Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį socialinio darbo studijų krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis); 
2. turėti darbo patirties sveikatos sistemos srityje;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimą;
4. mokėti rengti ir vertinti sveikatos priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų projektus;
5. mokėti anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
7. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
8. gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis;
9. būti susipažinusiam su Europos Sąjungos, Pasaulio sveikatos organizacijos ir kitų šalių norminiais dokumentais, reglamentuojančiais asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. rengia bei vertina teisės aktų, kitų dokumentų, reglamentuojančių asmens sveikatos priežiūros paslaugų neurologijos, neurochirurgijos, transplantacijos, organų donorystės, urologijos, nefrologijos ir kitų specializuotos sveikatos priežiūros paslaugų srityse teikimą, projektus;
2. analizuoja ir rengia asmens sveikatos priežiūros paslaugų neurologijos, neurochirurgijos, transplantacijos, organų donorystės, urologijos, nefrologijos ir kitose specializuotos sveikatos priežiūros paslaugų srityse poreikių, sveikatos priežiūros išteklių, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo, kokybės (tinkamumo) reikalavimų nustatymo, projektus;
3. analizuoja, kaip ministerijai pavaldžiose įstaigose įgyvendinama valstybės politika asmens sveikatos priežiūros paslaugų neurologijos, neurochirurgijos, transplantacijos, organų donorystės, urologijos, nefrologijos ir kitų specializuotos sveikatos priežiūros paslaugų srityse;
4. dalyvauja rengiant asmens sveikatos priežiūros paslaugų neurologijos, neurochirurgijos, transplantacijos, organų donorystės, urologijos, nefrologijos ir kitų specializuotos sveikatos priežiūros paslaugų licencijavimą reglamentuojančių teisės aktų projektus;
5. analizuoja ir dalyvauja rengiant asmens sveikatos priežiūros paslaugų neurologijos, neurochirurgijos, transplantacijos, organų donorystės, urologijos, nefrologijos ir kitų specializuotos sveikatos priežiūros specialistų poreikio planavimo ir kvalifikacijos tobulinimo dokumentų projektus;
6. pagal kompetenciją nagrinėja klausimus, susijusius su asmens sveikatos priežiūros paslaugų neurologijos, neurochirurgijos, transplantacijos, organų donorystės, urologijos, nefrologijos ir kitose specializuotos sveikatos priežiūros srityse teikimu bei šias sritis reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimu, rengia atsakymų į asmenų skundus, prašymus, paklausimus projektus;
7. pagal kompetenciją konsultuoja sveikatos priežiūros specialistus asmens sveikatos priežiūros, apimančios asmens sveikatos priežiūros paslaugų neurologijos, neurochirurgijos, transplantacijos, organų donorystės, urologijos, nefrologijos ir kitas specializuotos sveikatos priežiūros paslaugas reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo klausimais;
8. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis nagrinėjant asmens sveikatos priežiūros paslaugų neurologijos, neurochirurgijos, transplantacijos, organų donorystės, urologijos, nefrologijos ir kitose specializuotos sveikatos priežiūros srityse;
9. pagal kompetenciją bendradarbiauja su gydytojų draugijomis, kitomis Lietuvos bei užsienio šalių organizacijomis;
10. dalyvauja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir kitų institucijų (Lietuvos ir užsienio) sudaromų darbo grupių ir komisijų veikloje;
11. skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus;
12. dalyvauja skyriaus veiklos planų ir ataskaitų rengime, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo;
13. vykdo ir kitus su ministerijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos tikslai.