Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį sveikatos mokslų studijų krypčių grupės išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis); 
2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį sveikatos sistemos srityje;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimą;
4. mokėti rengti ir vertinti sveikatos priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų projektus;
5. mokėti anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
7. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
8. gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis;
9. būti susipažinusiam su Europos Sąjungos, Pasaulio sveikatos organizacijos ir kitų šalių norminiais dokumentais, reglamentuojančiais asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. rengia bei vertina teisės aktų, kitų dokumentų, reglamentuojančių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kardiologijos, anesteziologijos-reanimatologijos, kardiochirurgijos, kraujagyslių chirurgijos ir kitų specializuotos sveikatos priežiūros paslaugų srityse teikimą, projektus;
2. analizuoja ir rengia asmens sveikatos priežiūros paslaugų kardiologijos, anesteziologijos-reanimatologijos, kardiochirurgijos, kraujagyslių chirurgijos ir kitose specializuotos sveikatos priežiūros paslaugų srityse poreikių, sveikatos priežiūros išteklių, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo, kokybės (tinkamumo) reikalavimų nustatymo, projektus;
3. analizuoja, kaip ministerijai pavaldžiose įstaigose įgyvendinama valstybės politika asmens sveikatos priežiūros paslaugų kardiologijos, anesteziologijos-reanimatologijos, kardiochirurgijos, kraujagyslių chirurgijos ir kitų specializuotos sveikatos priežiūros paslaugų srityse;
4. dalyvauja rengiant asmens sveikatos priežiūros paslaugų kardiologijos, anesteziologijos-reanimatologijos, kardiochirurgijos, kraujagyslių chirurgijos ir kitų specializuotos sveikatos priežiūros paslaugų licencijavimą reglamentuojančių teisės aktų projektus;
5. analizuoja ir dalyvauja rengiant asmens sveikatos priežiūros paslaugų kardiologijos, anesteziologijos-reanimatologijos, kardiochirurgijos, kraujagyslių chirurgijos ir kitų specializuotos sveikatos priežiūros specialistų poreikio planavimo ir kvalifikacijos tobulinimo dokumentų projektus;
6. pagal kompetenciją nagrinėja klausimus, susijusius su asmens sveikatos priežiūros paslaugų kardiologijos, anesteziologijos-reanimatologijos, kardiochirurgijos, kraujagyslių chirurgijos ir kitose specializuotos sveikatos priežiūros srityse teikimu bei šias sritis reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimu, rengia atsakymų į asmenų skundus, prašymus, paklausimus projektus;
7. pagal kompetenciją konsultuoja sveikatos priežiūros specialistus asmens sveikatos priežiūros, apimančios asmens sveikatos priežiūros paslaugų kardiologijos, anesteziologijos-reanimatologijos, kardiochirurgijos, kraujagyslių chirurgijos ir kitas specializuotos sveikatos priežiūros paslaugas, reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo klausimais;
8. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis nagrinėjant asmens sveikatos priežiūros paslaugų kardiologijos, anesteziologijos-reanimatologijos, kardiochirurgijos, kraujagyslių chirurgijos ir kitose specializuotos sveikatos priežiūros srityse;
9. pagal kompetenciją bendradarbiauja su gydytojų draugijomis, kitomis Lietuvos bei užsienio šalių organizacijomis;
10. dalyvauja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir kitų institucijų (Lietuvos ir užsienio) sudaromų darbo grupių ir komisijų veikloje;
11. skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus;
12. dalyvauja skyriaus veiklos planų ir ataskaitų rengime, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo;
13. vykdo ir kitus su ministerijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos tikslai.