Pareigų aprašymas Spausdinti

ASMENS SVEIKATOS DEPARTAMENTO

PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR SLAUGOS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Asmens sveikatos departamento (toliau – departamentas) Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausias specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (specialistų grupės pareigybė).

2. Pareigybės lygis – A1.

3. Vyriausiojo specialisto pareigybė skirta užtikrinti skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą gerinant pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros (šeimos medicinos) prieinamumą ir kokybę, administracinės naštos mažinimą, reglamentuojant laikinojo nedarbingumo ekspertizę bei integruojant pirminės sveikatos priežiūros paslaugas elektroninėje erdvėje (sudėtinga veikla).

4. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį projektų valdymo (ar administravimo) srityje;

5.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir socialinių paslaugų, atliekant asmens sveikatos priežiūros paslaugas, teikimą ir kitus sveikatos priežiūros išteklių valdymo teisės aktus;

5.4. mokėti anglų, vokiečių ar kitą Europos Sąjungos valstybės narės kalbą  B2 lygiu;

5.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

5.6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

5.7. gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis;

5.8. būti susipažinusiam su Europos Sąjungos, Pasaulio sveikatos organizacijos ir kitų šalių norminiais dokumentais, reglamentuojančiais  sveikatos priežiūrą, pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos srityse organizavimą.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. dalyvauja rengiant bei vertinant teisės aktų, kitų dokumentų, reglamentuojančių pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros (šeimos medicinos) prieinamumo ir kokybės gerinimą, administracinės naštos mažinimą, laikinojo nedarbingumo ekspertizę bei pirminės sveikatos priežiūros paslaugų elektroninėje erdvėje integravimą, projektus;

6.2. analizuoja ir dalyvauja rengiant pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros (šeimos medicinos) prieinamumo ir kokybės gerinimo, administracinės naštos mažinimo, laikinojo nedarbingumo ekspertizę reglamentuojančius bei pirminės sveikatos priežiūros paslaugų elektroninėje erdvėje integravimo dokumentus;

6.3. analizuoja, kaip Lietuvoje ir ministerijai pavaldžiose įstaigose įgyvendinama valstybės politika pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros (šeimos medicinos) prieinamumo ir kokybės gerinimo, administracinės naštos mažinimo, laikinojo nedarbingumo ekspertizės reglamentavimo bei pirminės sveikatos priežiūros paslaugų elektroninėje erdvėje integravimo klausimais;

6.4. dalyvauja organizuojant posėdžius, pasitarimus;

6.5. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis nagrinėjant pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros (šeimos medicinos) prieinamumo ir kokybės gerinimo, administracinės naštos mažinimo, laikinojo nedarbingumo ekspertizės reglamentavimo, pirminės sveikatos priežiūros paslaugų elektroninėje erdvėje integravimo klausimus;

6.6. pagal kompetenciją bendradarbiauja su sveikatos priežiūros specialistų  draugijomis, pacientų organizacijomis, kitomis Lietuvos bei užsienio šalių organizacijomis;

6.7. dalyvauja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir kitų institucijų sudaromų darbo grupių ir komisijų veikloje;

6.8. užtikrina tinkamą skyriaus dokumentacijos valdymą (tvarkymą, apskaitą, saugojimą), naudodamas kompiuterinę dokumentų valdymo sistemą, laiku perduoda skyriaus kaupiamus dokumentus į archyvą teisės aktų nustatyta tvarka;

6.9. dalyvauja skyriaus veiklos planų ir ataskaitų rengime, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo.

6.10. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su skyriaus veikla susijusius pavedimus.