Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį farmacijos studijų krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį farmacijos srityje; 
3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktus, reglamentuojančius farmacinę veiklą laisvo prekių judėjimo apimtyje; 
4. mokėti anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
5. mokėti dirbti kompiuteriu ir šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis (MS Office programos, internetas, elektroninis paštas); 
6. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu. 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. rengia ir (ar) dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų projektus, reglamentuojančius:
1.1. informaciją apie vaistinius preparatus (farmacinę informaciją ir reklamą); 
1.2. „vilties“ programas, kuriose dalyvaujančioms pacientų grupėms skiriami tiriamieji vaistiniai preparatai;
1.3. priemonių, siekiant užtikrinti skaidrų farmacijos kompanijų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų bei farmacijos ir sveikatos priežiūros specialistų bendradarbiavimą, taikymą;
1.4. vaistinių preparatų atsargų stebėseną ir valdymą;
1.5. ribinių produktų, kurie atitinka vaistinio preparato sąvoką, bet tiekiami kaip kitų grupių produktai, rinkos kontrolę ir taikytinas rinkos ribojimo priemones;
1.6. vaistinių preparatų pakuotėmis užsienio kalba ir su pakuotės lapeliais, parengtais užsienio kalba, tiekimą; 
1.7. vaistinių preparatų laikymą ir apskaitą asmens sveikatos priežiūros įstaigose;
2. bendradarbiauja su kitų ES valstybių narių ir institucijų atstovais;
3. pagal skyriaus kompetenciją nagrinėja ES ir kitų valstybių patirtį farmacijos srityje laisvo prekių judėjimo apimtyje bei teikia siūlymus dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų tobulinimo; 
4. pagal kompetenciją rengia, derina, pristato Lietuvos Respublikos poziciją ES institucijose ir teikia pastabas bei siūlymus Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais, dalyvauja ES institucijų komitetuose, darbo grupėse;
5. pagal skyriaus kompetenciją nagrinėja ministerijos struktūrinių padalinių ir kitų valstybės institucijų parengtų teisės aktų projektus ir teikia dėl jų išvadas bei siūlymus;
6. pagal kompetenciją atstovauja ministerijai pavaldžiose įstaigose ir kitose institucijose, dalyvauja komisijų ir darbo grupių darbe, nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose;
7. pagal kompetenciją konsultuoja valstybės institucijas, farmacijos specialistus ir kitus suinteresuotus asmenis;
8. skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus; ministro įsakymu ar kanclerio potvarkiu paskyrus pavaduoja skyriaus vedėją;
9. rengia savo veiklos planus ir ataskaitas, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo; 
10. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos tikslai.