Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai);

2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų apskaitos ir finansų valdymo darbo patirtį, iš jų ne mažesnę kaip 1 metų patirtį biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos srityje;

3. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę biudžetinėse įstaigose, darbo apmokėjimą, asignavimų planavimo, biudžeto sudarymo sistemą, asignavimus ir turto valdymą, naudojimą, disponavimą, taip pat valstybės tarnybą ir korupcijos prevenciją, gebėti juos taikyti praktiškai;

4. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimo sistema (VBAMS);

5. Gebėti valdyti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. vadovauja skyriui, planuoja, organizuoja, koordinuoja, kontroliuoja ir atsako už skyriaus veiklą, įgyvendinant skyriui pavestas funkcijas, bei koordinuoja skyriaus darbą su ministerijos vadovybe ir ministerijos administracijos padalinių vadovais;

2. užtikrina efektyvų skyriaus darbą, skyriaus nuostatuose numatytų funkcijų vykdymą;

3. analizuoja skyriaus darbą, rengia skyriaus veiklos planus ir ataskaitas;

4. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ministerijos strateginio planavimo dokumentus;

5. koordinuoja ir organizuoja skyriaus darbus, susijusius su sveikatos apsaugos ministro valdymo srities valstybės investicijų programos rengimu ir patvirtintos programos įgyvendinimu (išskyrus investicijų projektus, finansuojamus ES struktūrinės ir kitos tarptautinės paramos lėšomis);

6. organizuoja Nacionalinio bendrųjų funkcijų parengtų ministerijos finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių pateikimą, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme ir jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nurodytoms įstaigoms, šiuose teisės aktuose nustatyta tvarka ir terminais, atsako už jų paskelbimą laiku;

7. organizuoja ir koordinuoja informacijos pateikimą centralizuotai apskaitos įstaigai dėl ministerijos apskaitos politikos, sąskaitų plano, apskaitos procedūrų keitimo, informacijos ataskaitose pateikimo;

8. teikia informaciją Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrui (toliau – ministras) arba jo įgaliotam asmeniui apie nustatytus neatitikimus, susijusius su patikimo finansų valdymo principų nesilaikymu;

9. organizuoja ir kontroliuoja ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų finansų kontrolės ataskaitų rengimą, teikia ministrui ar jo įgaliotam asmeniui pastebėjimus dėl finansų kontrolės reikalavimų laikymąsi ministerijoje, teikia siūlymus dėl finansų kontrolės tobulinimo;

10. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ministerijos strateginio planavimo dokumentus;

11. organizuoja duomenų apie ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių, akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių, viešųjų įstaigų metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat kitos informacijos, reikalingos investicijoms į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus, nuosavybės metodo įtakai apskaičiuoti, rinkimą, gautos informacijos sisteminimą ir teikimą;

12. organizuoja aktualios informacijos suinteresuotoms institucijoms apie valstybės įmonių, akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių ir viešųjų įstaigų skolinius įsipareigojimus kaupimą, apibendrinimą ir teikimą;

13. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos darbo grupių ir komisijų darbe, taip pat tarpinstitucinių darbo grupių ir komisijų veikloje, teikia nuomonę ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais;

14. analizuoja centralizuotos apskaitos įstaigos pateiktus ministerijai jos viešojo sektoriaus subjektų grupės finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius ir konsoliduotųjų ataskaitų rinkinius, teikia išvadas ir pasiūlymus ministerijos vadovybei;

15. užtikrina, kad visi dokumentai ir kita informacija, reikalinga buhalterinei apskaitai tvarkyti ir ataskaitoms rengti, būtų tinkamai įforminti ir laiku pateikti centralizuotos apskaitos įstaigai;

16. konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą ministerijos tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, ir ministerijos viešojo sektoriaus subjektų grupei finansų valdymo, finansų kontrolės ir valstybės biudžeto programų sąmatų vykdymo klausimais;

17. vertina skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą teisės aktų nustatyta tvarka ir atlieka darbuotojų mokymo ir tobulinimosi poreikių analizę, siekdamas užtikrinti Valstybės tarnybos įstatymo nuostatų įgyvendinimą;

18. analizuoja skyriaus darbą, rengia skyriaus veiklos planus ir ataskaitas;

19. laiku ir kokybiškai vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio departamento direktoriaus bei ministerijos vadovybės pavedimus žodžiu ir raštu, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo. Asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą;

20. savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais ir darbo reglamentu, šiuo pareigybės aprašymu.