Pareigų aprašymas Spausdinti

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) ar vientisųjų studijų (magistro kvalifikacinis laipsnis) teisės studijų krypties išsilavinimą;

2. turėti  ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo patirtį;

3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos sveikatos sistemos veiklą bei struktūrą, valstybės tarnybos bei sutartinius darbo santykius, viešąjį administravimą, Lietuvos Respublikos teismų sistemą, civilinį, administracinį ir baudžiamąjį procesus. Būti susipažinusiam su pagrindinėmis Europos Sąjungos steigiamųjų sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis Europos Sąjungos įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką, kitas susijusias nuostatas;

4. mokėti rengti ir vertinti teisės aktų ir sutarčių projektus bei kitus dokumentus;

5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti bei teikti išvadas;

6. gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu ir naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis (MS Office programos, internetas, elektroninis paštas).

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. atstovauja ministerijai teismuose ir kitose institucijose, įstaigose ar įmonėse;

2. rengia procesinius dokumentus, sutarčių projektus bei kitus dokumentus;

3. pagal kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant teisės aktų projektus;

4. dalyvauja ministerijos ir kitų institucijų sudarytose komisijose bei darbo grupėse;

5. rengia atsakymų į gyventojų, įmonių, įstaigų ar organizacijų skundus, prašymus, paklausimus projektus;

6. bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis, sprendžiant pavestas užduotis;

7. vertina ministerijos administracijos padalinių ir įstaigų prie ministerijos parengtus raštus Seimui, Respublikos Prezidentui, Vyriausybei, ministerijoms, Europos Sąjungos institucijoms, kitoms įstaigoms bei institucijoms, fiziniams bei juridiniams asmenims;

8. rengia, analizuoja, teikia išvadas bei siūlymus dėl sutarčių bei kitų dokumentų;

9. teikia ministerijos administracijos padalinių ir įstaigų prie ministerijos vadovams ir kitiems darbuotojams konsultacijas atstovavimo ir teisės aktų taikymo klausimais;

10. dalyvauja įgyvendinant ministerijai pavaldžių asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų administracinės veiklos priežiūrą;

11. pavaduoja skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ar nedarbingumo metu;

12. teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos efektyvumo gerinimo;

13. vykdo ir kitus su ministerijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos tikslai.