Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą sveikatos mokslų arba socialinių mokslų studijų krypčių grupės išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainodaros ir kompensavimo srityje;

3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimą ir kainodarą;

4. būti susipažinusiam su dokumentų regimo,  tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti  informaciją ir rengti išvadas, gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

5.  mokėti vokiečių, prancūzų arba anglų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;

6. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. koordinuoja gyventojų ir sveikatos priežiūros įstaigų aprūpinimą vaistiniais preparatais;

2. pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus bei rengia į juos atsakymus;

3. pagal kompetenciją konsultuoja Ministerijos administracijos padalinių ir Ministerijai pavaldžių įstaigų darbuotojus, pareiškėjus bei kitus suinteresuotus asmenis;

4. renka ir analizuoja informaciją apie vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainas Europos Sąjungos šalyse;

5. pagal kompetenciją rengia medžiagą Derybų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo ir kitoms komisijoms, kurių veikla susijusi su vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimu bei kainodara;

6.  rengia savo veiklos planus ir ataskaitas, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo;

7. skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, jų atostogų, laikino nedarbingumo, tarnybinių komandiruočių metu ir kitais neatvykimo į darbo atvejais;

8. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos tikslai.