Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialistas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
2. turėti patirties tvarkant dokumentaciją;
3. turėti patirties administruojant paskyras socialiniuose tinkluose;
4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos sistemos plėtros kryptis, tikslus ir uždavinius, visuomenės informavimą; 
5. mokėti anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą B1 lygiu;
6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
7. sugebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, mokėti dirbti kompiuteriu ir šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis („MS Office“ programinis paketas, internetas, elektroninis paštas);
8. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai pasirenkant problemų sprendimo būdus bei darbo metodus.

 

Šias pareigas einantis specialistas vykdo šias funkcijas:
1. dalyvauja įgyvendinant visuomenės informavimą reglamentuojančius įstatymus ir kitus teisės aktus sveikatos politikos viešinime;
2. dalyvauja užtikrinant atvirą ir efektyvią ministro valdymo srities strateginės plėtros, Vyriausybės programos įgyvendinimo bei perspektyvaus valstybės politikos raidos planavimo sveikatos sistemoje viešinimo sklaidą;
3. dalyvauja organizuojant viešinimo, informacinius, konsultacinius renginius žiniasklaidai;
4. dalyvauja rengiant informacinius ir konsultacinius leidinius;
5. pagal kompetenciją administruoja ministerijos interneto svetainę ir paskyras socialiniuose tinkluose;
6. tvarko tarnybos dokumentaciją;
7. prižiūri tarnybos veiklai reikalingų paslaugų sutarčių įgyvendinimą;
8. pagal kompetenciją bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis sveikatos politikos komunikacijos klausimais;
9. pagal kompetenciją dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje, pasitarimuose ir posėdžiuose;  
10. pagal kompetenciją konsultuoja ministerijos administracijos padalinių darbuotojus;
11. užtikrina, kad viešai ir oficialiai tarnybos klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai ministerijos pozicijai;
12. vykdo su tarnybos funkcijomis susijusius kitus nenuolatinio pobūdžio vadovybės pavedimus, siekiant ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimo.