Pareigų aprašymas Spausdinti

Vyriausiasis specialistas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį sveikatos sistemoje;

2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, sveikatos sistemos valdymo ir veikimo principus;

3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas sveikatos priežiūros ir sveikatos priežiūros specialistus reglamentuojančių teisės aktų klausimais;

4. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis;

5. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens A2 lygiu;

6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai pasirinkti problemų sprendimo būdus ir darbo metodus.

Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

1. dalyvauja rengiant, tikslinant ir vertinant norminių dokumentų, susijusių su asmens sveikatos priežiūros specialistų pasirengimu, profesinės kvalifikacijos tobulinimu ir perkvalifikavimu, ir kitų pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos paslaugų teikimu;

2. analizuoja ir rengia asmens sveikatos priežiūros specialistų pasirengimo, profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo, sveikatos priežiūros išteklių, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo, kokybės (tinkamumo) reikalavimų nustatymo, projektus;

3. analizuoja, kaip ministerijai pavaldžiose įstaigose įgyvendinama valstybės politika asmens sveikatos priežiūros specialistų pasirengimo, profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo klausimais;

4. dalyvauja rengiant dokumentus, susijusius su asmens sveikatos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimu;

5. analizuoja ir dalyvauja rengiant asmens sveikatos priežiūros specialistų poreikio planavimo ir kvalifikacijos tobulinimo dokumentų projektus;         

6. pagal kompetenciją nagrinėja klausimus, susijusius su asmens sveikatos priežiūros specialistų pasirengimu, profesinės kvalifikacijos tobulinimu ir perkvalifikavimu ir kitų pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos paslaugų teikimu;

7. pagal kompetenciją konsultuoja sveikatos priežiūros specialistus asmens sveikatos priežiūros specialistų pasirengimo, profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo, reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo klausimais;

8. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis nagrinėjant asmens sveikatos priežiūros specialistų pasirengimo, profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo klausimais ir kitose pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos srityse;

9. pagal kompetenciją bendradarbiauja su gydytojų draugijomis, kitomis Lietuvos bei užsienio šalių organizacijomis;

10. dalyvauja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir kitų institucijų (Lietuvos ir užsienio) sudaromų darbo grupių ir komisijų veikloje;

11. esant poreikiui, skyriaus vedėjo pavedimu, vykdo vyriausiojo specialisto funkcijas kitose pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos srityse;

12. laiku bei kokybiškai vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo, departamento direktoriaus bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vadovybės pavedimus žodžiu ir raštu bei asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą;

13. dalyvauja skyriaus veiklos planų ir ataskaitų rengime, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo.