Pareigų aprašymas Spausdinti

Paregybės specializacija:

4. Tinkamo atstovavimo Europos Sąjungoje koordinavimas ir užtikrinimas.

 

Specialistas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

19. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

19.1. darbo patirtis – tarptautinio bendradarbiavimo srities patirtis;

19.2. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.

20. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

20.1. kalba – anglų;

20.2. kalbos mokėjimo lygis – C1.

 

Šias pareigas einantis specialistas vykdo šias funkcijas:

5. Apdoroja su tarptautinių ryšių palaikymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

6. Atstovauja įstaigai santykiuose su kitų užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigai santykiuose su kitų užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis.

7. Bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja bendradarbiavimą su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis.

8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

9. Organizuoja bendradarbiavimą su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis organizavimą.

10. Rengia ir teikia pasiūlymus su tarptautiniais ryšiais susijusiais klausimais.

11. Organizuoja užsienio valstybių delegacijų ir atstovų priėmimą arba prireikus koordinuoja užsienio valstybių delegacijų ir atstovų priėmimo organizavimą.

12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl tarptautinių ryšių užmezgimo, palaikymo, plėtros arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl tarptautinių ryšių užmezgimo, palaikymo, plėtros rengimą.

13. Rengia užsienio valstybių institucijų bei organizacijų delegacijų ir atstovų vizitų programas, darbotvarkes ir kitus susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja užsienio valstybių institucijų bei organizacijų delegacijų ir atstovų vizitų programų, darbotvarkių ir kitų susijusių dokumentų rengimą.

14. Analizuoja Europos Sąjungos sveikatos politiką, teikia išvadas ir pasiūlymus ministerijos vadovybei.

15. Analizuoja informaciją apie Europos Sąjungos valstybių narių sveikatos politiką, priimamus ir rengiamus teisės aktus, sveikatinimo sričių programas, išvadas bei jų įgyvendinimo praktiką.

16. Koordinuoja Europos Semestro rekomendacijų įgyvendinimo sveikatos priežiūros srityje procesą.

17. Analizuoja ES Tarybai pirmininkaujančių šalių programas, prioritetus, pasiektus jų pirmininkavimo rezultatus, rengia apibendrinimus ir kitą su tuo susijusią informaciją.

18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.