Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);

2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų patirtį sveikatos politikos formavimo srityje bei ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį.

3. mokėti anglų ir rusų kalbas ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybos santykius, viešąjį administravimą, strateginį planavimą, sveikatos sistemos politikos formavimą ir įgyvendinimą, sveikatos sistemos valdymo principus;

5. būti susipažinusiam su Europos Sąjungos, tarptautinių organizacijų aktais ir dokumentais, reglamentuojančiais tarptautinį bendradarbiavimą;

6. būti susipažinusiam su Europos Sąjungos institucijų struktūra, jų veikla, sprendimų priėmimo tvarka;

7. išmanyti tarptautinį protokolą;

8. išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles, tarptautinių sutarčių sudarymo taisykles;

9. mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias rengiant bei redaguojant dokumentus;

10. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti dirbti kompiuteriu  ir šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis (MS Office programinis paketas, internetas, elektroninis paštas);

11. turėti puikius bendravimo įgūdžius, mokėti organizuoti darbą, suprasti žmogiškųjų išteklių valdymo principus, sugebėti savarankiškai priimti sprendimus.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. vadovauja skyriui, planuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja skyriaus veiklą, įgyvendinant skyriui pavestas funkcijas;

2. sprendžia skyriaus kompetencijai priklausančius ministerijos veiklos sričių politikos prioritetų formavimo, strateginio valdymo, ES reikalų koordinavimo ir tarptautinio bendradarbiavimo klausimus;

3. inicijuoja bei organizuoja skyriaus kompetencijai priskirtų reglamentuojančių teisės aktų rengimą;

4. kontroliuoja, kaip ministerijai pavaldžiose įstaigose įgyvendinami valstybės politikos prioritetai sveikatos apsaugos srityje;

5. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis sprendžiant skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus;

6. bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis, ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja ministerijai Lietuvoje ir užsienyje skyriaus kompetencijos klausimais;

7. pagal kompetenciją koordinuoja ir dalyvauja rengiant ministerijos strateginius veiklos planus, sudarant ministerijos veiklos priemonių planus numatytiems tikslams pasiekti bei įgyvendinant ministerijos strateginio veiklos plano priemones;

8. užtikrina, kad ministerijai pavaldžių įstaigų metiniai veiklos planai atitiktų ministerijos strateginio plano nuostatas, organizuoja ir koordinuoja metinių veiklos planų įgyvendinimo stebėseną;

9. organizuoja ir koordinuoja Valstybės kontrolės rekomendacijų įgyvendinimą bei įgyvendinimo stebėseną;

10. organizuoja ir koordinuoja sveikatos sistemos stebėsenos, inovacijų, sveikatos priežiūros specialistų poreikio planavimo ir stebėsenos, sveikatos technologijų vertinimo, viešųjų administracinių paslaugų teikimo ir administracinės naštos mažinimo bei sveikatos apsaugos ministerijos vykdomos politikos sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimo klausimais veiklų įgyvendinimą;

11. organizuoja ir koordinuoja darbus, susijusius su PSDF biudžeto sudarymu ir išlaidų stebėsena;

12. organizuoja ir koordinuoja darbus, susijusius su asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo sistemų tobulinimu;

13. organizuoja asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos efektyvumo stebėseną ir analizę;

14. užtikrina sveikatos priežiūros specialistų poreikio planavimą ir stebėseną, atsižvelgiant į sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo mastą ir demografines tendencijas;

15. konsultuoja asmenis skyriaus kompetencijos klausimais;

16. rengia skyriaus veiklos planus ir ataskaitas;

17. užtikrina skyriaus darbą ir deleguotų funkcijų vykdymą;

18. kiekvienais kalendoriniais metais įvertina skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklą teisės aktų nustatyta tvarka;

19. nustatyta tvarka inicijuoja tarnybinių nuobaudų skyrimo darbuotojams ar darbo pareigų pažeidimo tyrimo procedūras;

20. kiekvienais kalendoriniais metais atlieka skyriaus darbuotojų mokymo ir nuolatinio vystymo poreikių analizę;

21. vykdo ir kitus, su ministerijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.