Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. 0išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – slauga ir akušerija (arba);

1.3. studijų kryptis – medicina (arba);

1.4. studijų kryptis – visuomenės sveikata (arba);

arba:

1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.6. darbo patirtis – asmens sveikatos priežiūros srities patirtis;

1.7. darbo patirties trukmė – 2 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. 0kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

1.1. 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. Apdoroja su politikos formavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su politikos formavimu susijusios informacijos apdorojimą.

2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

3. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus, prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

4. Rengia ir teikia pasiūlymus su politikos formavimu susijusiais klausimais.

5. Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą.

6. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl politikos formavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl politikos formavimo rengimą.

7. Stebi teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų, priemonių bei programų įgyvendinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimo stebėseną.

8. Analizuoja, kaip ministerijai pavaldžiose įstaigose įgyvendinama valstybės politika bendrosios slaugos praktikos, specialiosios slaugos praktikos, išplėstinės slaugos praktikos srityse.

9. Analizuoja ir dalyvauja rengiant bendrosios slaugos praktikos, specialiosios slaugos praktikos, išplėstinės slaugos praktikos ir kitų pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos specialistų poreikio planavimo ir kvalifikacijos tobulinimo dokumentų projektus.

10. Analizuoja ir rengia bendrosios slaugos praktikos, specialiosios slaugos praktikos, išplėstinės slaugos praktikos paslaugų prieinamumo, kokybės (tinkamumo) reikalavimų nustatymo projektus.

11. Bendradarbiauja su ministerijai pavaldžiomis įstaigomis, įgyvendinant valstybės politiką bendrosios slaugos praktikos, specialiosios slaugos praktikos, išplėstinės slaugos praktikos paslaugų prieinamumo, kokybės (tinkamumo) reikalavimų nustatymo klausimais.

12. Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ministerijos strateginius veiklos planus ir įgyvendinant ministerijos strateginio veiklos plano bendrosios slaugos praktikos, specialiosios slaugos praktikos, išplėstinės slaugos praktikos paslaugų prieinamumo, kokybės (tinkamumo) reikalavimų nustatymo klausimus.

13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.