Pareigų aprašymas Spausdinti

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

ELEKTRONINĖS SVEIKATOS SISTEMOS IR INFORMACINIŲ IŠTEKLIŲ SKYRIUS

PATARĖJAS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – patarėjas (VIII lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Politikos formavimas.

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. E. sveikatos sistemos ir informacinių išteklių koordinavimas ir įgyvendinimas.

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

5. Apdoroja su politikos formavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su politikos formavimu susijusios informacijos apdorojimą.

6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

7. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

8. Rengia ir teikia pasiūlymus su politikos formavimu susijusiais klausimais.

9. Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą.

10. Stebi teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų, priemonių bei programų įgyvendinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimo stebėseną.

11. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl politikos formavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl politikos formavimo rengimą.

 

12. Dalyvauja rengiant ministerijos programas, priemonių planus, e. sveikatos sistemos plėtros programas ir priemonių planus, koordinuoja jų įgyvendinimą.

13. Koordinuoja e. sveikatos sistemos plėtros projektų įgyvendinimą.

14. Teikia konsultacijas e. sveikatos sistemos plėtros projektų vykdytojams techniniais, organizaciniais, informacijos saugumo ir kibernetinio saugumo klausimais.

15. Dalyvauja koordinuojant ministerijos ir jos valdymo sričiai priklausančių įstaigų veiklą e. sveikatos sistemos ir informacinių išteklių, informacijos saugumo ir kibernetinio saugumo klausimais.

16. Inicijuoja ir koordinuoja sveikatos sistemos dalyvių apklausas e. sveikatos sistemos ir informacinių išteklių, informacijos saugumo ir kibernetinio saugumo klausimais ir analizuoja apklausų rezultatus.

 

17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

18. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

18.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

18.2. studijų kryptis – informatika;

18.3. studijų kryptis – informacijos sistemos;

18.4. studijų kryptis – medicinos technologijos;

18.5. studijų kryptis – teisė;

arba:

18.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

18.7. darbo patirtis – elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) politikos srities patirtis;

18.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.

19. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0

19.1. kalba – anglų;

19.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

20. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

20.1. vertės visuomenei kūrimas – 4;

20.2. organizuotumas – 4;

20.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;

20.4. analizė ir pagrindimas – 4;

20.5. komunikacija – 4.

21. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

21.1. įžvalgumas – 4;

21.2. informacijos valdymas – 4;

21.3. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 4.