompetenciją analizuoja ir (ar) dalyvauja analizuojant priskirtos tarptautinės finansinės paramos programų ir jų projektų rodiklius bei jų pasiekimą;

6.12. pagal kompetenciją rengia ir teikia suinteresuotoms institucijoms informaciją apie priskirtos tarptautinės finansinės paramos programų ir (ar) jų projektų įgyvendinimą;

6.13. pagal kompetenciją dalyvauja įvairiose darbo grupėse bei komisijose;

6.14. rengia savo veiklos planus ir ataskaitas, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo;

6.15. laiku ir kokybiškai vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius kitus, nenuolatinio pobūdžio, ministerijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus žodžiu ir raštu, siekiant ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimo bei asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą.