Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu; 

2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį projektų valdymo (ar administravimo) srityje;

3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir socialinių paslaugų, atliekant asmens sveikatos priežiūros paslaugas, teikimą ir kitus sveikatos priežiūros išteklių valdymo teisės aktus;

4. mokėti anglų, vokiečių ar kitą Europos Sąjungos valstybės narės kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

7. gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis;

8. būti susipažinusiam su Europos Sąjungos, Pasaulio sveikatos organizacijos ir kitų šalių norminiais dokumentais, reglamentuojančiais sveikatos priežiūrą, pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos srityse organizavimą.

Šias pareigas einantis vyriausias specialistas vykdo šias funkcijas:

1. dalyvauja rengiant bei vertinant teisės aktų, kitų dokumentų, reglamentuojančių pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros (šeimos medicinos) prieinamumo ir kokybės gerinimą, administracinės naštos mažinimą bei pirminės sveikatos priežiūros paslaugų elektroninėje erdvėje integravimą, projektus;

2. analizuoja ir dalyvauja rengiant pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros (šeimos medicinos) prieinamumo ir kokybės gerinimo, administracinės naštos mažinimo bei pirminės sveikatos priežiūros paslaugų elektroninėje erdvėje integravimo dokumentus;

3. analizuoja, kaip Lietuvoje ir ministerijai pavaldžiose įstaigose įgyvendinama valstybės politika pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros (šeimos medicinos) prieinamumo ir kokybės gerinimo, administracinės naštos mažinimo bei pirminės sveikatos priežiūros paslaugų elektroninėje erdvėje integravimo klausimais;

4. dalyvauja organizuojant posėdžius, pasitarimus ir rengiant posėdžių bei pasitarimų protokolus;

5. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis nagrinėjant pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros (šeimos medicinos) prieinamumo ir kokybės gerinimo, administracinės naštos mažinimo, pirminės sveikatos priežiūros paslaugų elektroninėje erdvėje integravimo klausimus;

6. pagal kompetenciją bendradarbiauja su sveikatos priežiūros specialistų draugijomis, pacientų organizacijomis, kitomis Lietuvos bei užsienio šalių organizacijomis;

7. dalyvauja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir kitų institucijų sudaromų darbo grupių ir komisijų veikloje;

8. laiku bei kokybiškai vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo, departamento direktoriaus bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vadovybės pavedimus žodžiu ir raštu bei asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą;

9. užtikrina tinkamą skyriaus dokumentacijos valdymą (tvarkymą, apskaitą, saugojimą), naudodamas kompiuterinę dokumentų valdymo sistemą, laiku perduoda skyriaus kaupiamus dokumentus į archyvą teisės aktų nustatyta tvarka;

10. dalyvauja skyriaus veiklos planų ir ataskaitų rengime, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo.