Pareigų aprašymas Spausdinti

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

STRATEGINIO PLANAVIMO IR VALDYMO SKYRIUS

PATARĖJAS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – patarėjas (VIII lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Politikos formavimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Sveikatos žmogiškieji ištekliai.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Apdoroja su politikos formavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su politikos formavimu susijusios informacijos apdorojimą.

6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

7. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

8. Rengia ir teikia pasiūlymus su politikos formavimu susijusiais klausimais.

9. Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą.

10. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl politikos formavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl politikos formavimo rengimą.

11. Stebi teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų, priemonių bei programų įgyvendinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimo stebėseną.

12. Teikia pasiūlymus dėl sveikatos priežiūros žmogiškųjų išteklių ir jų  poreikio stebėsenos.

13. Koordinuoja bendradarbiavimą su Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, ministerijomis, kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis sveikatos priežiūros žmogiškųjų išteklių poreikių planavimo ir valdymo klausimais.

14. Teikia pasiūlymus tvirtinant rezidentūros bazes bei dalyvauja rezidentus paskirstant po rezidentūros bazes.

15. Pagal veiklos sritį bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, tarptautinėmis organizacijomis ir institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis, mokslo ir studijų, kitomis institucijomis.

16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

17. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

17.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

17.2. studijų kryptis – žmonių išteklių vadyba (arba);

17.3. studijų kryptis – vadyba (arba);

17.4. studijų kryptis – medicina (arba);

17.5. studijų kryptis – visuomenės sveikata (arba);

arba:

17.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

17.7. darbo patirtis – žmogiškųjų išteklių srities patirtis;

17.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.

18. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0

18.1. kalba – anglų;

18.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

19. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

19.1. komunikacija – 4;

19.2. analizė ir pagrindimas – 5;

19.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;

19.4. organizuotumas – 4;

19.5. vertės visuomenei kūrimas – 4.

20. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

20.1. informacijos valdymas – 4.

21. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

21.1. žmogiškųjų išteklių valdymas – 4.