Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį žmogiškųjų išteklių valdymo srityje;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir darbo santykius;

4. gebėti taikyti praktikoje teisės aktų, reglamentuojančių darbo santykius ir valstybės tarnybą, reikalavimus;

5. mokėti analizuoti, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų projektų ir dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti „MS Office“ programiniu paketu.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1. organizuoja ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau kartu – darbuotojai) ir esant poreikiui ministerijai pavaldžių įstaigų vadovų priėmimo konkursus;

2. organizuoja ir koordinuoja vidaus teisės aktų bei kitų darbo dokumentų dėl ministerijos darbuotojų, ministerijai pavaldžių įstaigų vadovų skyrimo, perkėlimo į kitas pareigas, atleidimo, skatinimo, rengimą ir užtikrina perdavimą Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui;

3. koordinuoja ministerijos valstybės tarnautojų ir įstaigų prie ministerijos vadovų tarnybinės veiklos vertinimą ir perduoda duomenis Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui;

4. pagal kompetenciją vertina ministerijos darbuotojų pareigybių aprašymus, ministerijai pavaldžių įstaigų vadovų pareigybinius nuostatus ir pareigybių aprašymus, atlieka ministerijos pareigybių analizę, rengia pareigybių sąrašus;

5. registruoja dokumentų projektus personalo administravimo klausimais;

6. pagal kompetenciją dalyvauja nustatant ministerijos žmogiškųjų išteklių vystymo ir tobulinimo kryptis, perspektyvas, strategiją, užtikrina jų įgyvendinimą, taip pat teikia siūlymus dėl ministerijos personalo adaptavimo bei motyvavimo sistemų tobulinimo;

7. organizuoja ir atlieka ministerijos darbuotojų apskaitą, rengia statistines ataskaitas;

8. nagrinėja kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pateiktus derinti Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų projektus žmogiškųjų išteklių valdymo srityje ir teikia dėl jų išvadas bei pasiūlymus;

9. vertina ministerijos administracijos padalinių ir ministerijai pavaldžių įstaigų parengtus raštus, skirtus Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijai, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, ministerijoms, kitiems juridiniams bei fiziniams asmenims, teisės aktų projektų rengimo ir kitais klausimais žmogiškųjų išteklių valdymo srityje;

10. pagal kompetenciją dalyvauja nagrinėjant asmenų prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;

11. dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje, pasitarimuose žmogiškųjų išteklių klausimais, esant pavedimui, juos protokoluoja;

12. pagal kompetenciją teikia ministerijos administracijos padaliniams ir ministerijai pavaldžioms įstaigoms metodinę pagalbą;

13. formuoja bylas bei jose kaupia, sistemina, saugo dokumentus, susijusius su šiame pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų vykdymu, ruošia jas perduoti į archyvą ir teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais perduoda į ministerijos archyvą pagal patvirtintą Sveikatos apsaugos ministerijos dokumentacijos planą;

14. vykdo ir kitus su ministerijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos tikslai.