Pareigų aprašymas Spausdinti

ASMENS SVEIKATOS DEPARTAMENTO

PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR SLAUGOS SKYRIAUS

PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Asmens sveikatos departamento (toliau – departamentas) Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyriaus (toliau – skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2. Skyriaus patarėjo pareigybė reikalinga skyriui pavestų uždavinių šeimos gydytojo komandos naujų paslaugų teikimo, prevencinių sveikatos priežiūros programų srityse įgyvendinimui užtikrinti.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – šeimos gydytojo komandos naujų paslaugų teikimo, prevencinių sveikatos priežiūros programų ir kitų asmens sveikatos priežiūros paslaugų įgyvendinimo užtikrinimo – funkcijas.

 

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį medicinos studijų krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);

4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį asmens sveikatos priežiūros įstaigoje bei ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį asmens sveikatos priežiūros politikos formavimo srityje;

4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą šeimos medicinos, prevencinių sveikatos priežiūros programų, integruotos sveikatos priežiūros ir kitose pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos srityse;

4.4. mokėti rengti ir vertinti sveikatos priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų projektus;

4.5. mokėti anglų ar vokiečių, ar prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

4.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

4.7. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

4.8. gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis;

4.9. būti susipažinusiam su Europos Sąjungos, Pasaulio sveikatos organizacijos ir kitų šalių norminiais dokumentais, reglamentuojančiais asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą šeimos medicinos, prevencinių sveikatos priežiūros programų, integruotos sveikatos priežiūros ir kitose pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos srityse teikimą.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. rengia bei vertina teisės aktų, kitų dokumentų, reglamentuojančių asmens sveikatos priežiūros paslaugų (šeimos gydytojo komandos naujų paslaugų teikimo, prevencinių sveikatos priežiūros programų ir kitose pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos srityse) teikimą, projektus;

5.2. analizuoja ir rengia šeimos gydytojo komandos naujų paslaugų teikimo, prevencinių sveikatos priežiūros programų, kokybės (tinkamumo) reikalavimų nustatymo, projektus;

5.3. analizuoja, kaip ministerijai pavaldžiose įstaigose įgyvendinama valstybės politika šeimos gydytojo komandos naujų paslaugų teikimo, prevencinių sveikatos priežiūros programų paslaugų srityse;

5.4. dalyvauja rengiant šeimos gydytojo komandos naujų paslaugų teikimo, prevencinių sveikatos priežiūros programų paslaugų licencijavimą;

5.5. analizuoja ir dalyvauja rengiant šeimos gydytojo komandos naujų paslaugų teikimo, prevencinių sveikatos priežiūros programų ir kitų pirminės sveikatos dokumentų projektus;     

5.6. pagal kompetenciją nagrinėja klausimus, susijusius su asmens sveikatos priežiūros paslaugų (šeimos gydytojo komandos naujų paslaugų teikimo, prevencinių sveikatos priežiūros programų ir kitose pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos srityse) teikimu bei šias sritis reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimu, rengia atsakymų į asmenų skundus, prašymus, paklausimus projektus;

5.7. pagal kompetenciją konsultuoja sveikatos priežiūros specialistus asmens sveikatos priežiūros, apimančios šeimos gydytojo komandos naujų paslaugų teikimo, prevencinių sveikatos priežiūros programų ir kitas pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos paslaugas, reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo klausimais;

5.8. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis nagrinėjant asmens sveikatos priežiūros paslaugų (šeimos gydytojo komandos naujų paslaugų teikimo, prevencinių sveikatos priežiūros programų ir kitose pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos srityse) teikimą;

5.9. pagal kompetenciją bendradarbiauja su gydytojų draugijomis, kitomis Lietuvos bei užsienio šalių organizacijomis;

5.10. dalyvauja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir kitų institucijų (Lietuvos ir užsienio) sudaromų darbo grupių ir komisijų veikloje;

5.11. dalyvauja skyriaus veiklos planų ir ataskaitų rengime, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo;

5.12. vykdo ir kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos tikslai.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

___________________________