Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;

2. turėti ne mažiau kaip 1 metų ekonominio ar finansinio darbo patirtį;

3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius investicijų planavimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės tvarką, investicinių sveikatos programų rengimo, įgyvendinimo ir kontrolės tvarką;

4. mokėti rengti ir vertinti teisės aktų projektus;

5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir teikti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu bei išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo bei valdymo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. kontroliuoja lėšų, skirtų ministerijos ministro fondo ir reprezentacinėms išlaidoms, panaudojimą, siekiant užtikrinti, kad neviršytų teisės aktuose patvirtinto maksimalaus dydžio, esant poreikiui teikia informaciją apie šių išlaidų naudojimą;

2. kontroliuoja išlaidų, skiriamų tarnybinio judriojo telefono ryšio, judriojo plačiajuosčio ryšio, prisijungimo prie interneto, įskaitant galimybę atsiskaityti už automobilio stovėjimą, paslaugų sąskaitoms apmokėti, limitus, rengia su tuo susijusius dokumentus;

3. atlieka ministerijos darbuotojų pateiktų komandiruotės išlaidų ataskaitų finansų kontrolę – tikrina, ar teisingai užpildyta ataskaita, ar tinkami komandiruotės išlaidas pagrindžiantys dokumentai;

4. vykdo išankstinę ministerijos administracijos finansų kontrolę, kurios metu nustatoma, ar ūkinės operacijos bus atliekamos neviršijant patvirtintų sąmatų, ar atitinka patvirtintus asignavimus, ar ūkinės operacijos dokumentai yra tinkamai parengti, ar ūkinė operacija yra teisėta;

5. rengia ir teikia atsakingoms institucijoms ministerijos darbuotojų kelionių į ES Tarybos darbo struktūrų susitikimus kelionės išlaidų kompensavimo paraiškas, esant poreikiui teikia informaciją apie komandiruočių išlaidų panaudojimą;

6. organizuoja parengimą ir teikia atsakingoms institucijoms Sveikatos apsaugos ministerijos vykdomos Dvynių projekto dalies finansinius dokumentus;

7. užtikrina, kad visi dokumentai ir kita informacija, reikalinga buhalterinei apskaitai tvarkyti ir ataskaitoms rengti, būtų tinkamai įforminti ir laiku pateikti Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui, nustačius trūkumus, nedelsdamas informuoja skyriaus vedėją;

8. tvarko informacinėje sistemoje „E. sąskaita“ esančius sąskaitų duomenis, priima sprendimus dėl gautų sąskaitų faktūrų priėmimo, atmetimo arba grąžinimo tikslinti.

9. analizuoja ministerijos valdymo išlaidų panaudojimą ir teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl efektyvesnio valstybės biudžeto lėšų panaudojimo;

10. formuoja ir tvarko su pavestų funkcijų vykdymu nomenklatūrines bylas, saugo jas ir užtikrina, kad šie dokumentai būtų prieinami turinčioms teisę juos tikrinti institucijoms ir asmenims, nustatyta tvarka ir terminais dokumentus perduoda į ministerijos archyvą;

11. organizuoja ir teikia ketvirtines ataskaitas Seimo parlamentinei kontrolei apie valstybės biudžeto lėšų panaudojimą;

12. atlieka asignavimų panaudojimo kontrolę pagal išlaidų programas, finansavimo šaltinius ir ekonominės klasifikacijos straipsnius, kad valstybės biudžeto asignavimai būtų naudojami pagal numatytą paskirtį, gresiant išlaidų sąmatos ekonominės klasifikacijos straipsnių pereikvojimui, informuoja skyriaus vedėją;

13. rengia ir dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, susijusius skyriaus uždavinių ir funkcijų vykdymu, teikia siūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;

14. pagal poreikį dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje pateikdamas nuomonę ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais bei atstovaudamas ministerijai, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai;

15. užtikrina, kad viešai ir oficialiai tarnybos klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai ministerijos pozicijai;

16. laiku ir kokybiškai vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo bei ministerijos vadovybės pavedimus žodžiu ir raštu, siekiant ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimo. Asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą;

17. savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais ir darbo reglamentu, skyriaus nuostatais, šiuo pareigybės aprašymu.