Pareigų aprašymas Spausdinti

DOKUMENTŲ VALDYMO IR ASMENŲ PRIĖMIMO SKYRIAUS

VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Dokumentų valdymo ir asmenų priėmimo skyriaus (toliau – skyrius) vedėjas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (specialistų grupės pareigybė).

2. Pareigybės lygis – A1.

3. Vedėjo pareigybė yra reikalinga organizuoti ir kontroliuoti skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą dokumentų valdymo ir asmenų priėmimo srityje (sudėtinga veikla).

4. Vedėjas tiesiogiai pavaldus ministerijos kancleriui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį viešojo administravimo studijų krypties išsilavinimą 

(magistro kvalifikacinį laipsnį);

5.2. turėti ne mažesnę negu 3 metų darbo patirtį dokumentų valdymo srityje ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį sveikatos apsaugos sistemos srityje;

5.3. turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, dokumentų rengimo, teisės aktų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos, elektroninių dokumentų valdymo taisyklių reikalavimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais skyriaus veiklą;

5.4. gerai išmanyti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Dokumentų rengimo taisykles, Elektroninių dokumentų valdymo taisykles ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą;

5.5. turėti patirties Dokumentų valdymo sistemų administravimo srityje;

5.6. mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, prognozuoti rezultatus ir savarankiškai planuoti darbą;

5.7. mokėti dirbti savarankiškai ir komandoje, efektyviai planuoti ir valdyti laiką, kūrybiškai mąstyti;

5.8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles;

5.9. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, naudotis šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis;

5.10. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Visiškai slaptai“.

 III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. organizuoja skyriaus darbą – paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina skyriaus darbo drausmę ir atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

6.2. inicijuoja bei organizuoja bendrųjų ir įslaptintų dokumentų valdymą, archyvų darbą reglamentuojančių teisės aktų rengimą;

6.3. koordinuoja vėluojančių kontroliuojamų pavedimų suvestinių rengimą, jų teikimą vadovybei, ministerijos struktūriniams padaliniams bei pavaldžioms įstaigoms;

6.4. užtikrina efektyvų dokumentų valdymą ministerijoje panaudojant informacines dokumentų valdymo sistemas;

6.5. administruoja ministerijos dokumentų valdymo sistemą, vykdo jos nuolatinę stebėseną, teikia siūlymus ministerijos vadovybei dėl jos tobulinimo;

6.6. prižiūri ministerijos dokumentų valdymo procesą: gautų, siunčiamų ir vidaus dokumentų, vidaus teisės aktų, sutarčių laiku atliktą ir teisingą registravimą, pateikimą vadovybei ir ministerijos padalinių  darbuotojams pagal paskirtį;

6.7. pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant ministerijos dokumentacijos plano ir su juo susijusių dokumentų rengimą bei pateikimą per EAIS Lietuvos valstybės naujajam archyvui; 

6.8. teikia pasiūlymus dėl ministerijos vidaus procesų tobulinimo ir efektyvinimo;

6.9. atlieka su kokybės vadyba susijusių skyriui priskirtų procesų stebėseną, teikia siūlymus dėl jų tobulinimo, veiksmingumo gerinimo;

6.10. pagal kompetenciją dalyvauja planuojant lėšų poreikį ir rengia dokumentus, reikalingus tinkamam dokumentų valdymo sistemos įgyvendinimui;

6.11. pagal kompetenciją atstovauja ministerijai jai pavaldžiose įstaigose ir kitose institucijose, dalyvauja tarpinstitucinėse ir ministerijos darbo grupėse ir komisijose;

6.12. užtikrina asmenų priėmimo ir aptarnavimo ministerijoje organizavimą;

6.13. užtikrina ministerijoje gautų asmenų pareiškimų, prašymų ir skundų administravimą bei informacijos šiais klausimais teikimą;

6.14. bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, mokslo ir mokymo įstaigomis, sveikatos priežiūros specialistų profesinėmis sąjungomis bei specialybių draugijomis, sprendžiant norminių teisės aktų rengimo, dokumentų apskaitos ir naudojimo, archyvų darbo, pavedimų kontrolės, asmenų priėmimo ir aptarnavimo ministerijoje klausimais;

6.15. rengia savo veiklos planus ir ataskaitas, teikia siūlymus ministerijos kancleriui dėl skyriaus veiklos gerinimo;

6.16. teikia pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skatinimo, inicijuoja darbo pareigų pažeidimo procedūras, vertina darbuotojų tarnybinę veiklą;

6.17. savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais ir darbo reglamentu, skyriaus nuostatais, šiuo pareigybės aprašymu;

6.18. vykdo ir kitus su įstaigos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.