Pareigų aprašymas Spausdinti

Vyriausiasis specialistas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygtą fizinių mokslų studijų srities informatikos ar statistikos krypties arba socialinių mokslų studijų srities teisės, vadybos, verslo ar ekonomikos krypties išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis);

2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius informacinės visuomenės bei elektroninės valdžios plėtrą, informacinių sistemų kūrimą ir eksploatavimą, e. sveikatos sistemos Lietuvoje plėtrą, reikalavimus duomenų apsaugai, būti susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir sutartinius darbo santykius bei viešąjį administravimą, su Europos Sąjungos ir kitų šalių norminiais dokumentais, reglamentuojančiais informacinės visuomenės, elektroninės valdžios ir informacinių ir ryšių technologijų plėtrą;

3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas e. sveikatos sistemos ir informacinių išteklių klausimais;

4. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis;

5. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai pasirinkti problemų sprendimo būdus ir darbo metodus.

Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

1. dalyvauja rengiant, tikslinant ir vertinant norminių dokumentų, susijusių su e. sveikatos sistema ir informaciniais ištekliais, projektus;

2. dalyvauja rengiant e. sveikatos sistemos ir informacinių išteklių plėtros programas ir priemonių planus, koordinuoja jų įgyvendinimą;

3. pagal kompetenciją konsultuoja ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus e. sveikatos sistemos ir informacinių išteklių klausimais;

4. pagal poreikį dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje pateikdamas savo nuomonę ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais bei atstovaudamas ministerijai, kad būtų įgyvendintos šioms darbo grupėms ar komisijoms suformuluotos užduotys;

5. pagal kompetenciją konsultuoja, teikia informaciją, bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis e. sveikatos sistemos ir informacinių išteklių klausimais;

6. dalyvauja koordinuojant su e. sveikatos sistema susijusių projektų įgyvendinimą ir jų atitikimą teisės aktams, reglamentuojantiems e. sveikatos sistemą, ir e. sveikatos sistemos architektūros modeliui;

7. dalyvauja įgyvendinant e. sveikatos sistemos plėtros projektus;

8. rengia, tikslina ir vertina ataskaitas bei kitus dokumentus, susijusius su lėšų, reikalingų e. sveikatos sistemos ir informacinių išteklių palaikymui ir plėtrai, planavimu ir naudojimu;

9. dalyvauja koordinuojant ministerijos ir jos valdymo sričiai priklausančių įstaigų veiklą e. sveikatos sistemos ir informacinių išteklių klausimais;

10. kasmet dalyvauja rengiant investicijų e. sveikatos sistemos ir informacinių išteklių plėtrai ir palaikymui poreikį; 

11. pagal poreikį inicijuoja sveikatos sistemos dalyvių apklausas e. sveikatos sistemos ir informacinių išteklių klausimais ir analizuoja apklausų rezultatus;

12. organizuoja posėdžius, pasitarimus, pristatymus e. sveikatos sistemos ir informacinių išteklių klausimais;

13. rengia posėdžių, pasitarimų protokolus;

14. analizuoja gautą informaciją dėl e. sveikatos sistemos ir informacinių išteklių priemonių veikimo, naudojimo, tobulinimo, ją apibendrina, teikia siūlymus;

15. dalyvauja rengiant skyriaus veiklos planus, ataskaitas, teikia siūlymus;

16. savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais ir darbo reglamentu, skyriaus nuostatais, šiuo pareigybės aprašymu;

17. dalyvauja rengiant savo veiklos planus ir ataskaitas, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo;

18. tobulina kvalifikaciją konferencijose, seminaruose bei kituose renginiuose Lietuvoje ir užsienyje;

19. užtikrina, kad viešai ir oficialiai tarnybos klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai ministerijos pozicijai;

20. laiku ir kokybiškai vykdo kitus, su skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės, skyriaus vedėjo pavedimus žodžiu ir raštu, siekiant strateginių ministerijos tikslų įgyvendinimo bei asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą.