Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių mokslų studijų krypčių grupės išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis); 
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį sveikatos sistemos srityje;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimą;
4. mokėti rengti ir vertinti sveikatos priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų projektus;
5. mokėti anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
7. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
8. gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis;
9. būti susipažinusiam su Europos Sąjungos, Pasaulio sveikatos organizacijos ir kitų šalių norminiais dokumentais, reglamentuojančiais asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. rengia bei vertina teisės aktų, kitų dokumentų, reglamentuojančių asmens sveikatos priežiūros paslaugų sporto medicinos, karo medicinos, sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ekstremalių situacijų atvejais, asmens sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūros, veiklos analizės, specializuotų sveikatos priežiūros paslaugų konsolidavimo ir kitų specializuotos sveikatos priežiūros paslaugų srityse teikimą, projektus;
2. analizuoja ir rengia sporto medicinos, karo medicinos, sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ekstremalių situacijų atvejais, asmens sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūros, veiklos analizės, specializuotų sveikatos priežiūros paslaugų konsolidavimo ir kitų specializuotos sveikatos priežiūros paslaugų srityse paslaugų poreikių, sveikatos priežiūros išteklių, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo, kokybės (tinkamumo) reikalavimų nustatymo, projektus;
3. analizuoja, kaip ministerijai pavaldžiose įstaigose įgyvendinama valstybės politika sporto medicinos, karo medicinos, sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ekstremalių situacijų atvejais, asmens sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūros, veiklos analizės, specializuotų sveikatos priežiūros paslaugų konsolidavimo ir kitų specializuotos sveikatos priežiūros paslaugų srityse;
4. dalyvauja rengiant sporto medicinos, karo medicinos, sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ekstremalių situacijų atvejais ir kitų specializuotos sveikatos priežiūros paslaugų licencijavimą reglamentuojančių teisės aktų projektus;
5. analizuoja ir dalyvauja rengiant sporto medicinos, karo medicinos, sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ekstremalių situacijų atvejais ir kitų specializuotos sveikatos priežiūros specialistų poreikio planavimo ir kvalifikacijos tobulinimo dokumentų projektus;    
6. pagal kompetenciją nagrinėja klausimus, susijusius su asmens sveikatos priežiūros paslaugų sporto medicinos, karo medicinos, sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ekstremalių situacijų atvejais, asmens sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūros, veiklos analizės, specializuotų sveikatos priežiūros paslaugų konsolidavimo ir kitose specializuotos sveikatos priežiūros srityse teikimu bei šias sritis reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimu, rengia atsakymų į asmenų skundus, prašymus, paklausimus projektus;
7. pagal kompetenciją konsultuoja sveikatos priežiūros specialistus asmens sveikatos priežiūros, apimančios sporto medicinos, karo medicinos, sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ekstremalių situacijų atvejais, asmens sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūros, veiklos analizės, specializuotų sveikatos priežiūros paslaugų konsolidavimo ir kitas specializuotos sveikatos priežiūros paslaugas, reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo klausimais;
8. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis nagrinėjant asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą sporto medicinos, karo medicinos, sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ekstremalių situacijų atvejais, asmens sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūros, veiklos analizės, specializuotų sveikatos priežiūros paslaugų konsolidavimo ir kitose specializuotos sveikatos priežiūros srityse;
9. pagal kompetenciją bendradarbiauja su gydytojų draugijomis, kitomis Lietuvos bei užsienio šalių organizacijomis;
10. dalyvauja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir kitų institucijų (Lietuvos ir užsienio) sudaromų darbo grupių ir komisijų veikloje;
11. skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus;
12. dalyvauja skyriaus veiklos planų ir ataskaitų rengime, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo;
13. vykdo ir kitus su ministerijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos tikslai.