Pareigų aprašymas Spausdinti

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

TEISĖS SKYRIAUS

PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – VIII pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus patarėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Personalo valdymas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir ministerijai pavaldžių įstaigų vadovų personalo valdymas, įgyvendinant valstybės tarnybos ir darbo pagal darbo sutartis santykius.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Apdoroja su personalo valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su personalo valdymu susijusios informacijos apdorojimą.

6. Rengia ir teikia informaciją sudėtingais personalo valdymo klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos sudėtingais personalo valdymo klausimais rengimą ir teikimą.

7. Rengia teisės aktų projektus ir kitus su personalo valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų su personalo valdymu susijusių dokumentų rengimą.

8. Rengia ir teikia pasiūlymus su personalo valdymu susijusiais klausimais.

9. Vykdo kitas personalo administravimo veiklas arba prireikus koordinuoja kitų personalo administravimo veiklų vykdymą.

10. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

11. Kuria ir įgyvendina personalo skatinimo ir motyvacijos sistemą arba prireikus koordinuoja personalo skatinimo ir motyvacijos sistemos kūrimą ir įgyvendinimą.

12. Organizuoja personalo mokymus ir kvalifikacijos kėlimą arba prireikus koordinuoja personalo mokymų ir kvalifikacijos kėlimo organizavimą.

13. Nagrinėja kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pateiktus derinti Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų projektus žmogiškųjų išteklių valdymo srityje ir teikia dėl jų išvadas bei pasiūlymus.

14. Vertina ministerijos administracijos padalinių ir ministerijai pavaldžių įstaigų parengtus raštus, skirtus Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijai, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, ministerijoms, kitiems juridiniams bei fiziniams asmenims, teisės aktų projektų rengimo ir kitais klausimais žmogiškųjų išteklių valdymo srityje.

15. Formuoja bylas bei jose kaupia, sistemina, saugo dokumentus, susijusius su šiame pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų vykdymu, ruošia jas perduoti į archyvą ir teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais perduoda į ministerijos archyvą pagal patvirtintą Sveikatos apsaugos ministerijos dokumentacijos planą.

16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

17. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

17.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

17.2. studijų kryptis – teisė (arba);

17.3. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

17.4. studijų kryptis – žmonių išteklių vadyba (arba);

arba:

17.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

17.6. darbo patirtis – žmogiškųjų išteklių srities patirtis;

17.7. darbo patirties trukmė – 2 metai.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

18. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

18.1. komunikacija – 5;

18.2. analizė ir pagrindimas – 4;

18.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;

18.4. organizuotumas – 4;

18.5. vertės visuomenei kūrimas – 4.

19. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

19.1. informacijos valdymas – 4.

20. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

20.1. žmogiškųjų išteklių valdymas – 4.